Menu

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.

Základní identifikační údaje

Název: Úvalenské louky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Brumovice u Opavy
Výměra: 6,50 ha
Nadmořská výška: 286 – 288 m
Vyhlášeno: Výnos Ministerstva školství a kultury o zřízení státní přírodní reservace "Úvalenské louky", ze dne 3. 7. 1957


Předmět ochrany

Přírodní památka Úvalenské louky se nachází v nivě řeky Opavy, v místech kde původní vegetaci tvořily unikátní slatinné pcháčové louky. Dlouhodobým nekosením a částečným odvodněním tyto louky zdegradovaly a zanikly. Na ploše dnešního chráněného území zarostly rákosem a náletovými dřevinami. Aktuálně jsou předmětem ochrany přirozené vlhké louky s řadou ostřic.

Rudimenty slatinných luk se zachovaly na severním okraji území a v ochranném pásmu severně od přírodní památky. Na těchto loukách je ještě dosti hojná ostřice příbuzná (Carex appropinquata), ojediněle můžeme nalézt kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). Na okraji olšin v chráněném území rostou dva polykormony vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). Zajímavým druhem je bříza tmavá (Betula obscura), jejíž starší exempláře i mladé odrostky najdeme v jižní části olšin. Původně tato velmi bohatá louka slatinného charakteru hostila celou řadu druhů dvoukřídlého hmyzu, které nikde jinde ve Slezsku zatím nebyly zjištěny. Nyní jsou Úvalenské louky důležitým klidovým stanovištěm řady ohrožených ptačích druhů. Hnízdí zde sova pálená (Tyto alba), chřástal polní (Crex crex), chřástal vodní (Rallus aquaticus), několik párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), všechny tří naše druhy cvrčilek (Locustella naevia, L. fluviatilis, L. luscinioides), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a slavík tmavý (Luscinia luscinia).

Od roku 1998 probíhají pokusy o revitalizaci, nejzachovalejší části jsou pravidelně koseny. Na trvalých monitorovacích plochách je sledován vývoj celého společenstva i jednotlivých druhů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.