Menu

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Základní identifikační údaje

Název: Rohovec
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Návsí u Jablunkova
Výměra: 29,2714 ha
Nadmořská výška: 420 – 540 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, ze dne 15. 1. 1992, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "ROHOVEC"


Předmět ochrany

Přírodní památka Rohovec je zřizovacím předpisem určena "k ochraně biotopu lesních mravenců."

Členitý údolní svah s prameništi a převážně smrkovým porostem, který je biotopem ohroženého druhu mravence Formica polyctena.

V území převládá různověký smíšený porost s převahou smrku obecného, jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula). V prameništích a zamokřených úžlabinách roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). V podrostu je hojná žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a na světlejších místech hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Lesní mravenci druhu Formica polyctena zde vytvářejí velmi početnou populaci. Při inventarizaci v roce 1999 bylo na ploše cca 30 ha zjištěno 158 mravenišť; největší kupa má v průměru 3 m a výšku 1 m.

Vzhledem k příznivému vlivu šetrné probírky smrku na hustotu mravenčích kup by bylo vhodné v tomto způsobu hospodaření pokračovat.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.