Menu

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase s výskytem chráněných rostlin a živočichů.

Základní identifikační údaje

Název: Věřňovice
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Věřňovice
Výměra: 4,59 ha
Nadmořská výška: 201 – 216 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Karviné, ze dne 25. 4. 1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor Věřňovice


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je přírodní památka určena "k ochraně výrazné říční terasy řeky Olše s téměř přirozeným lesním porostem a výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů."

Téměř celou plochu přírodní památky pokrývají různověké porosty lužního lesa. Přirozená druhová skladba byla na několika místech narušena výsadbami nepůvodních druhů, např. dubu červeného (Quercus rubra) a buku lesního (Fagus sylvatica).

Významná je v okrese ojedinělá hojná populace sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), vzácně se objevuje bledule jarní (Leucojum vernum). V bylinném patře jsou přimíšeny karpatské druhy jako je např. zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Z hlediska ochrany lesních porostů je důležitý keřový plášť na okraji, v němž dominuje trnka obecná (Prunus spinosa). Na suché pastvině roste teplomilná květena, ve zdejším regionu poměrně vzácná, např. vítod obecný (Polygala vulgaris), len počistivý (Linum catharticum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), dobromysl obecná (Origanum vulgare) a česnek viniční (Allium vineale).

V lesích žije jezevec lesní (Meles meles), pozorován byl i psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides). Porosty keřů jsou významné pro ptáky, především pěvce, kterých je zde 40 druhů. Hnízdí zde např. žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a lejsek šedý (Muscicapa striata).

Z lesních porostů jsou postupně odstraňovány jilmy, které byly napadeny grafiózou, a zejména nepůvodní duby červené. Louky na svahu jsou pravidelně koseny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.