Menu

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

Základní identifikační údaje

Název: Údolí Moravice
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Žimrovice, Lesní Albrechtice, Hradec nad Moravicí
Výměra: 59,0032 ha
Nadmořská výška: 240 – 278 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 12/2013 ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Údolí Moravice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní památky přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a střevlík hrbolatý (Carabus variolosus).

Lokalita se nachází jihozápadně od Hradce nad Moravicí, který leží 7 km jižně od Opavy. Bukovinský potok tvoří hlavní osu území přírodní památky. Bukovinský potok má čtyři menší bezejmenné přítoky, protéká směrem od jihovýchodu k severozápadu a vlévá se do řeky Moravice. Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Přírodní rezervace se v rámci evropsky významné lokality nachází v jižní části.

Přírodní památka je od 90. let 20. století součástí Přírodního parku Moravice. Na přírodní rezervaci navazuje Národní přírodní rezervace Kaluža, která byla vyhlášena v roce 1969.

Předmětem ochrany přírodní památky je přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a střevlík hrbolatý (Euplagia quadripunctaria).

V území se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin – lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum); bezobratlých – střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), rak říční (Astacus astacus), ryb – vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), ptáků – čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Ficedula parva), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a savců – vydra říční (Lutra lutra).

Lokalita představuje zachovalý přirozený lesní porost květnatých bučin a suťových lesů. V rámci lesního komplexu se nachází plochy bezlesí podél lesní cesty. V místech bezlesí se vyskytuje sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), živná rostlina přástevníka kostivalového.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.