Menu

Významný biotop pro vodní a mokřadní faunu i flóru v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

Základní informace

Název: Stříbrné jezírko
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Jestřábí u Fulneku
Výměra: 0,22 ha
Nadmořská výška: 458 – 460 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Novém Jičíně, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "STŘÍBRNÉ JEZÍRKO", ze dne 20. 12. 1989


Předmět ochrany

Přírodní památka Stříbrné jezírko byla vyhlášena k ochraně zaplaveného galenitového dolu, významného biotopu vodních živočichů a obojživelníků.

Území přírodní památky Stříbrné jezírko se nachází v lokalitě opuštěného galenitového dolu, který je opuštěn asi od poloviny 17. století. Jeho šachta je zatopena. Jezírko nemá povrchový přítok ani odtok. Zatopená plocha činí asi 500 m². Dvě třetiny plochy zaujímají místa s hloubkou do 1,5 m, zbytek tvoří vlastní šachta.

Přestože se jedná o umělou vodní nádrž, izolovanou od okolních biotopů, postupnou sukcesí se tu vytvořily příznivé podmínky pro vodní a mokřadní flóru i faunu.

Okraje vodní plochy jsou porostlé vrbou jívou (Salix caprea), vodními a bahenními rostlinami – šípatkou střelolistou (Sagittaria sagittifolia), orobincem širolistým (Typha latifolia) a kosatcem žlutým (Iris pseudacorus). Ohrožené druhy ďáblík bahenní (Calla palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) sem byly vysazeny v 90. letech minulého století.

V jezírku žije početná populace kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus), který zde má optimální podmínky. Vodní plocha je domovem řady obojživelníků. Patří mezi ně silně ohrožené druhy čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris). Dále zde žije ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Biotop osídlují i plazi – silně ohrožené druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a ohrožený druh užovka obojková (Natrix natrix).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.