Menu

Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin.

Základní identifikační údaje

Název: Rybníky
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kozlovice
Výměra: 7,32 ha
Nadmořská výška: 384 – 419 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "RYBNÍKY", ze dne 27. 2. 1990


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je posláním přírodní rezervace "ochrana přirozených lesních porostů s prameništi a rašelinných luk s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin."

Na rašelinných loukách se hojně rozrůstají především ostřice (Carex sp.) a sítina klubkatá (Juncus conglomeratus). Druhovou pestrost zvyšuje na vlhčích místech suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč bahenní (Cirsium palustre) a prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata). V přilehlém lese byl zaznamenán výskyt lýkovce jedovatého (Daphne mezereum).

Porosty dřevin tvoří ochranný pás kolem louky. Svým druhovým složením částečně odpovídají přirozené skladbě – dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další listnáče. Zcela chybí buk lesní (Fagus sylvatica). Přirozený charakter byl narušen dosadbou smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Pravidelným ručním kosením louky se daří udržovat populace ohrožených druhů rostlin. Hospodaření v lesních porostech je zaměřeno na postupnou redukci nepůvodních dřevin a dosadbu listnatých dřevin, zejména buku lesního (Fagus sylvatica).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.