Menu

Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin.

Základní identifikační údaje

Název: Rybníky
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kozlovice
Výměra: 7,32 ha
Nadmořská výška: 384 – 419 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "RYBNÍKY", ze dne 27. 2. 1990


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je posláním přírodní rezervace "ochrana přirozených lesních porostů s prameništi a rašelinných luk s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin."

Na rašelinných loukách se hojně rozrůstají především ostřice (Carex sp.) a sítina klubkatá (Juncus conglomeratus). Druhovou pestrost zvyšuje na vlhčích místech suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), pcháč bahenní (Cirsium palustre) a prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata). V přilehlém lese byl zaznamenán výskyt lýkovce jedovatého (Daphne mezereum).

Porosty dřevin tvoří ochranný pás kolem louky. Svým druhovým složením částečně odpovídají přirozené skladbě – dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další listnáče. Zcela chybí buk lesní (Fagus sylvatica). Přirozený charakter byl narušen dosadbou smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Pravidelným ručním kosením louky se daří udržovat populace ohrožených druhů rostlin. Hospodaření v lesních porostech je zaměřeno na postupnou redukci nepůvodních dřevin a dosadbu listnatých dřevin, zejména buku lesního (Fagus sylvatica).

Projednání plánu péče o přírodní rezervaci Rybníky na období 2023-2032

Krajský úřad podle § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, oznamuje možnost seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní rezervaci Rybníky na období 2023-2032 (dále jen „plán péče“). Území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma se nachází v k. ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

Vlastníci dotčených pozemků, které jsou uvedeny v kapitole 1.3 plánu péče a obce mohou uplatnit své připomínky na krajském úřadu, a to v termínu do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K připomínkám uplatněným po uvedené době se nepřihlíží. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků pozemků a obce sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým bude podle § 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny plán péče schválen.

Přílohy ke stažení v části stránky Související dokumenty.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.