Menu

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními olšinami.

Základní identifikační údaje

Název: Štěpán
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Děhylov, Poruba-sever
Výměra: 45,24 ha
Nadmořská výška: 212 – 215 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního úřadu v Opavě čj. 2/94, ze dne 30. 6. 1994, o zřízení přírodní rezervace Štěpán a jejího ochranného pásma a Vyhláškou města Ostravy č. 4/1995, ze dne 25. 7. 1995, kterou se zřizuje PŘÍRODNÍ REZERVACE "ŠTĚPÁN" a její ochranné pásmo


Předmět ochrany

Vyhláškou Okresního úřadu v Opavě je poslání přírodní rezervace "zachování velmi cenného území v údolní nivě řeky Opavy na katastru obce Děhylov (okr. Opava) a Městského obvodu Martinov (okr. Ostrava). Jedná se o rybník s přilehlým mokřadem, pařící do bývalé jilešovicko-děhylovské rybniční soustavy (okres Opava). Cenologicky jde o velice pestré území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, rdest vzplývavý, nepukalka plovoucí, voďanka žabí ap.). Součástí rezervace je přirozeně vytvoŕená tůň s plovoucím stulíkem žlutým a voďankou žabí a se společenstvem šťovíku klubatého. Vyskytují se zde rovněž zvláště chráněné druhy ptáků, vzácné druhy obojživelníků, plazů a savců, které indikují vysokou hodnotu tohoto území."

Podle vyhlášky města Ostravy (tj. na území obce s rozšířenou působností Ostrava) je posláním přírodní rezervace "zachování velmi cenného území v údolní nivě řeky Opavy. Jedná se o rybník s přilehlým mokřadem, pařící do bývalé jilešovicko-děhylovské rybniční soustavy (okres Opava). Cenologicky jde o velice pestré území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, rdest vzplývavý, nepukalka plovoucí, voďanka žabí ap.)."

Chráněné území leží v široké a ploché nivě řeky Opavy. Mokřad je tvořen rozsáhlými porosty rákosin svazu Phragmition communis, prostoupenými plochami vysokých ostřic svazu Caricion gracilis, přecházejícími v mokrou louku svazu Alopecurion pratensisArrhenatherion. Okraje rákosin lemují bažinné vrbové křoviny svazu Salicion cinereae. Na hladině rybníka jsou hojná společenstva asociace Trapetum natantis s kotvicí plovoucí (Trapa natans), leknínem bělostným (Nymphaea candida), dále společenstva Salvinioe-Spirodeletum s kriticky ohroženou nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) a stulíkem žlutým (Nuphar lutea). Břehy porůstá kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a žabník trávolistý (Alisma gramineum). Na přilehlých loukách místy kvete prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Mezi vodními organismy byl na lokalitě nalezen chrostík Tricholeiochiton fagessi, v České republice velmi vzácný. Průzkum vážek prokázal 21 druhů. Kvalitu vodního prostředí indikují rovněž obojživelníci, kterých tu žije 10 druhů, např. kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a štíhlý (Rana dalmatina). Zoogeograficky významná je užovka podplamatá (Natrix tessellata), která obývá rybník a jeho okolí spolu s dalšími 3 druhy plazů. Druhově pestrá ornitofauna zahrnuje na 160 druhů, z toho 86 hnízdících. Patří k nim např. kriticky ohrožený bukáček malý (Ixobrychus minutus) a vodouš rudonohý (Tringa totanus), silně ohrožené druhy čírka modrá (Anas querquedula), lžičák pestrý (Anas clypeata), chřástal kropenatý (Porzana porzana) a bekasina otavní (Gallinago gallinago). Rybník je významnou zastávkou vodního ptactva na jarních a podzimních tazích.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.