Menu

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

Základní identifikační údaje

Název: U Leskoveckého chodníka
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Skřípov
Výměra: 31,8826 ha
Nadmořská výška: 449 – 499 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, čj. 9.293/69-II/2, ze dne 20. 11. 1969, o zřízení státní přírodní rezervace "U Leskoveckého chodníka"


Předmět ochrany

Podle výnosu Ministerstva kultury z roku 1969 je přírodní rezervace určena "k ochranyě přirozeného autochtonního porostu smrku, modřínu a jedle."

Bukojedlový les o stáří 80 – 100 let má víceméně přirozený charakter odpovídající poměrům Nízkého Jeseníku. Téměř kompaktní lesní celek původního buku, s malou příměsí jedle, modřínu a borovice, však má velký podíl smrku.

Na chudých oglejených půdách zde převažují porosty acidofilních bučin svazu Luzulo-Fagion s bikou bělavou (Luzula luzuloides), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata), bukovincem osladičovitým (Phegopteris connectilis), bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris) a plavuní vidlačkou (Lycopodium clavatum).

V úzkých údolích se částečně zachovala společenstva jasanových olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), ostřicí řídkoklasou (Carex remota) a sítinou klubkatou (Juncus conglomeratus).

Lesní hospodaření je v rezervaci zaměřeno na uvolnění buku v mladších porostech. Těžbou smrku jsou vytvářeny malé kotlíky, v nichž je vysazována jedle.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.