Menu

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji. Chráněn je přirozený porost typický pro Oderské vrchy. V území se nachází také skalní výchozy a vyskytují se zde zvláště chráněné druhy živočichů.

Základní identifikační údaje

Název: Suchá Dora
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Dobešov, Jakubčovice nad Odrou
Výměra: 17,60 ha
Nadmořská výška: 356 – 524 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zřizuje státní přírodní rezervace "Suchá Dora", ze dne 10. 2. 1969
Aktuální vyhlašovací dokumentace: Nařízeni Moravskoslezského kraje č. 4/2009, ze dne 21. 10. 2009, o zřízení přírodní rezervace Suchá Dora a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace je dle Čl. 2 nařízení č. 4/2009 zbývající přirozený porost typický pro Oderské vrchy se skalními výchozy a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů.

Květnaté svahové bučiny s příměsí jilmu drsného (Ulmus glabra), javoru klenu (Acer psedoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata) a habru obecného (Carpinus betulus) jsou charakteristické pro oblast Nízkého Jeseníku a mají mimořádný lesnický význam. Až 150 let staré porosty jsou ponechány přirozenému zmlazení, dochází k postupné věkové i prostorové diferenciaci. Četné vývraty umožňují především zmlazení buku.

Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zmlazující buky lesní (Fagus sylvatica), javory kleny (Acer pseudoplatanus) a lípy (Tilia spp.).

Bylinný podrost tvoří převážně druhy bučin jako je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), strdivka nící (Melica nutans), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a další.

Zdejší bučina je jednou z lokalit jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a žijí tu i další vzácní motýli – bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek květelový (Melitaea didyma) a okáč černohnědý (Erebia ligea). V rezervaci hojně hnízdí lesní ptáci, zejména dutinoví hnízdiči. Dlouhodobě je pozorováno hnízdění čápa černého (Ciconia nigra).

Plán péče

Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Suchá Dora na období 2023-2031 je k dispozici ke stažení v souvisejících dokumentech této stránky (viz níže).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.