Menu

Informace ohledně stanoviska krajského úřadu k pořizování Územního plánu Horní Lomná změny č. 2

Informace poskytla: 16. 10. 2023, Bc. Anna Sniegoňová, odbor územního plánování
Zveřejněno dne: 23. 10. 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací, dle níže uvedených požadavků:

"V průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Horní Lomná bylo vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu č. j. MSK 80304/2023 ze dne 2023-06-07 (dále jen stanovisko). Tato žádost se týká změny ZM2/BI-Z9 – Dolní konec (na parcele č. 2154/4, Horní Lomná).
Protože z uvedeného stanoviska nejsou zřejmé důležité informace, žádám tímto o jejich poskytnutí na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  1. Zda citace z článku 25 Politiky územního rozvoje Český republiky „vytváření adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu“ a „vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami s cílem minimalizovat jejich negativní dopady“ (dále pro tyto cíle používáte ve stanovisku pojem „priorita“), ve svém stanovisku ztotožňujete s uvažovanou vodní nádrží Horní Lomná anebo se týká jiné věci (stavby, opatření)? Prosím o formální upřesnění, jelikož ze stanoviska není zřejmé – jaké konkrétní věci (věcí) se týká ona priorita/adaptační opatření? Vodní nádrže? Nebo něčeho jiného? Jaké je prostorové a časové vymezení této konkrétní věci a k jakému konkrétnímu účelu se vymezuje? Dále bych vás chtěl požádat o uvedení informace z jakých podkladů stanoviska toto její konkrétní vymezení a účel vyplývá?
  2. Zda kraj za účelem vypracování stanoviska prověřoval soulad uvažované vodní nádrže s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje MS kraje a s jakým výsledkem? Zda byl hodnocen soulad uvažované vodní nádrže s důležitými veřejnými zájmy, jako např. ochrana přírody a krajiny a s jakým výsledkem? Z jakých podkladů soulad vyplývá?
  3. Zda krajský úřad za účelem vypracování stanoviska negativní dopady existence vodní nádrže v Horní Lomné (např. vyloučení vlivu existence nádrže na zvýšení rizika ekologických/přírodních havárií/katastrof) na životní prostředí a s jakým výsledkem? Z jakých podkladů krajský úřad v této otázce vycházel?
  4. Zda krajský úřad za účelem vypracování stanoviska prověřoval negativní vlivy z existence stávajících ploch pro bydlení v územní rezervě AV507 na budoucí využití územní rezervy pro uvažovanou vodní nádrž a s jakým výsledkem? Z jakých podkladů krajský úřad v této otázce vycházel? Prosím také o podrobné zdůvodnění výroku stanoviska o „výrazném zdržení vykoupení pozemků“.
  5. Jaké konkrétní okolnosti a poznatky známé krajskému úřadu za účelem vypracování stanoviska jsou důvodem k předpokládanému „výraznému zdržení vykoupení zasaženého pozemku“ v případě navrhované změny ZM2/BI-Z9? Z jakých podkladů pro stanovisko tyto okolnosti a poznatky vyplývají?
  6. Proč nelze „výrazné zdržení vykoupení zasaženého pozemku“ předpokládat v případě, že ke změně ZM2/BI-Z9 nedojde (stávající využití pozemku je Z – plocha zemědělská)? Jaké další podklady kromě již zmíněné Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a kromě podkladů již uvedených v odpovědi na předchozí dotazy, byly použity pro vypracování části závazného stanoviska týkající se změny ZM2/BI-Z9?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byla odpověď na požadované informace poskytnuta přípisem č. j. MSK 132518/2023 ze dne 13. 10. 2023, který je uložen níže. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.