Menu

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu, vyvěrající jen pár metrů od sebe, jsou územím mimořádného geomorfologického významu. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m.

Základní informace

Název: Prameny Zrzávky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Hostašovice
Výměra: 0,47 ha
Nadmořská výška: 393 – 397 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního úřadu v Novém Jičíně č. 10/93, o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka s názvem "Prameny Zrzávky" a jeho ochranného pásma, ze dne 2. 12. 1993


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je "posláním přírodní památky ochrana přírodních hodnot území mimořádného geomorfologického významu – pramenných vývěrů Zrzávky s obsahem síranu železitého a sirovodíku na dvou oddělených lokalitách, včetně fragmentů údolních luhů."

Chráněné území tvoří bezprostřední okolí dvou pramenných vývěrů se společným ochranným pásmem. Prameny ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky. Jen několik metrů od sebe zde tak vyvěrají dva prameny zcela odlišného chemismu. Voda se zvýšeným obsahem síranů pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev a není řazena mezi vody minerální. Minerální voda z druhého pramene je obohacena sirovodíkem. Pochází zřejmě ze zóny tektonického porušení hornin. Pramen na druhé, vzdálenější lokalitě je rovněž sirovodíkový, má však daleko menší vydatnost.

Obě prameništní lokality se nalézají ve smrkových monokulturách s příměsí modřínu a borovice lesní. Dle geobotanické rekonstrukce je zde kontaktní území květnatých bučin, dubohabřin a údolních luhů. Existenci původního listnatého lesa dokládají vtroušené dřeviny a nálety. Porosty v místě rozšířeného luhu u vydatnějšího sirovodíkového pramene jsou zbytkem prameništní olšiny asociace Carici remotae-Fraxinetum s ostřicí převislou (Carex pendula) a patří k nejcennějším na této lokalitě. Kromě běžných druhů mechorostů zde byla zaznamenána vzácná baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.