Menu

Prostor staré pískovny s tůněmi vzniklými po těžbě písku.

Základní identifikační údaje

Název: Václavovice-pískovna
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Václavovice u Frýdku‑Místku, Šenov u Ostravy
Výměra: 6,86 ha
Nadmořská výška: 240 – 278 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 13/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Václavovice – pískovna a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany této přírodní památky čolek velký (Triturus cristatus).

Lokalita se nachází v prostoru staré pískovny u Frýdeckého potoka na území obcí Václavovice a Šenov, asi 10 km jihovýchodně od Ostravy. Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Přibližně v průběhu 60. lét 20. století byla v území prováděna těžba písku, čímž vznikly vodní plochy (tůně), které byly kolonizovány obojživelníky včetně čolka velkého. Těžba písku a zachování alespoň části vodních ploch, přispělo k vytvoření biotopů čolka. Při ukončení těžby došlo k postupnému samovolnému zarůstání lokality dřevinami a velká část plochy pískovny byla využívána k ukládání zeminy a odpadu. V současné době tyto negativní vlivy v omezené míře přetrvávají a v území jsou vytvářeny nové černé skládky.

Na lokalitě došlo sukcesí dřevin a křovin k přirozenému zástinu a zarostení mnoha biologicky vhodných ploch pro čolka velkého. Ve vegetačním období dochází k zarůstání tůní okřehkem (Lemna sp.). Území je bohaté na drobné prameniště. Z přirozených společenstev se v území vyskytují fragmenty dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Z dřevin převažuje zejména v okolí tůní olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol osika (Populus tremula). Vodní vegetace je většinou méně vyvinutá, převládají ostřice (Carex sp. div.), sítiny (Juncus sp. div.), místy zblochan vodní (Glyceria maxima). Místy se na ploše vyskytují invazní druhy rostlin – křídlatky (Reynoutria sp.).

V území se vyskytuje čolek velký (Triturus cristatus), díky němuž bylo území zařazeno mezi evropsky významné lokality a další druhy obojživelníků – čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek horský (Mesotriton alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a kuňka obecná (Bombina bombina).

Projednání plánu péče o přírodní památku Václavovice – pískovna na období 2022–2031

Krajský úřad podle § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, oznamuje možnost seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní památku Václavovice – pískovna na období 2022–2031 (dále jen plán péče). Území přírodní památky a jejího ochranného pásma se nachází v k. ú. Václavovice u Frýdku‑Místku, obec Václavovice a v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov.

Vlastníci dotčených pozemků (uvedených v kapitole 1.3 plánu péče) a obce mohou uplatnit své připomínky na krajském úřadu, a to v termínu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K připomínkám uplatněným po uvedené době se nepřihlíží. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků pozemků a obce sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým bude podle § 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny plán péče schválen.

Přílohy ke stažení v části stránky Související dokumenty.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.