Menu

Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle, klenu a smrku na úbočních svazích dvou levostranných přítoků říčky Čermné.

Základní informace

Název: Na Čermence
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Kaménka
Výměra: 9,27 ha
Nadmořská výška: 390 – 533 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Novém Jičíně, ze dne 20. 12. 1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "NA ČERMENCE"


Předmět ochrany

Přírodní památka Na Čermence je dle článku 1 vyhlášky určena "k ochraně přirozených hnízdišť mnoha druhů ptactva, z toho četných druhů chráněných, v původních bukových porostech charakteristických pro tuto část Oderských vrchů."

Stromové porosty přírodní památky jsou tvořeny ostrůvky květnatých bučin s vtroušenou jedlí v přilehlých různověkých smrčinách. Typické bylinné patro tvoří např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), rozrazil horský (Veronica montana), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a kostřava lesní (Festuca altissima). Objevují se i druhy suťových lesů, např. kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Lokalita je významná také výskytem ohrožených druhů denních motýlů a patří mezi druhově nejpestřejší na Ostravsku. Vyskytují se zde batolec duhový (Apatura iris) a červený (Apatura ilia) a bělopásek topolový (Limenitis populi). Méně hojní jsou bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) a okáč černohnědý (Erebia ligea).

Ve zbytcích bukových porostů došlo ke koncentraci dutinových hnízdičů jako je např. holub doupňák (Columba oenas) a datel černý (Dryocopus martius). Na okraji území pravidelně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), objevují se i stromoví netopýři.

Péče o lesní porosty je zaměřena na přeměnu smrkových monokultur v lesy s druhovou skladbou blízkou přirozené. Původní přestárlé bukové porosty jsou již delší dobu ponechány přirozené obnově bez lesnických zásahů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.