Menu

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin.

Základní identifikační údaje

Název: Velké doly
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Český Těšín, Konská, Český Puncov
Výměra: 36,50 ha
Nadmořská výška: 282 – 356 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, ze dne 27. 2. 1990, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "VELKÉ DOLY" a Vyhláškou Okresního národního výboru v Karviné, ze dne 4. 9. 1990, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "VELKÉ DOLY"


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacích předpisů je přírodní rezervace Velké doly určena "k ochraně přirozených lipových dubohabřin s výskytem chráněných rostlin." Přírodní památka se nachází na území dvou obcí s rozšířenou působností, Frýdek‑Místek a Karviná.

Rezervace leží nad nivou řeky Olše, na západních svazích protáhlého hřbetu budovaného těšínskými vápenci (z přelomu jury a křídy). Místy je nalezneme ve výchozech v opuštěných lomech. Původní dubové bučiny byly v 18.stolení zasaženy těžbou vápence a těžbou buku na palivo pro blízké železárny. Díky svým zmlazovacím schopnostem převládají v současnosti v celém komplexu přírodní rezervace lipové habřiny Tilio-Carpinetum s dominujícím habrem obecným (Carpinus betulus), přimíšenou lípou malolistou (Tilia cordata) a velkolistou (Tilia platyphyllos), vzácněji s javorem babykou (Acer campestre) a klenem (Acer pseudoplatanus). Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), krušina olšová (Frangula alnus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a bez černý (Sambucus nigra).

Na zásaditém podloží se vyvinulo bylinné patro, které je zejména v jarním období souvisle zapojeno. Zpestřuje ho řada vzácných a chráněných druhů. Rostou zde ohrožené druhy okrotice bílá (Cephalanthera damasonicum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon), dále jaterník podléška (Hepatica nobilis), áron karpatský (Arum alpinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), česnek medvědí (Alium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis cava) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis).

V lesních porostech byly pozorovány více než čtyři desítky druhů ptáků. Hnízdí tu mimo jiné lejsek šedý (Muscicapa striata) a sluka lesní (Scolopax rusticola).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.