Menu

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na suťovém západním svahu horského masivu Ondřejníku.

Základní identifikační údaje

Název: Skalka
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Výměra: 35,9132 ha
Nadmořská výška: 747 – 964 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení státní přírodní rezervace "SKALKA", ze dne 11. 7. 1977
Aktuální vyhlašovací předpis: Vyhláška Okresního úřadu Frýdek-Místek, ze dne 18. 10. 1993, o zřízení přírodní rezervace Skalka a jejího ochranného pásma


Předmět ochrany

Podle vyhlášky Okresního úřadu Frýdek-Místek je "posláním rezervace ochrana přirozených starých jedlobučin na suťovém západním svahu horského masívu Ondřejníku."

Na celém území přírodní rezervace převládají bohaté až svěží jedlové bučiny a obohacené klenové bučiny svazu Eu-Fagion s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Dříve hojná jedle bělokorá (Abies alba) z porostu z větší části vymizela. Keřové i bylinné patro je slabě vyvinuto, nejhojnější jsou kopytník evropský (Asarum europaeum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). Ojediněle najdeme lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Přrodní rezervace Skalka je jednou z mála lokalit kriticky ohroženého jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v ČR. V území žije také řada druhů plazů, např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Hnízdí tu řada silně ohrožených druhů ptáků – sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), krahujec obecný (Accipiter nisus). Z drobných zemních savců žijí na území přírodní rezervace populace myšivky horské (Sicista betulina) a rejska horského (Sorex alpinus).

Vzhledem ke stejnověkosti a zapojenosti porostu by bylo vhodné podpořit lesnickými zásahy přirozenou obnovu porostu a umělou dosadbou navrátit chybějící původní jedli.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.