Zpráva

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava – 2. kolo mapování

V souladu s níže uvedenou legislativou aktuálně probíhá 2. kolo hlukového mapování. Na základě dodaných podkladů ze strany Ministerstva zdravotnictví (Strategická hluková mapa aglomerace Ostrava) zajistil krajský úřad vypracování dokumentu Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - aktualizace 2015.

Pro potřeby hlukového mapování v 2. kole se aglomerací rozumí urbanizované území městského charakteru s více než 100.000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami.

V souladu s platnou legislativou byl návrh dokumentu zveřejněn na úřední desce krajského úřadu po dobu 45 dní, po dobu zveřejnění krajský úřad neobdržel k dokumentu žádné podněty či připomínky

Výčet právních předpisů na základě nichž jsou Akční plány připravovány

  • Směrnice EU 2002 /49/EC – o snižování hluku v životním prostředí
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném zněn
  • Zákon č. 222/2006 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v platném znění

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Zveřejnění podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle Čl. 12 odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořídí akční plány pro:
  • okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok
  • pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje má dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zpřístupnit akční plány ke veřejnosti v listinné podobě v místě svého sídla a v elektronické podobě na internetové adrese krajského úřadu.
 

Zpřístupnění v listinné podobě

Akční plány v listinné podobě jsou přístupné veřejnosti v úřední hodiny, v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28 října 117, 702 18. Kontaktními osobami jsou Ing. Marek Bruštík, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, tel: 595 622 479.
Pro zpracování akčních plánů byly podkladem strategické hlukové mapy pořízené Ministerstvem zdravotnictví.
 

Zpřístupnění v elektronické podobě

 
Viz výše - Další informace
 
frame-scrollup