Menu

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní identifikační údaje

Název: Rybníky v Trnávce
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Trnávka
Výměra: 14,28 ha
Nadmořská výška: 260 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Nový Jičín č. 2/2002, o zřízení přírodní rezervace "Rybníky v Trnávce v k. ú. Trnávka, ze dne 15. 2. 2002


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je přirodní rezervací "Vodní a mokřadní ekosystém rybníků – významná lokalita výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin…"

Vodní tok Trnávky doprovázejí společenstva údolních jasanovo-olšových luhů s převažující olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), příměsí lip (Tilia spp.) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Z hlediska výskytu ohrožených druhů jsou nejvýznamnější rybniční biotopy. Jedná se o společenstva svazu Lemnion minoris – okřehkovité rostliny eutrofních a mezotrofních stojatých a mírně tekoucích vod. Dominantním druhem je okřehek menší (Lemna minor) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Méně zastoupeny jsou růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), svízel bahenní (Galium palustre), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus) a další. Nalezneme zde kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ve velmi silné populaci kriticky ohrožený druh nepukalku plovoucí (Salvinia natans).

V rezervaci žijí stabilní populace skokana krátkonohého (Rana lessonae) a silně ohroženého čolka obecného (Triturus vulgaris). Dále byla pozorována kuňka obecná (Bombina bombina), ohrožené druhy ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a silně ohrožená rosnička zelená (Hyla arborea).

Rybníky jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb. V rámci revitalizace byly upraveny hráze a dna rybníků tak, aby vytvořily příznivé prostředí pro rozmnožování obojživelníků. Pod silnicí spojující Brušperk s Trnávkou byly vybudovány podchody pro bezpečnou migraci obojživelníků.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.