Menu

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý.

Základní identifikační údaje

Název: Plenisko
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Písek u Jablunkova
Výměra: 25,3243 ha
Nadmořská výška: 767 – 990 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva školství a kultury, čj. 18986/55, ze dne 4. 7. 1956, o zřízení státní přírodní rezervace Plenisko a Mazák
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Okresního úřadu Frýdek‑Místek, ze dne 5. 5. 1998, o rozšíření přírodní rezervace Plenisko


Předmět ochrany

Podle nařízení z roku 1998 je posláním přírodní rezervace Plenisko "ochrana přirozených lesních porostů pralesovitého vzhledu s genofondem autochtonních dřevin – jedle, buku, smrku, klenu."

Rezervace je tvořena porosty ve věku 60–220 let, kde horní etáž tvoří velmi staré výstavky jedle, buku, klenu a smrku. Lesní porosty patří mezi květnaté bučiny s převahou kapradin a acidofilní horské bučiny s prvky klimaxových smrčin. V bylinném patře se vyskytují jednak charakteristické druhy svazu Luzulo-Fagion, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), jednak druhy smrčin svazu Piceion excelseae – žebrovice různolistá (Blechnum spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a ohrožený druh vranec jedlový (Huperzia selago). Na prameništích roste vrbina hajní (Lysimachia nemorum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), sítina rozkladitá (Juncus effusus).

Řada pramenišť je vhodným biotopem mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara), které patří mezi druhy silně ohrožené, a žije zde i kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera berus).

V pralesovitých porostech hnízdí z vzácných ptáků jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), včelojed lesní (Pernis apivorus) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Všechny vyjmenované druhy patří do kategorie silně ohrožených druhů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.