Menu

Poskytnutí návrhu smlouvy ohledně pozemků pro výstavbu Chodníku podél silnice ll 483 v Čeladné, lll. etapa

Informace poskytla: 6. 10. 2022, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 14. 10. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje: "Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 2 darovací, na základě které se budoucí dárce, tj. MSK, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, zavazuje darovat obci výše uvedené pozemky. Takto získané pozemky pak budou využity pro výstavbu „Chodníku podél sil. II/483 v Čeladné, III. etapa“. Moravskoslezský kraj Ostrava zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., (budoucí dárce) je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 606 a to pozemků parcela č. 2977/1 (ostatní plocha, silnice), parcela č. 2977/6 (ostatní plocha, silnice), v k. ú. Čeladná. SSMSK je oprávněna se shora specifikovanými nemovitostmi hospodařit v souladu se svou zřizovací listinou. Členům zastupitelstva je na dnešním jednání předložen. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/5/i/2022/Ch, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným příspěvkovou organizací Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Horymírova 2287, 738 33 Frýdek‑Místek, IČ: 00095711 jako budoucím dárcem a obcí Čeladná, se sídlem 739 12 Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako budoucím příjemcem.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 127398/2022 ze dne 6. 10. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.