Menu

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku, jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany přírodní památky je kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Základní identifikační údaje

Název: Osoblažský výběžek
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice
Výměra: 67,099 ha
Nadmořská výška: 210 – 235 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 9/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Osoblažský výběžek a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle Čl. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 9/2013 je předmětem ochrany přírodní památky kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Území je tvořeno Pavlovickým rybníkem II, vodní nádrží Vrbina a nivou potoků Prudník a Pavlovický s doprovodnými břehovými porosty. Na území přírodní památky úzce navazuje Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník. Díky rozsáhlým porostům rákosin eutrofních stojatých vod s Phragmites communis a podmáčených částí luk v okolí rybníků je území vhodným prostředím pro hnízdící a migrující ptactvo, např. ledňáčka říčního (Alcedo atthis), lejska šedého (Muscicapa striga), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), jeřába popelavého (Grus grus) a pro trvalý výskyt obojživelníků. Nejvýznamnějším z nich je silně ohrožená kuňka ohnivá (Bombina bombina), jejímž typickým biotopem jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných místech. Díky jejímu výskytu bylo území zařazeno do evropské soustavy Natura 2000.

Kuňka ohnivá je velmi vodomilná a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech líhnou larvy živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp.

Mezi zvláště chráněné druhy, které se v území dále vyskytují patří skokan zelený (Pelophylax esculentus), rosnička zelená (Hyla arborea), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Cílem ochrany přírodní památky Osoblažský výběžek je obnovení stabilní populace kuňky ohnivé do podoby příznivé z pohledu zájmu ochrany přírody. Nejdůležitější je ochrana a vhodná údržba biotopů. Pro kuňky je prospěšné zachovat místa s vysokou hladinou spodní vody. Na těchto místech je vhodný extenzivní způsob hospodaření, což znamená mimo jiné zamezit hnojení a používání biocidů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.