Menu

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku.

Základní identifikační údaje

Název: Sedlnické sněženky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Sedlnice, Skotnice, Prchalov, Příbor
Výměra: 16,0024 ha
Nadmořská výška: 246 – 268 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Novém Jičíně, kterou se určuje přírodní výtvor "SEDLNICKÉ SNĚŽENKY", ze dne 15. 6. 1988
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2006, ze dne 1. 11. 2006, o zřízení Přírodní památky Sedlnické sněženky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle Čl. 1 odst. (2) Nařízeni Moravskoslezského kraje č. 3/2006 jsou "nejbohatší naleziště sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) v povodí řeky Odry a fragmenty dubohabřin, jasanovo-olšových lužních lesů a střídavě vlhkých bezkolencových luk navazujících na vodní tok Sedlnice, s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů."

Rozptýlené louky a fragmenty lužních porostů v široké nivě Sedlnice, propojené víceméně souvislými břehovými porosty, jejichž druhová skladba odpovídá stanovišti.

Porosty patří do společenstev úvalových luhů svazu Alno-Ulmion. V bylinném patře rostou bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida) a sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides). Objevují se submontánní až montánní druhy jarmanka větší (Astrantia major) a prvosenka vyšší (Primula elatior), i karpatský prvek hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis).

Významná je bohatá populace sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Z dalších zvláště chráněných druhů se vyskytují lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

Kromě mnoha běžných druhů ptáků zde byli pozorováni ledňáček říční (Alcedo atthis) a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis).

Plán péče

Aktuální návrh Plánu péče přírodní památky Sedlnické sněženky na období 2024-2032, včetně přílohy M1 a T1 je k dispozici v souvisejících dokumentech (níže v této zprávě). 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.