Menu

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

Základní identifikační údaje

Název: Stará řeka
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Horní Bludovice, Prostřední Bludovice
Výměra: 1,42 ha
Nadmořská výška: 260 – 262 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Frýdek‑Místek, ze dne 25. 11. 2002, o vyhlášení přírodní památky Stará řeka


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je posláním přírodní památky "zachování slepého ramene řeky Lučiny s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména obojživelníků a plazů."

Lokalita je fragmentem regulovaného, původně přirozeně meandrujícího toku Lučiny se zachovanými zbytky měkkého luhu v břehovém porostu. V širším okolí se jedná o unikátní mokřad, který je významným útočištěm pro chráněné druhy obojživelníků a plazů včetně druhů kriticky ohrožených.

Na nevelkém území zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), horský (Triturus alpestris) i velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), krátkonohý (Rana lessonae) a zelený (Rana esculenta), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Z ptáků, kteří do území zalétají, zaslouží pozornost zejména ledňáček říční (Alcedo atthis) a volavka popelavá (Ardea cinerea).

Lokalita je v péči ochrany přírody. Z iniciativy místních ochránců přírody byla provedena probírka břehových porostů za účelem zvýšení oslunění lokality. Louky jsou koseny až po hlavní migraci obojživelníků. Pro zlepšení kvality vodního biotopu bude nezbytné odbahnění odstraněním organických usazenin.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.