Půjčka LIBERTY
Menu

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy ostravsko‑karvinské pánve.

Základni identifikační údaje

Název: Skučák
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Rychvald
Výměra: 30,08 ha
Nadmořská výška: 214 – 215 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, čj. 10.752/69-II/2, ze dne 29. 10. 1969, o zřízení státní přírodní rezervace "Skučák"
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2018 ze dne 27. 2. 2018, o zřízení přírodní rezervace Skučák a jejího ochranného pásma a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2018 jsou předmětem ochrany přírodní rezervace "ekosystém rybníka a na něj navazující mokřadní biotopy s výskytem významných druhů rostlin a živočichů a významné hnízdiště a migrační shromaždiště vodních ptáků."

Ačkoliv je rezervace v těsné blízkosti města, nachází zde útočiště řada živočichů. Z obojživelníků to jsou silně ohrožené druhy čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana esculenta) a dokonce vzácný skokan ostronosý (Rana arvalis).

Na rybníce lze pozorovat několik párů potápek roháčů (Podiceps cristatus), které patří mezi ohrožené druhy, a různé druhy kachen včetně čírky obecné (Anas crecca) a silně ohrožených druhů čírky modré (Anas querquedula) a lžičáka pestrého (Anas clypeata). V hustém porostu rákosu hnízdí ohrožený druh moták pochop (Circus aeruginosus), silně ohrožený chřástal vodní (Rallus aquaticus) a čtyři druhy rákosníků (Acrocephalus sp.). Zdejší mokřady jsou lovištěm lasice hranostaje (Mustela erminea) a tchoře tmavého (Mustela putorius).

V době vyhlášení byla vodní hladina pokryta chráněnými druhy plavínem štítnatým (Nymphoides peltata) a nepukalkou vzplývající (Salvinia natans). V důsledku zavedení intenzivního chovu ryb, včetně býložravých, tyto druhy vymizely. Ochrana přírody usiluje o revitalizaci rybníka, odbahnění, snížení obsádky ryb a reintrodukci plavínu štítnatého.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.