Menu

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90–140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

Základní identifikační údaje

Název: Valach
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Lesní Albrechtice, Jelenice
Výměra: 14,60 ha
Nadmořská výška: 322 – 472 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení státní přírodní rezervace "Valach", ze dne 20. 11. 1996.


Předmět ochrany

Dle výnosu Ministerstva kultury ČSR je přírodní rezervace zřízena k ochraně porostu charakteristického pro úvaly potoků a řek na humosnějších a hlubších profilech.

Největší plochu rezervace pokrývá téměř čistá vysokokmenná bučina asociace Dentaria ennneaphylli-Fagetum. Ve stromovém patře roste kromě buku pouze vtroušeně javor klen (Acer pseudoplatanus) a – především na okrajích – smrk. Keřové patro téměř chybí, bylinné patro má v horních částech svahů jen malou pokryvnost, v nižších partiích, kde přibývá kapradin, je pokryvnost vyšší. Velmi hojná je v podrostu kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), především ve střední a dolní části svahu také kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Dosti četné jsou v podrostu další druhy bučin: svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Na úpatí západního svahu bučina přechází k lipojavorové dubohabřině (svaz Tilio-Acerion) s habrem obecným (Carpinus betulus), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), lípou malolistou (Tilia cordata) a dosud vitální jedlí bělokorou (Abies alba).

Převážná část starého porostu je zapojená. Buk přirozeně zmlazuje, ale spodní etáž mladých buků chybí, proto bude nutno podpořit jeho přirozenou obnovu.

Plán péče

Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Valach na období 2023–2031 je k dispozici ke stažení v souvisejících dokumentech této stránky (viz níže). 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.