Půjčka LIBERTY
Menu

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Základní identifikační údaje

Název: Rohovec
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Návsí u Jablunkova
Výměra: 29,2714 ha
Nadmořská výška: 420 – 540 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního úřadu ve Frýdku‑Místku, ze dne 15. 1. 1992, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "ROHOVEC"


Předmět ochrany

Přírodní památka Rohovec je zřizovacím předpisem určena "k ochraně biotopu lesních mravenců."

Členitý údolní svah s prameništi a převážně smrkovým porostem, který je biotopem ohroženého druhu mravence Formica polyctena.

V území převládá různověký smíšený porost s převahou smrku obecného, jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula). V prameništích a zamokřených úžlabinách roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). V podrostu je hojná žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a na světlejších místech hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

Lesní mravenci druhu Formica polyctena zde vytvářejí velmi početnou populaci. Při inventarizaci v roce 1999 bylo na ploše cca 30 ha zjištěno 158 mravenišť; největší kupa má v průměru 3 m a výšku 1 m.

Vzhledem k příznivému vlivu šetrné probírky smrku na hustotu mravenčích kup by bylo vhodné v tomto způsobu hospodaření pokračovat.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.