Menu

Území s výskytem ojedinělé směsi teplomilných a horských prvků se zachovalým porostem smíšených suťových lesů, které jsou zde ponechány přirozenému vývoji.

Základní informace

Název: Nové Těchanovice
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Nové Těchanovice
Výměra: 5,76 ha
Nadmořská výška: 372 – 514 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení státní přírodní rezervace "Nové Těchanovice", ze dne 20. 11. 1969


Předmět ochrany

Přírodní rezervace Nové Těchanovice byla zřizena " k ochraně ojedinělé směsi teplomilných a horských prvků".

V území se na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky Moravice nachází zachovalý přirozený smíšený les. Jedná se o velmi pestré stanovištně, kde si porosty uchovaly v těžebně nepřístupných partiích přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty).

V druhově pestrém stromovém patře zdejších porostů asociace Aceri-Carpinetum ze svazu Tilio-Acerion najdeme habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), jedli bělokorou (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípu malolistou (Tilia cordata) a buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušeně také břízu bělokorou (Betula pendula), borovici lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patře je hojný zimolez obecný (Lonicera xylosteum), ojediněle najdeme lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Ze zajímavých rostlin se v rezervaci objevují např. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), udatna lesní (Aruncus vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) a jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis).

Lokalita je také velmi zajímavá entomologicky. Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů, jako je např. tesařík Pronocera angusta, nosatci Notaris aterrimusNotaris maerkeli a zcela ojedinělé jsou druhy Meligethes coeruleovirens (čeleď Nitidulidae) a Dromaeolus barnabita (e. Eucnemidae). Za zmínku stojí rovněž přítomnost bělopáska dvouřadého (Limenitis camilla).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.