Menu

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

Základní identifikační údaje

Název: Turkov
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Martinov ve Slezsku, Poruba-sever, Třebovice ve Slezsku
Výměra: 20,12 ha
Nadmořská výška: 213 – 215 m
Vyhlášeno: Vyláška města Ostravy 4/1993, ze dne 7. 9. 1993, kterou se zřizuje PŘÍRODNÍ PAMÁTKA "TURKOV" a její ochranné pásmo


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je posláním přírodní památky "zachování velmi cenného území v údolní nivě řeky Opavy v oblasti zóny lehkého průmyslu a skladů mezi Třebovicemi a Martinovem. Jedná se o mokřad charakteru lužního lesa, který slouží jako refugium živočichů z širšího okolí a kde se vedle kvalitních výstavků dubů nachází i ohrožená měsíčníce vytrvalá."

Refugium ekosystému lužního lesa, v jihozápadní a východní části s hrázemi bývalých rybníků osázenými duby starými cca 200 let. Po povodni v roce 1997 území získalo charakter bezodtoké kotliny a v důsledku kyslíkového deficitu uhynula velká část porostů, včetně olšin v bývalých rybnících.

Původně se v místech bývalých rybníků vyvinuly mokřadní olšiny asociace Carici elongatae-Alnetum. Ty však byly povodní značně poničeny. V bylinném podrostu přesto zůstaly některé zajímavé druhy – např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), jilm habrolistý (Ulmus minor) a pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina).

Území je bohatou mykologickou lokalitou s vzácnějšími druhy, k nimž patří pstřeň dubový (Fistulina hepatica), čechratička (Ripartites helomorphus), suchohřib meruňkový (Xerocomus armeniacus), hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans), lupenopórka červenožlutá, (Phylloporus rhodoxanthus), hovník obnažený (Ascobolus denudatus) a bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma).

Porosty s bohatě rozvinutým stromovým, keřovým i bylinným patrem, tůně a podmáčené olšiny jsou refugiem živočichů, včetně mnoha chráněných a vzácných druhů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.