Menu

Přirozený odkryv skalního defilé provrásněného hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu.

Základní identifikační údaje

Název: Vrásový soubor u Klokočůvku
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Klokočůvek
Výměra: 1,24 ha
Nadmořská výška: 338–375 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Nový Jičín č. 3/98, ze dne 22. 6. 1998, o zřízení přírodní památky "Vrásový soubor v Klokočůvku" a jejího ochranného pásma


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je předmětm ochrany přírodní památky "Významná geologická lokalita – skalní vrásy na levém břehu Odry."

Přírodní památka je charakteristickou ukázkou vrásové stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého Jeseníku. Jedná se o součást hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu, které je tvořeno převážně drobami, podřízeně siltovci a jílovitými břidlicemi.

Souvrství je postiženo vrásovými deformacemi několika řádů. Základním prvkem jsou rozsáhlé, kilometrové překocené vrásy s výraznou východní vergencí, mnohde přetržené vrásovými přesmyky. Na odkryvech je možno sledovat soubory s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, v rozměrech decimetrů až metrů. Intenzita vrásových deformací souvisí s mocností jednotlivých vrstev. V západní části odkryvu jsou vyvinuty mohutnější rytmy s lavicemi drob přes metr mocnými. Ty jsou uloženy téměř horizontálně. Směrem k východu klesá mocnost jednotlivých vrstev i rytmů, provrásnění se stává detailnějším, v centrální části defilé lze hovořit až o vrásách disharmonických. Ve východní části se intenzita vrásových deformací opět poněkud zklidňuje. V jednom z antiklinálních ohybů se vytvořila malá jeskyně.

Kromě vrásových deformací umožňují výchozy studium celého souboru strukturních prvků (puklinatost, dílčí zlomové struktury, kliváž aj.).

Souvislé skalní defilé lze sledovat v délce zhruba 200 m. Pro jeho zpřístupnění se odstraňují náletové dřeviny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.