Menu

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

Základní identifikační údaje

Název: Svinec
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kojetín u Starého Jičína
Výměra: 38,25 ha
Nadmořská výška: 402 – 546 m
Vyhlášeno: Vyhláška Okresního úřadu Nový Jičín č. 9/94, o zřízení přírodní rezervace "Svinec" a jejího ochranného pásma, ze dne 22. 12. 1994


Předmět ochrany

Přírodní rezervace Svinec byla zřízena "k zabezpečení ochrany floristicky bohatých květnatých luk, pastvin a lesních ekosystému s výskytem silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů."

Výrazná dominanta Petřkovických vrchů tvořená příkrovovou troskou tvaru kozího hřbetu. Vrchol je bezlesý, severní svahy jsou porostlé smíšenými lesními porosty.

Zachovalé semixerotermní louky na svazích jsou druhově velmi bohaté (společenstva z okruhu třídy Festuco-Brometea) a jsou provázeny křovinnými formacemi svazu Prunion spinosae. Na bazických vyvřelinách se zachovala primární vegetace s řadou zajímavých rostlin např. rozrazilem ožankovitým (Veronica teucrium), modřencem chocholatým (Muscari comosum), mochnou přímou (Potentilla erecta), prvosenkou jarní (Primula veris), hořcem křížatým (Gentiana cruciata), hořcem brvitým (Gentianopsis ciliata), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), chrpou čekánek (Centaurea scabiosa), vstavačem bledým (Orchis pallens) a vstavačem mužským (Orchis mascula).

Svahové porosty suťového lesa provázejí česnek medvědí (Allium ursinum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) aj.

Svinec je jednou z mála recentních lokalit skrytě žijícího brouka Euheptaulacus villosus (čeleď Scarabaeidae) v ČR.

Kromě pravidelného kosení luk jsou redukovány křoviny a nálety dřevin rozrůstající se do luk.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.