Menu

Obtokový rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými litorálními porosty, které jsou významným biotopem pro hnízdící a migrující ptactvo, obojživelníky a další významné druhy mokřadních společenstev.

Základní identifikační údaje

Název: Velký Pavlovický rybník
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice
Výměra: 30,76 ha
Nadmořská výška: 216 – 220 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Bruntál č. 12/1999 o zřízení přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník, ze dne 1. 12. 1999
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 14/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle čl. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 14/2013 jsou předmětem ochrany přírodní rezervace "vodní a mokřadní ekosystémy, které jsou významným biotopem pro hnízdící a migrující ptactvo, obojživelníky a další významné druhy mokřadních společenstev a kuňka ohnivá (Bombina bombina)."

Obtokový rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými porosty rákosu. Cenné refugium avifauny a tahová zastávka ptáků. Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou vodní a mokřadní ekosystémy, které jsou významným biotopem pro hnízdící a migrující ptactvo, obojživelníky a další významné druhy mokřadních společenstev a kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Rybník s rákosinami a loukami je mimořádně významným útočištěm vodních a mokřadních živočichů. Žije zde kuňka obecná (Bombina bombina), jejímž typickým biotopem jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných místech: pobřežní pásma rybníků, tůně. Obývá také periodické nádrže. Je více vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Dalšími z druhů, kteří zde žijí jsou např. rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria).

V rákosinách hnízdí téměř 100 druhů ptáků, z toho třetina patří mezi druhy zvláště chráněné. Jsou to např. čírka modrá (Anas querquedula), bukáček malý (Ixobrychus minutus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), bekasína otavní (Gallinago gallinago) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). Na tahu zde bylo pozorováno na 50 druhů ptáků – volavka bílá (Egretta alba), bukač velký (Botaurus stellaris), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), orlovec říční (Pandion haliaetus), koliha velká (Numenius arquata) a mnoho jiných.

Cílem ochrany zachovat lokalitu jako významné hnízdiště i tahovou zastávku ptáků a biotop obojživelníků. Udržovat a podporovat biotopovou rozmanitost lokality. Vhodným rybářským hospodařením podpořit vývoj vodních makrofyt a ostatních živočichů vázaných na vodní a mokřadní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.