Menu

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

Základní identifikační údaje

Název: Novodvorský močál
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Panské Nové Dvory
Výměra: 2,7 ha
Nadmořská výška: 318 – 322 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Frýdek‑Místek, ze dne 1. 11. 2021, o vyhlášení přírodní rezervace Novodvorský močál


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní rezervace "v regionálním měřítku významný komplex lesních a nelesních mokřadů s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů."

Mokřad, sestávající z lesní a nelesní části, je lemován svahy potočních teras. V území se nacházejí vývěry vody, které se projevují vířením bahna na dně potoka. Potok vytváří několik hlubších tůní s téměř stojatou vodou.

Ve snížené části potoční nivy převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který doprovází dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula pendula), smrk obecný (Picea abies) a vzácně jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře převažují porosty ostřice třeslicovité (Carex brizoides), hojná je přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa).

Z ohrožených druhů zde najdeme ďáblík bahenní (Calla palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata).

V tůních a jejich okolí nachází vhodné podmínky skokan hnědý (Rana temporaria) a silně ohrožený čolek horský (Triturus alpestris). Několikrát byla v rezervaci pozorována vydra říční (Lutra lutra).

Dlouhodobým cílem je zachování lesních a nelesních mokřadních ekosystémů. Zamýšlí se zlepšení vodního režimu prohloubením tůní a zřízením hrázky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.