Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 12. 2015

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1680     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu p. Henryka Małysze a JUDr. Jiřího Mlčocha o ověření zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 9. 2015
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1681     17. 12. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015: Mgr. Jaroslav Stolařík Mgr. Pavel Kawulok
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1682     17. 12. 2015
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015 ve složení: RSDr. Karel Kuboš – předseda Ing. Břetislav Piterák MUDr. Hana Heráková Bc. Věra Pražáková Petr Becher
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1683     17. 12. 2015
1. schvaluje

program 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6747 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1684     17. 12. 2015
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 paní Bc. Irenu Holubovou, místo pobytu ********** navrženou panem JUDr. Jiřím Mlčochem (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.2 pana Mgr. Viléma Vaculíka, místo pobytu ********** navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje
  17/1684     17. 12. 2015
2. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě 2.1 paní Ludmily Daňkové, místo pobytu ********** 2.2 paní Šárky Vykoupilové, místo pobytu ********** 2.3 paní Jaroslavy Varadínkové, místo pobytu **********
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6619 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1685     17. 12. 2015
1. schvaluje

dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6618 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1686     17. 12. 2015
1. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016, z toho: příjmy celkem ve výši 8.053.332 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, výdaje celkem ve výši 6.812.986 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení, financování ve výši -1.240.346 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení
  17/1686     17. 12. 2015
2. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení
  17/1686     17. 12. 2015
3. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje na období do 30. 11. 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení
  17/1686     17. 12. 2015
4. stanovuje

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje
  17/1686     17. 12. 2015
5. svěřuje

radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 a) provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2016 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2015, b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje
  17/1686     17. 12. 2015
6. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2016
  17/1686     17. 12. 2015
7. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2016 pro rok 2017 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1686     17. 12. 2015
8. schvaluje

rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2019 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  17/1686     17. 12. 2015
9. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  17/1686     17. 12. 2015
10. rozhodlo

použít dle ustanovení článku 4 bodu 1 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč pro financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2016
  17/1686     17. 12. 2015
11. bere na vědomí

usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  17/1686     17. 12. 2015
12. bere na vědomí

připomínku občanů kraje podepsanou Mgr. Jaroslavem Kopeckým, Táňou Grocholovou a Radimem Lapšanským ze dne 5. 12. 2015 k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  17/1686     17. 12. 2015
13. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o konečném stanovisku zřizovatele k připomínce občanů uvedené v bodě 12) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 23. 6. 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6630 ze dne 24. 11. 2015
  17/1687     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 k 24. 11. 2015 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 11. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6632 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1688     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1688     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, ve výši 1.570 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017
  17/1688     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6634 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1689     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  17/1689     17. 12. 2015
2. vyřazuje

usnesení č. 12/1064 bod 3) ze dne 11. 12. 2014 z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6635 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1690     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 9. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6636 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1691     17. 12. 2015
1. stanoví

podle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016 ve výši: a) členovi rady kraje 10.000,- Kč/měsíc b) předsedovi výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo zvláštního orgánu kraje 5.000,- Kč/měsíc c) ostatním členům zastupitelstva kraje 4.000,- Kč/měsíc
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6638 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1692     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost města Příbor ze dne 11. 8. 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1692     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Příbor, IČ 00298328, na výdaje související s doplněním znaků letectva a jmen letců na Památníku letců v Příboře a na letišti v Mošnově ve výši 70 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem, IČ 00298328, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6639 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1693     17. 12. 2015
1. rozhodlo

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00589/2012/KH obci Darkovice, IČ 00635456, jímž se článek V odst. 2 konec písmene p) smlouvy doplňuje slovy „vyjímaje bezplatného převodu uvedeného majetku do vlastnictví obce na území Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 83/6614 ze dne 10. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1694     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost o darování automobilu zaslanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846
  17/1694     17. 12. 2015
2. rozhodlo

darovat přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 71173846
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6758 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1695     17. 12. 2015
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, poř. č. 266/2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6824 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1575 ze dne 25. 9. 2015
  (č. usnesení)
  17/1696     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou
  17/1696     17. 12. 2015
2. rozhodlo

realizovat záměr vybudovat novou průmyslovou zónu Nad Barborou v rámci dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“, jehož účelem je stavebně-technická příprava území pro budoucí investory a následný úplatný převod vlastnických či jiných práv užití privátnímu sektoru k části infrastruktury zóny a k pozemkům, vhodným k zainvestování
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 86/6861 ze dne 17. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1697     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o doručených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 3. 9. 2015 do 16. 12. 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 86/6860 ze dne 17. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1698     17. 12. 2015
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády ze dne 14. 12. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanovit výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu s účinností od 1. 1. 2016, za podmínky, že předmětná novela nařízení vlády bude vyhlášena ve Sbírce zákonů
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesením rady kraje č. 80/6475 ze dne 20. 10. 2015
             č. 84/6657 ze dne 24. 11. 2015
             č. 84/6658 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1699     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, ve výši 1.500.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením Mezinárodního přátelského utkání ČR – Srbsko, finanční prostředky jsou určeny na dopravné, ubytování, startovné, náklady na rozhodčí, lékařské a masérské potřeby s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015
  17/1699     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, a to a) ve výši 1.000.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s podporou přípravy sportovně talentované mládeže; finanční prostředky jsou určeny na úhradu materiálového vybavení, kancelářské potřeby, propagaci, věcné odměny, nájmy sportovních zařízení, odměny rozhodčích, ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení – pitný režim, stravování, ubytování a poplatky za spoje s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 b) ve výši 300.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením účasti některých členů reprezentační výpravy Moravskoslezského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016; finanční prostředky jsou určeny na zajištění trenérů včetně odměn, sportovního vybavení, ubytování a dopravy některých členů výpravy s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 c) ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů na provoz 6 regionálních a krajského pracoviště Moravskoslezské krajské organizace ČUS; finanční prostředky jsou určeny na nájemné, energie, služby a provozní náklady (telefon, internet, kancelářské potřeby), mzdové náklady a pořízení výpočetní techniky, počítačů, tabletů, notebooků, kopírek, tiskáren, včetně příslušenství s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 d) ve výši 200.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením projektu VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje ročníků 2001, 2002, 2003, 2004; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění soustředění, tréninky, ledovou plochu, stravování, vybavení, dopravu a odměny trenérů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  17/1699     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu d) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu e) Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  17/1699     17. 12. 2015
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Seven Days Agency s.r.o., IČ 24314781, maximálně ve výši 500.000 Kč na náklady spojené se zabezpečením akce City cross sprint 2016; finanční prostředky jsou určeny na základní materiál, kancelářské potřeby, ubytování, stravování, pronájem nebytových prostor, lidské zdroje a smlouvy o dílo a externí spolupráci, doprovodný program, technické zajištění podia, oplocení, stavby, stoly, ozvučení, zajištění materiálu na závod, propagaci a medializaci akce, výrobu tiskovin a bannerů a moderátora s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016
  17/1699     17. 12. 2015
5. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Seven Days Agency s.r.o., IČ 24314781, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1700     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1700     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1701     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1701     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1702     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, IČ 66932581, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1702     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1703     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČ 62330349, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  17/1703     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1704     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00577243, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  17/1704     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6645 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1705     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 00601403, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  17/1705     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6651 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1706     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2015 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
  17/1706     17. 12. 2015
2. bere na vědomí

informaci o způsobu rozpisu a poskytování prostředků dle § 161 a přidělování prostředků dle § 163 školského zákona dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/669 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení rady kraje č. 84/6653 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1707     17. 12. 2015
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 80 % ze stanoveného odvodu 5.698 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26523825, na projekt „Celoroční činnost RADAMOK“, tj. v celkové výši 4.558 Kč
  17/1707     17. 12. 2015
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26523825, na projekt „Celoroční činnost RADAMOK“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 69/5631 ze dne 9. 6. 2015
             č. 84/6656 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/917 ze dne 11. 9. 2014
  (č. usnesení)
  17/1708     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji s Ústeckým krajem, IČ 70890366, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout finanční dar v celkové výši 15 mil. Kč Českému atletickému svazu, IČ 00539244, a uzavřít s Českým atletickým svazem, IČ 00539244, Smlouvu o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) poskytnout finanční dar v celkové výši 7,5 mil. Kč společnosti Czech Figure Skating s.r.o., IČ 04334434, a uzavřít se společností Czech Figure Skating s.r.o., IČ 04334434, Smlouvu o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1708     17. 12. 2015
2. rozhodlo

o závazku kraje na rok 2017 ve výši 3,5 mil. Kč k zajištění dofinancování smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se společností Czech Figure Skating s.r.o.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 37/2774 ze dne 27. 2. 2014
             č. 85/6785 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1709     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje v odvětví školství Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813113, ve výši 2.100.000 Kč k zajištění financování výdajů projektu „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013, oblasti podpory 2.1.1 Infrastruktura veřejných služeb s jednorázovou splatností nejpozději do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6789 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1710     17. 12. 2015
1. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 příjemci FC Baník Ostrava, a.s., IČ 64610128, s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6788 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1711     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 příjemci Česká olympijská a.s., IČ 25268708, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu Olympijský park Ostrava 2016; finanční prostředky jsou určeny na produkční a organizační zajištění roadshow, pronájem vybavení a techniky (mobilní tribuny, stage, led obrazovka) zajištění doprovodného programu, pronájem oplocení areálu a sociálního zařízení, zajištění brandingu, odměny realizačního týmu, mediální a komunikační podporu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  17/1711     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se subjekty Česká olympijská a.s., IČ 25268708, a Českým olympijským výborem, IČ 48546607, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6660 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1712     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1712     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6660 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1713     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1713     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 8/482 ze dne 12. 2. 2013
             č. 84/6663 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1714     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

podání žádosti organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, o zápis zařízení "Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, včetně žádosti o zápis činnosti poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do zřizovací listiny
  17/1714     17. 12. 2015
2. schvaluje

dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu
  17/1714     17. 12. 2015
3. vydává

dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 2) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 8/484 ze dne 12. 2. 2013
             č. 84/6663 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1715     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

podání žádosti organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o zápis Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, včetně žádosti o zápis činnosti poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do zřizovací listiny
  17/1715     17. 12. 2015
2. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 5 předloženého materiálu
  17/1715     17. 12. 2015
3. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 2) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 85/6794 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1716     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
2. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
3. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
4. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
5. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
6. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
  17/1716     17. 12. 2015
7. rozhodlo

změnit rozsah a podmínky pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem 17. listopadu 538/57, Bílovec, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6678 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1717     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  17/1717     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, ve výši 45.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 43.000.000,-- Kč a investiční dotace ve výši 2.000.000,-- Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2017, dle předloženého materiálu
  17/1717     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6679 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1271 ze dne 25. 6. 2015
  (č. usnesení)
  17/1718     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti České aerolinie a.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na provozování letecké linky Ostrava – Praha – Düsseldorf, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1718     17. 12. 2015
2. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1271 ze dne 25. 6. 2015
  17/1718     17. 12. 2015
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti České aerolinie a.s., IČ 45795908, v maximální výši 4.716.000,-- Kč, na krytí finanční ztráty provozu pravidelné letecké linky Ostrava - Praha - Düsseldorf za období 1. 3. 2015 – 31. 12. 2015, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016, dle předloženého materiálu
  17/1718     17. 12. 2015
4. rozhodlo

uzavřít se společností České aerolinie a.s., IČ 45795908, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6680 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1719     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“
  17/1719     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, v maximální výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 15. 12. 2016, dle předloženého materiálu
  17/1719     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít se státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6681 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1720     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Hrabyně o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1720     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hrabyně, IČ 00300136, v maximální výši 4.000.000,-- Kč, na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  17/1720     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Hrabyně, IČ 00300136, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6666 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1721     17. 12. 2015
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  17/1721     17. 12. 2015
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  17/1721     17. 12. 2015
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  17/1721     17. 12. 2015
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  17/1721     17. 12. 2015
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 66/4032 ze dne 3. 11. 2010
             č. 83/6577 ze dne 10. 11. 2015
             č. 84/6669 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1722     17. 12. 2015
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  17/1722     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6673 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje
             č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004
  (č. usnesení)
  17/1723     17. 12. 2015
1. schvaluje

10. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6677 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1724     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 83/6581 ze dne 10. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1725     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

způsob vyřízení dopisu Města Albrechtice ze dne 12. 10. 2015 ve věci opravy silnice III/45813, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6683 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1726     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Bukovec ze dne 18. 10. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 2. 11. 2015, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1726     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Bukovec, IČ 00535940, v maximální výši 407.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2015 do dne 31. 3. 2016 a uhrazených do dne 30. 4. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  17/1726     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Bukovec, IČ 00535940, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1726     17. 12. 2015
4. bere na vědomí

žádost obce Písek ze dne 4. 11. 2015 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce vodovodu Malinka“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1726     17. 12. 2015
5. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Písek, IČ 00535982, v maximální výši 786.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Rekonstrukce vodovodu Malinka“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 30. 12. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  17/1726     17. 12. 2015
6. rozhodlo

uzavřít s obcí Písek, IČ 00535982, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 69/5673 ze dne 9. 6. 2015
             č. 84/6685 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1727     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout dotace v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto dotačního programu
  17/1727     17. 12. 2015
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.548.200,-- Kč v souladu s čl. 4 bodem 2 a bodem 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6686 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1728     17. 12. 2015
1. rozhodlo

o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 699 tis. Kč
  17/1728     17. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6688 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1729     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o uplynutí funkčního období členky dozorčí rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D., a členů správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., Mgr. Daniela Havlíka, Ing. Tomáše Kotyzy, Ing. Marka Bruštíka, Milana Chromíka, MSc., a Ing. Michala Rzymana, a to ke dni 20. 12. 2015
  17/1729     17. 12. 2015
2. bere na vědomí

informaci o odstoupení člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., Ing. Hynka Orsága a člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., Mgr. Milana Kyseláka
  17/1729     17. 12. 2015
3. rozhodlo

opětovně jmenovat ke dni 21. 12. 2015 prof. Ing. Darju Kubečkovou, Ph.D., do funkce členky dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  17/1729     17. 12. 2015
4. rozhodlo

opětovně jmenovat ke dni 21. 12. 2015 do funkce členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.: a) Mgr. Daniela Havlíka b) Ing. Tomáše Kotyzu c) Ing. Marka Bruštíka d) Milana Chromíka, MSc. e) Ing. Michala Rzymana
  17/1729     17. 12. 2015
5. rozhodlo

jmenovat ke dni 18. 12. 2015 Ing. Silvii Součkovou do funkce členky dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  17/1729     17. 12. 2015
6. rozhodlo

jmenovat ke dni 18. 12. 2015 Ing. Vladimíra Sochora do funkce člena správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6755 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1730     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o plnění incentivního programu pro letecké dopravce, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6756 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1731     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o postupu v rámci uložení závazku veřejné služby v letecké dopravě, dle předloženého materiálu
  17/1731     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uložit závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1731     17. 12. 2015
3. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1731     17. 12. 2015
4. rozhodlo

zajistit financování závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě v roce 2017 (pro provozní období let 2016 – 2017) v maximální výši 188 mil. Kč z části přebytku hospodaření kraje za rok 2015 zejména z přeplnění příjmů ze sdílených daní a zůstatku rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 80/6488 ze dne 20. 10. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  17/1732     17. 12. 2015
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 % ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“, tj. prominutí v celkové výši 5.840 Kč
  17/1732     17. 12. 2015
2. rozhodlo

nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ze stanoveného odvodu 2.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“
  17/1732     17. 12. 2015
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci Kolpingova rodina Smečno, U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČ 70929688, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Možnosti podpory pro rodiny s dětmi se SMA (spinální muskulární atrofie)“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 80/6490 ze dne 20. 10. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/690 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  17/1733     17. 12. 2015
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 % ze stanoveného odvodu 139.853,87 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Výroba lisovaných briket“, tj. prominutí v celkové výši 69.926 Kč
  17/1733     17. 12. 2015
2. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod 27.146,13 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Výroba lisovaných briket“
  17/1733     17. 12. 2015
3. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod 1.114 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Podpora samostatného bydlení“
  17/1733     17. 12. 2015
4. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanovený odvod 78.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů souvisejícího s projektem „Podpora samostatného bydlení“
  17/1733     17. 12. 2015
5. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 27011283, na financování nákladů, souvisejících s projektem „Výroba lisovaných briket“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4887 ze dne 17. 2. 2015
             č. 71/5864 ze dne 25. 6. 2015
             č. 84/6702 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1039 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1734     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2015 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6705 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015
                  č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015
  (č. usnesení)
  17/1735     17. 12. 2015
1. rozhodlo

schválit úpravy závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  17/1735     17. 12. 2015
2. rozhodlo

neschválit navýšení dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ 26593548, na sociální službu reg. č. 5106561, s odůvodněním dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6691 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1230 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  17/1736     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádosti pověřených knihoven, o finanční podporu na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016, dle přílohy č. 3 – 17 předloženého materiálu
  17/1736     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 85/6808 ze dne 8. 12. 2015
             č. 78/6366 ze dne 25. 9. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
                  č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015
                  č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015
                  č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015
  (č. usnesení)
  17/1737     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

způsob výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  17/1737     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) navýšit účelové dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu b) nenavýšit dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu c) zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení d) nezvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu
  17/1737     17. 12. 2015
3. rozhodlo

schválit změnu přílohy č. 5 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu s názvem Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6815 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1738     17. 12. 2015
1. rozhodlo

schválit nové znění přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s názvem „Nové znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 2) tohoto usnesení dle vzoru smlouvy uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
4. rozhodlo

změnit usnesení č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015 spočívající ve vyjmutí sociálních služeb uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu, z přílohy č. 1 materiálu č. 9/6 ze dne 25. 9. 2015
  17/1738     17. 12. 2015
5. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
6. rozhodlo

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 5) tohoto usnesení dle vzoru Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
7. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
8. rozhodlo

uzavřít Dodatky č. 2 ke Smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s pověřenými subjekty dle bodu 7) tohoto usnesení dle vzoru Dodatku č. 2 ke Smlouvě uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
9. rozhodlo

změnit usnesení č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015 spočívající ve vyjmutí sociální služby uvedené v příloze č. 9 předloženého materiálu, z přílohy č. 1 materiálu č. 9/6 ze dne 25. 9. 2015 a neuzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se subjektem poskytujícím sociální služby dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  17/1738     17. 12. 2015
10. rozhodlo

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a organizací Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. ze dne 17. 12. 2015
  k usnesení rady kraje č. 83/6569 ze dne 10. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1739     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení Permoník, IČ 64628752, o finanční podporu účasti koncertního sboru na mezinárodním festivalu orchestrů „Sounds of Spring“ v New Yorku spojené s projektem „Oslavy 50. výročí vzniku Sborového studia Permoník“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1739     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 Sdružení Permoník, IČ 64628752, ve výši 200.000,-- Kč na účast koncertního sboru na mezinárodním festivalu orchestrů „Sounds of Spring“ v New Yorku spojenou s projektem „Oslavy 50. výročí vzniku Sborového studia Permoník“, s časovou použitelností od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu
  17/1739     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít se Sdružením Permoník, IČ 64628752, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 79/6425 ze dne 6. 10. 2015
  (č. usnesení)
  17/1740     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 79/6427 ze dne 6. 10. 2015
  (č. usnesení)
  17/1741     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6707 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1742     17. 12. 2015
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Revitalizace hradu Hukvaldy“ připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6708 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1743     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“
  17/1743     17. 12. 2015
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6709 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1744     17. 12. 2015
1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti", financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu, předpokládané náklady 9.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2017, z projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje"
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6711 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1745     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši maximálně 50.766.932 Kč na realizaci aktivit projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ realizovatelného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání subjektu AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a.s. se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, s časovou použitelností od 1. 1. 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6712 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1746     17. 12. 2015
1. rozhodlo

přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do programu ERASMUS+, od partnerských institucí: 1) Conseil Régional de Lorraine Place Gabriel Hocquard CS 81004 F 57036 - METZ Cedex 01 2) Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6713 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1747     17. 12. 2015
1. rozhodlo

nahradit text bodu 7) usnesení č. 16/1634 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v letech 2016 – 2019 ve výši 37.500.000 Kč“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6720 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1748     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 ve znění bodu 1) usnesení č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6721 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1749     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
  17/1749     17. 12. 2015
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 25/2234 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6722 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1750     17. 12. 2015
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 1. 2016 dle předloženého materiálu
  17/1750     17. 12. 2015
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 1. 2016 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6723 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1751     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 84/6724 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1752     17. 12. 2015
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Revitalizace Domova Letokruhy“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 75.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018
  17/1752     17. 12. 2015
2. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2018
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6726 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1753     17. 12. 2015
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu s názvem „Transformace organizace Fontána“ z oblasti sociálních věcí, financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 8.500 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2017
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6728 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1754     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 ve znění bodu 3) usnesení č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
  17/1754     17. 12. 2015
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
  17/1754     17. 12. 2015
3. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2014 – 2015“ na „2014 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015
             č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015
             č. 84/6714 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 11/965 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
                  č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015
  (č. usnesení)
  17/1755     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03273/2013/RRC s obcí Čermná ve Slezsku, IČ 00849707, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01746/2015/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu c) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02957/2013/RRC s obcí Albrechtičky, IČ 00600814, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro ukončení projektu a změna období uznatelnosti nákladů, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu d) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02266/2015/RRC s obcí Milíkov, IČ 00492621, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu e) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02480/2015/RRC s obcí Bocanovice, IČ 00535931, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02446/2015/RRC s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesením rady kraje č. 84/6715 ze dne 24. 11. 2015
             č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1756     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 150.000 Kč účelově určenou na realizaci třetího ročníku programu GREEN LIGHT s časovou použitelností od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  17/1756     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  17/1756     17. 12. 2015
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, ve výši 50.000 Kč účelově určenou na pořádání osmnáctého ročníku konference „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 dle předloženého materiálu
  17/1756     17. 12. 2015
4. rozhodlo

uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
                  č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 9/804 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesením rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014
             č. 77/6286 ze dne 10. 9. 2015
             č. 84/6716 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1757     17. 12. 2015
1. vyhlašuje

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím mikropůjček III, s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento program v Regionálním rozvojovém fondu ve výši 1.000 tis. Kč s termínem podávání žádostí od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1757     17. 12. 2015
2. schvaluje

podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III, financovaných z Regionálního rozvojového fondu, dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6717 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1070 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1758     17. 12. 2015
1. rozhodlo

schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 84/6730 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1759     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, ve výši 358.600 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (LUMAT)“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2019, dle předloženého materiálu
  17/1759     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6817 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1760     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“
  17/1760     17. 12. 2015
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 77/6272 ze dne 10. 9. 2015
             č. 85/6819 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1761     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu
  17/1761     17. 12. 2015
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6821 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1643 ze dne 25. 9. 2015
  (č. usnesení)
  17/1762     17. 12. 2015
1. rozhodlo

o závazku kraje na období 2016 – 2020 ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. maximálně 93 mil. Kč
  17/1762     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, s obcemi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1762     17. 12. 2015
3. schválilo

předfinancování příspěvků obcí, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  17/1762     17. 12. 2015
4. zmocňuje

radu kraje k rozhodování o poskytování dotací fyzickým osobám v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 85/6822 ze dne 8. 12. 2015
             č. 110/7220 ze dne 15. 5. 2012
             č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013
             č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013
             č. 17/1223 ze dne 4. 6. 2013
             č. 61/4783 ze dne 3. 2. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1859 ze dne 14. 12. 2011
             č. 24/2106 ze dne 6. 6. 2012
             č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013
             č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/294 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  17/1763     17. 12. 2015
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 12.099 Kč ze stanoveného odvodu 24.198 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, IČ 66144591, na projekt „Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) neprominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze stanoveného odvodu 171.150 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“, b) prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení, IČ 26580845, na projekt „Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Polygrafie v praxi“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
5. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 91.470 Kč ze stanoveného odvodu 114.338,46 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
6. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 10.974 Kč ze stanoveného odvodu 13.717,50 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, b) prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602060, na projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
7. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 3.103 Kč ze stanoveného odvodu 3.879 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
8. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 2.836 Kč ze stanoveného odvodu 3.545,73 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL – od vzdělávání ke sdílení“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
9. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 355.857 Kč ze stanoveného odvodu 474.476 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, IČ 75028913, na projekt „Inovace ve výuce fyziky a biologie“, b) prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, IČ 75028913, na projekt „Inovace ve výuce fyziky a biologie“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
10. rozhodlo

prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanovený odvod 2.855 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Vzdělávání profesních pracovníků údržeb ve strojírenských a hutních podnicích v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
11. rozhodlo

prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanovený odvod 2.528 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Vzdělávání profesních pracovníků údržeb ve strojírenských a hutních podnicích v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
12. rozhodlo

prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanovený odvod 3.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
13. rozhodlo

prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanovený odvod 3.659,04 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
14. rozhodlo

prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši stanovený odvod 3.303,30 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu TRIBO, o. s., IČ 28555376, na projekt „Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika - TRIBODIAGNOSTIKA“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
15. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 33.488,93 Kč ze stanoveného odvodu 41.861,17 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
16. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 20.356 Kč ze stanoveného odvodu 25.445 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“, b) prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
17. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 3.664,07 Kč ze stanoveného odvodu 4.580,09 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Třinecké vzdělávání, s.r.o., IČ 25887963, na projekt „Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
18. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75.992 Kč ze stanoveného odvodu 82.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
19. rozhodlo

a) částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 64.400 Kč ze stanoveného odvodu 70.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, b) prominout penále v plné výši podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
  17/1763     17. 12. 2015
20. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 11.592 Kč ze stanoveného odvodu 12.600 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Hello language centre s.r.o., IČ 25889192, na projekt „Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1764     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Nový Jičín, IČ 00298212, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s rozšířením průmyslové zóny s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019
  17/1764     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít s městem Nový Jičín, IČ 00298212, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  k usnesení rady kraje č. 78/6369 ze dne 25. 9. 2015
             č. 85/6826 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1765     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015
             č. 85/6827 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1766     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o včlenění dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 2 tisíc obyvatel“ do dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ jako dotační titul č. 3
  17/1766     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu b) neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 neúspěšným žadatelům v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6829 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1767     17. 12. 2015
1. schvaluje

přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“
  17/1767     17. 12. 2015
2. rozhodlo

profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“ v letech 2015 – 2017 v celkové maximální výši 4.824.000 Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015
             č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1768     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 31. 3. 2017, a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  17/1768     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015" náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. dotačního programu
  17/1768     17. 12. 2015
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 86/6863 ze dne 7. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1769     17. 12. 2015
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015
             č. 69/5704 ze dne 9. 6. 2015
             č. 86/6864 ze dne 17. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1770     17. 12. 2015
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 86/6865 ze dne 17. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1771     17. 12. 2015
1. schvaluje

zahájení realizace programu „Yes, I do“ v letech 2016-2023
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 80/6514 ze dne 20. 10. 2015
  (č. usnesení)
  17/1772     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, Opava, IČ 47813211, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 200, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 174, Město, občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, a to ode dne 1. 1. 2016 b) předat k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 200, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 174, Město, občanská vybavenost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Opava-Město, obec Opava, a to ke dni 1. 1. 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 80/6514 ze dne 20. 10. 2015
  (č. usnesení)
  17/1773     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, náměstí Slezského odboje 361/3a, Opava, IČ 47813211, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1773     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 80/6514 ze dne 20. 10. 2015
  (č. usnesení)
  17/1774     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, Nádražní okruh 674/11, Opava, IČ 47813521, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1774     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6731 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1775     17. 12. 2015
1. rozhodlo

zrušit ke dni 31. 12. 2015 „Zásady převodu a nabytí nemovitostí“, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1815 ze dne 20. 12. 2007
  17/1775     17. 12. 2015
2. rozhodlo

schválit s účinností od 1. 1. 2016 „Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6732 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1776     17. 12. 2015
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, Krnov, IČ 00846384, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1596 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 594 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1597 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Rýmařov
  17/1776     17. 12. 2015
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČ 00846350, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1596 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 594 občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1597 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Rýmařov
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6732 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1777     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1777     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6732 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1778     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1778     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6732 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1779     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1779     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6732 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1780     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  17/1780     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6733 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1781     17. 12. 2015
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1328/4 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č. p. 2097 bytový dům, pozemek parc. č. 1330/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Český Těšín a to ode dne 1. 1. 2016
  17/1781     17. 12. 2015
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 1328/4 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č. p. 2097 bytový dům, pozemek parc. č. 1330/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Český Těšín a to ke dni 1. 1. 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6733 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1782     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  17/1782     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6733 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1783     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1783     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6734 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1488 ze dne 25. 6. 2015
  (č. usnesení)
  17/1784     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) darovat nemovitou věc nezapsanou v katastru nemovitostí, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to: pergola umístěná na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín b) darovat movité věci v celkové pořizovací hodnotě 9.442.557,82 Kč uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372 c) bezplatně předat technické zhodnocení, a to lůžkový výtah včetně příslušenství umístěný v budově č.p. 23 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 46 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín vše do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00297569, a to ke dni 1. 1. 2016
  17/1784     17. 12. 2015
2. rozhodlo

vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a), b) a c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni jejich nabytí novým vlastníkem
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6736 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/120 ze dne 18. 2. 2009
  (č. usnesení)
  17/1785     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: spoluvlastnický podíl ve výši ideální 5/6 pozemku parc. č. 2755/64, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Dolní Suchá, obec Havířov, z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, za kupní cenu ve výši 288.310,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1785     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 1808 vodní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, za kupní cenu ve výši 308.000,- Kč s tím, že se kraj zavazuje zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku do doby převodu vlastnického práva, poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1785     17. 12. 2015
3. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a to: pozemek parc. č. 2283/1 orná půda a pozemek parc. č. 2283/7 zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 1.240.000,- Kč s tím, že se kraj zavazuje uhradit poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1785     17. 12. 2015
4. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1425 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1334-114/2014 ze dne 20. 4. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1425/2 ostatní plocha, o výměře 113 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Raškovice, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 18.420,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1785     17. 12. 2015
5. rozhodlo

darovat stavební objekty ve vlastnictví kraje, a to: SO 111 Rekonstrukce sil. III./46816 (v rozsahu trvalého záboru 8b), SO 651 Zabezpečovací zařízení přejezdu v km 1,361, SO 652 Přeložky zabezpečovacích kabelů, SO 653 Reléový domek, SO 654 Napájecí přípojka NN, SO 655 Izolované styky, SO 656 Stavební úprava přejezdu v km 1,361, včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů, umístěných na částech pozemků parc. č. 1444/1 ostatní plocha a parc. č. 1444/2 ostatní plocha, ve vlastnictví obdarovaného a pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, v rámci stavby „Rekonstrukce sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1“, vše v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6737 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1786     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) vyjmout z hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČ 00600920, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 501, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č.p. 504, Mariánské Hory, bydlení, pozemek parc. č. 152/60, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to ode dne 1. 1. 2016 b) předat k hospodaření organizaci Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 70947911, nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 501, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, č.p. 504, Mariánské Hory, bydlení, pozemek parc. č. 152/60, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to ke dni 1. 1. 2016
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6737 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1787     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, Ostrava, IČ 00600920, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  17/1787     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6737 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1788     17. 12. 2015
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 70947911, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  17/1788     17. 12. 2015
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6738 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1789     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to: pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost, část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m², pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, do vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.500.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
  17/1789     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Zábřeh, Ostrava, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. 1654/394 zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.206.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Zábřeh, Ostrava, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 83/6606 ze dne 10. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1790     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2290/88 ostatní plocha v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, Kylešovská 677/8, Opava, IČ 00406155, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2290/37 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Opava, IČ 47813750, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat v části služebného pozemku teplovodní přípojku, a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním teplovodní přípojky v rámci stavby „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení
  17/1790     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2986/7 ostatní plocha a parc. č. 2290/86 ostatní plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví statutárního města Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ 00300535, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2290/66 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Opava, IČ 47813750, spočívající v právu zřídit a provozovat v částech služebných pozemků podzemní vedení teplovodních rozvodů a v právu vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu na služebné pozemky za účelem prohlídky teplovodních rozvodů a zajištění jejich provozu, údržby, opravy a modernizace, v rámci stavby „Úpravy systému vytápění v areálu Slezské nemocnice v Opavě“, vše v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  17/1790     17. 12. 2015
3. rozhodlo

zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 614/1 orná půda, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná v podílovém spoluvlastnictví **********, podíl ½, a **********, podíl ½, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku zemní elektrickou přípojku NN, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní elektrické přípojky NN, v rozsahu dle geometrického plánu č. 390 – 89/2015 ze dne 30. 9. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 236/46 ostatní plocha, parc. č. 236/47 ostatní plocha a parc. č. 236/48 ostatní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  17/1790     17. 12. 2015
4. rozhodlo

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1340/27 ostatní plocha a parc. č. 1340/29 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu vybudovat (mít umístěno), provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat na částech služebných pozemků kabelové vedení VN v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – SO 06-06-67.17 – Žst. Sedlnice-žst. LLJO, přeložka VN v km 1,450-1,850“, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1055-22/2015 ze dne 24. 2. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 83/6605 ze dne 10. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1791     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 179/2 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí b) předat pozemek specifikovaný v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava, IČ 47813750, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6757 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1792     17. 12. 2015
1. rozhodlo

o schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, poř. č. 257/2015, dle předloženého materiálu
  17/1792     17. 12. 2015
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 187.500.000 Kč k zajištění centrálního pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Moravskoslezského kraje a jeho organizací, a to na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 85/6836 ze dne 8. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1793     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. st. 1122/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 254/26 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/27 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/28 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/29 ostatní plocha, pozemek parc. č. 254/33 ostatní plocha, pozemek parc. č. 260/6 ostatní plocha, pozemek parc. č. 492/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a pozemek parc. č. 248/3 zahrada, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, vše se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí (dále jen „Předmět daru“), z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za následujících podmínek: i. kraj jako nabyvatel bude Předmět daru po dobu 10 let ode dne jeho nabytí užívat pro potřeby příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027; ii. stane-li se Předmět daru pro kraj nepotřebným nebo zanikne-li příspěvková organizace kraje Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027, bez toho, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace kraje k obdobnému účelu, musí být Předmět daru nabídnut k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu; pokud nabídka kraje nebude přijata ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží kraj s Předmětem daru podle svého uvážení, iii. kraj se zavazuje, že k pozemku parc. č. 492/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves u Ostravy zřídí ve prospěch statutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, IČ 00845451, věcné břemeno v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2007C09/71 ze dne 10. 12. 2009 b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, Žákovská 20, Ostrava, IČ 00602027, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6840 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015
  (č. usnesení)
  17/1794     17. 12. 2015
1. rozhodlo

zrušit v usnesení č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015 body 3) a 4)
  17/1794     17. 12. 2015
2. rozhodlo

a) nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: část pozemku parc. č. 83 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 83/4 ostatní plocha o výměře 9 m², části pozemku parc. č. 86 zahrada, oddělené dle geometrického plánu 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 86/6 zahrada o výměře 69 m² a parc. č. 86/8 zahrada o výměře 65 m², část pozemku parc. č. 87 zahrada, oddělenou dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 87/4 zahrada o výměře 31 m², včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Fulnek, z vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  17/1794     17. 12. 2015
3. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části nově vzniklého pozemku parc. č. 83/3 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku podzemní vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní vodovodní přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene b) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/3 ostatní plocha a parc. č. 87/3 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní splaškovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní splaškové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene c) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 83/3 ostatní plocha, parc. č. 87/3 zahrada a parc. č. 86/4 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků zemní elektrickou přípojku NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní elektrické přípojky NN včetně dvou osvětlovacích sloupů, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene d) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 86/4 zahrada a parc. č. 86/7 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní dešťovou kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní dešťové kanalizační přípojky, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene e) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 76 zastavěná plocha a nádvoří a k částem nově vzniklých pozemků parc. č. 87/3 zahrada a parc. č. 86/4 zahrada dle geometrického plánu č. 863 – 163/2015 ze dne 18. 11. 2015, vše v k. ú. a obec Fulnek, ve vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní přípojku plynu, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemní přípojky plynu, v rámci stavby „Rekonstrukce a opravy Památníku J. A. Komenského“, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene vše na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 85 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 84 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obec Fulnek, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí f) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností dle bodu 3 písm. a) – e) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6846 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1244 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  17/1795     17. 12. 2015
1. rozhodlo

a) nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to: pozemek parc. č. 622/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111; podmínkou bezúplatného nabytí jsou následující závazky kraje (nabyvatele): aa) nabyvatel se zavazuje, že o převáděnou nemovitou věc bude řádně pečovat a užívat ji pouze za účelem provozování veřejné služby na úseku výchovy a vzdělávání a nebude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude ji pronajímat, to vše po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ab) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu za účelem provozování veřejné služby na úseku výchovy a vzdělávání, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu; smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. ac) nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby převáděnou nemovitou věc, a to ani její část; v případě porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele zanikají, vyjma závazku uvedeného v bodu ae) ad) úhradu smluvních pokut dle bodů ab) a ac) provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván, ae) bude-li zjištění smluvní pokuty dle bodů ab) a ac) spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván, af) převodce je oprávněn kdykoli během lhůty dle bodu aa) kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost, ag) nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel zavázal; za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČ 72547651, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 85/6847 ze dne 8. 12. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014
                  č. 13/1178 ze dne 5. 3. 2015
                  č. 13/117 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
  17/1796     17. 12. 2015
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 5.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, dle předloženého materiálu
  17/1796     17. 12. 2015
2. rozhodlo

o převzetí vkladové povinnosti ve výši 5.000.000 Kč dle bodu 1) tohoto usnesení a splnění této vkladové povinnosti nejpozději do 31. 1. 2016 za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 86/6866 ze dne 17. 12. 2015
  (č. usnesení)
  17/1797     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D., z funkce místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, s účinností ke dni 16. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1797     17. 12. 2015
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, návrh na volbu Mgr. Jaroslava Stolaříka, **********, členem dozorčí rady této společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., s účinností od 17. 12. 2015
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1798     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2014 – září 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1799     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Zápisy o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1800     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2014 – srpen 2015 (školní rok 2014/2015) dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1801     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2015 do listopadu 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1802     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2014 až listopad 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1803     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 – říjen 2015“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1804     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2014 – říjen 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1805     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 až listopad 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1806     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro dopravu v roce 2015, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1807     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2014 až říjen 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1808     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2015 – listopad 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1809     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje za rok 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
  (č. usnesení)
  17/1810     17. 12. 2015
1. odvolává

a) Bc. Jana Mayera z funkce člena výboru zahraničního b) p. Ryszarda Konderlu z funkce člena výboru zahraničního
  17/1810     17. 12. 2015
2. volí

a) Mgr. Petra Cvika členem výboru zahraničního b) Mgr. Jakuba Kawuloka členem výboru zahraničního
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6682 ze dne 24. 11. 2015
  (č. usnesení)
  17/1811     17. 12. 2015
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku KČT oblast Moravskoslezská ze dne 11. 11. 2015 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  17/1811     17. 12. 2015
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 180.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 31. 1. 2017 včetně, dle předloženého materiálu
  17/1811     17. 12. 2015
3. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6740 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1812     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, na rekonstrukci chaty Prašivá, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu
  17/1812     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít se spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Jih, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 84/6742 ze dne 24. 11. 2015
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
  17/1813     17. 12. 2015
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč, společnosti Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, na projekt „Adrenalin Cup 2016“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 8. 2016
  17/1813     17. 12. 2015
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností Seven Days Agency, s.r.o, IČ 24314781, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1814     17. 12. 2015
1. nesouhlasí

se záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazováni pouze do tříd základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky
  17/1814     17. 12. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje seznámit se stanoviskem ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: ihned
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  17/1815     17. 12. 2015
1. vyzývá

vládu České republiky, aby a) v součinnosti s Evropskou komisí urychleně vyřešila problematiku verifikací EIA v návaznosti na zahájení čerpání prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 b) neprodleně zajistila řádný výkon státní správy v resortu životního prostředí, a to v návaznosti na nečinnost resortního ministerstva po účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jím vyvolané zastavení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb určených k perspektivní realizaci z prostředků Operačního programu Doprava 2014 - 2020

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.