Menu

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

Základní identifikační údaje

Název: Niva Moravice
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Dolní Moravice, Jamartice, Malá Šťáhle
Výměra: 41,98 ha
Nadmořská výška: 559 – 582 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Bruntál č. 5/1998, ze dne 26. 11. 1998, o zřízení přírodní rezervace Niva Moravice


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je posláním přírodní rezervace "zachování přirozeného charakteru území a biotopu pro život chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména pro hnízdící a migrující ptactvo, a dále vytvoření podmínek pro jejich další existenci a rozšiřování."

Údolní niva má zachovalý přírodní charakter meandrujícího toku, stabilizovaného přirozenými břehovými porosty. Na březích se rozkládají rozsáhlé plochy podmáčených mokřadních luk (místy je vyvinut rašelinný horizont) s bohatou mozaikou keřových a různověkých stromových porostů.

K cenným druhům rostlin patří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a řebříček bertrám (Achillea ptarmica), na některých nekosených loukách oměj pestrý (Aconitum variegatum) a oměj vlčí (Aconitum lycostonum). V břehových porostech rostou kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Na zrašelinělých místech ve střední části nivy místy najdeme kvetoucí violku bahenní (Viola palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Vzácnou dřevinou je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), která se udržuje ve stabilní populaci.

Jedná se o významný biotop ptactva, vhodný pro jejich hnízdění i migraci, neboť leží na hlavní středoevropské tahové cestě. Mezi významné druhy patří např. včelojed lesní (Pernis apivorus), ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), dudek chocholatý (Upupa epops), ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík modráček (Luscinia svecica) nebo kos horský (Turdus torquatus). V toku Moravice žije početná populace mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). V tůních můžeme najít čolka horského (Triturus alpestris).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.