Menu

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin a živočichů.

Základní informace

Název: Rezavka
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Svinov
Výměra: 83,68 ha
Nadmořská výška: 211 – 215 m
Vyhlášeno: Vyhláškou města Ostravy č. 7/1998, kterou se zřizuje PŘÍRODNÍ REZERVACE "REZAVKA", ze dne 27. 5. 1998


Předmět ochrany

Dle Vyhlášky města Ostravy č. 7/1998 je "posláním přírodní rezervace zachování z krajinno-ekologického hlediska velmi cenného území části údolní nivy řeky Odry, bezprostředně navazující na chráněnou krajinnou oblast Poodří a jeho ochrana před možnými negativními zásahy." Aktuálně se ale přírodní rezervace Rezavka nachází na území Chráněné krajinné oblasti Poodří, vyjma některých částí jejího ochranného pásma.

Osu území tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry spolu s napájecí strouhou. Poklesy způsobené těžbou uhlí zapříčinily v západní části Vrbenského rybníka vznik terénní deprese, která je nyní trvale zatopena vodou.

Území tvoří lesní komplex jilmových doubrav spolu s mokřadními olšinami. V podrostu najdeme řadu zvláště chráněných rostlin – kruštík polabský (Epipactis albensis), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), lilii zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Mimo to v luhu rostou nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které řadíme mezi druhy regionálně významné.

Velká část území je porostlá společenstvy rákosin a vysokých ostřic. V mrtvých ramenech roste žebratka bahenní (Hottonia palustris), rozmnožuje se zde např. čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Území poskytuje díky rozmanitosti biotopů vhodné podmínky také mnoha druhům bezobratlých, ryb, ptáků a savců.

Přírodní památka je pozoruhodná také z pohledu mykologického, lze zde nalézt např. ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), šťavnatku narudlou (Hygrophorus leucophaeus), bělochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórku lužní (Oxyporus late-marginatus), pevník kaštanový (Lopharia spadicea) a bradavnatku (Eutypa scoparia).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.