Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 23. 1. 2018

Rada kraje

30/2564 23. 1. 2018
1. schvaluje

program 30. schůze rady kraje konané dne 23. 1. 2018

Rada kraje

30/2565 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu MUDr. Martina Gebauera a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 29. schůze rady kraje, konané dne 9. 1. 2018

30/2565 23. 1. 2018
2. volí

ověřovatele zápisu z 30. schůze rady kraje, konané dne 23. 1. 2018:

-      Ing. Jakuba Unucku, MBA

-      Jarmilu Uvírovou

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

č. 14/1153 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2566 23. 1. 2018
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

IČ: 47673168,

jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 266.170 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

30/2567 23. 1. 2018
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, dle předloženého materiálu

30/2567 23. 1. 2018
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

30/2567 23. 1. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

30/2567 23. 1. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění konektivity ve dvou školách v rámci projektů IROP“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

30/2568 23. 1. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

30/2568 23. 1. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

30/2568 23. 1. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

30/2568 23. 1. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka schodolezů v rámci projektů IROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Mgr. Jana Švecová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1781 ze dne 12.9.2017

30/2569 23. 1. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zálohování dat krajské korporace“ účastníka:

AutoCont CZ a.s.

Hornopolní 3322/347, 702 00 Ostrava

IČO: 47676795

za cenu nejvýše přípustnou 27.997.900,- Kč bez DPH

Rada kraje

30/2570 23. 1. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

30/2570 23. 1. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

30/2570 23. 1. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarzcny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

30/2570 23. 1. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě“, a to:

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1869 ze dne 26. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017

30/2571 23. 1. 2018
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření  smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ účastníka:

Sdružení „SUEZ / AVE Vratimov-kaly

SUEZ využití zdrojů a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2

IČO: 25638955

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a, 102 00, Praha 10

IČO: 49356089

za nejvýše přípustné jednotkové ceny podle přílohy č. 2 návrhu smlouvy o dílo uvedené v nabídce účastníka, v Kč bez DPH

Rada kraje

30/2572 23. 1. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

30/2572 23. 1. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

30/2572 23. 1. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

30/2572 23. 1. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku“, a to:

 

členové:

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

30/2573 23. 1. 2018
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

30/2573 23. 1. 2018
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

30/2573 23. 1. 2018
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to:

 

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

30/2573 23. 1. 2018
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra““, a to:

 

členové:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče

Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Jitka Koščáková, odbor kultury a památkové péče

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Petr Zábojník, člen zastupitelstva kraje

Rada kraje

30/2574 23. 1. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění evaluace projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"“

30/2574 23. 1. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3. EVS Consulting s.r.o.

Se sídlem: Český Těšín - Mosty, Rybářská 129, PSČ 735 62

IČO: 29384125

za cenu nejvýše přípustnou 219.000 Kč bez DPH (subjekt není plátce DPH)

Rada kraje

30/2575 23. 1. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy pro bezbariérovost ve školách a školských zařízeních II“

30/2575 23. 1. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, pro jednotlivé části veřejné zakázky:

se subjektem pod pořadovým číslem 3:

B&P INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem: Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25392077

pro 1. část veřejné zakázky – Karviná, za cenu nejvýše přípustnou 287.292,67 Kč bez DPH

pro 2. část veřejné zakázky – Havířov, za cenu nejvýše přípustnou 673.752 Kč bez DPH

pro 3. část veřejné zakázky – Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 723.783 Kč bez DPH

a

se subjektem pod pořadovým číslem 2:

 

SPO spol. s r.o.

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka

IČO: 41035321

pro 4. část veřejné zakázky – Frenštát pod Radhoštěm, za cenu nejvýše přípustnou 324.147 Kč bez DPH

Rada kraje

30/2576 23. 1. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění systémové podpory SW produktů ARCGIS pro rok 2018“

30/2576 23. 1. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

se sídlem: sídlem: Praha 1 – Nové Město, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00

IČ: 14889749

za cenu nejvýše přípustnou 616.500 Kč bez DPH

Rada kraje

30/2577 23. 1. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovení studie stavby "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice"“

30/2577 23. 1. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

8. DaF - PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Hornopolní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25905813

za cenu nejvýše přípustnou 199.000 Kč bez DPH

Rada kraje

30/2578 23. 1. 2018
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Oprava a údržba stavby „Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky““

30/2578 23. 1. 2018
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

3. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČO: 03718816

za cenu nejvýše přípustnou 324.675,50 Kč bez DPH

Rada kraje

30/2579 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 813 – 856 ze dne 29. 11. 2017, č. 857 – 874 ze dne 6. 12. 2017, č. 875 – 879 ze dne 13. 12. 2017, č. 880 – 881 ze dne 18. 12. 2017 a č. 882 – 898 ze dne 22. 12. 2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2580 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2580 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, na výdaje související s pořádáním „Konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství 2018“ v maximální výši 50 tis. Kč, s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

30/2580 23. 1. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., IČO 60783273, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2581 23. 1. 2018
1. schvaluje

ediční plán na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2582 23. 1. 2018
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2017 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

30/2582 23. 1. 2018
2. stanoví

a.    u usnesení č. 180/6422 bod 2. ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2019

b.    u usnesení č. 32/1522 bod 4. ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2019

c.    u usnesení č. 38/1942 bod 2. ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2019

d.    u usnesení č. 50/2582 bod 6. ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2019

e.    u usnesení č. 56/3131 bod 2. ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2019

f.     u usnesení č. 76/4594 bod 19. ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

g.    u usnesení č. 77/4686 bod 2. ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

h.    u usnesení č. 98/6283 bod 2. ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2019

i.     u usnesení č. 118/7750 bod 16. ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2019

j.     u usnesení č. 8/596 bod 3. ze dne 28. 2. 2017 termín další kontroly plnění na únor 2018

30/2582 23. 1. 2018
3. vyřazuje

usnesení č. 26/2395 bod 15. ze dne 5. 12. 2017 z další kontroly plnění usnesení rady kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2583 23. 1. 2018
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

30/2583 23. 1. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

500 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

107 tis. Kč

Celkem

o

607 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5164 -

Nájemné

o

20 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

587 tis. Kč

Celkem

o

607 tis. Kč

Rada kraje

30/2584 23. 1. 2018
1. rozhodla

předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, k hospodaření movitý majetek – archeologický nález – depot římských mincí z Klokočova v hodnotě 1 Kč

Rada kraje

30/2585 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace kraje Mgr. Hany Garncarzové, ředitelky Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace, IČO 00095354, ke dni 31. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2585 23. 1. 2018
2. vyjadřuje

poděkování Mgr. Haně Garncarzové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, za příkladné řízení dané organizace a řádné plnění pracovních povinností

30/2585 23. 1. 2018
3. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Haně Garncarzové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

30/2585 23. 1. 2018
4. jmenuje

s účinností od 1. 2. 2018 včetně Ing. Jitku Koščákovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle důvodové zprávy tohoto materiálu

30/2585 23. 1. 2018
5. stanoví

s účinností od 1. 2. 2018 plat Ing. Jitce Koščákové, ředitelce organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, dle návrhu v důvodové zprávě tohoto materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2586 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

30/2586 23. 1. 2018
2. souhlasí

s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2018, dle předloženého materiálu

30/2586 23. 1. 2018
3. pověřuje

státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2018, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6909 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/1884 ze dne 26. 9. 2017

30/2587 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle předloženého materiálu

30/2587 23. 1. 2018
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2588 23. 1. 2018
1. schvaluje

podklad pro zadání výběrového řízení na zpracovatele Generelu letiště 2017-2030, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2589 23. 1. 2018
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2590 23. 1. 2018
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

30/2590 23. 1. 2018
2. rozhodla

a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

30/2590 23. 1. 2018
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiného subjektu uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení

30/2590 23. 1. 2018
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

30/2590 23. 1. 2018
5. rozhodla

odstoupit od smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2429 ze dne 12. 12. 2017

č. 19/1606 ze dne 29. 8. 2017

č. 29/2530 ze dne 9. 1. 2018

č. 25/2164 ze dne 21. 11. 2017

č. 26/2330 ze dne 5. 12. 2017

č. 27/2427 ze dne 12. 12.2017

č. 25/2165 ze dne 21. 11. 2017

č. 26/2329 ze dne 5. 12. 2017

č. 26/2328 ze dne 5. 12. 2017

č. 27/2428 ze dne 12. 12.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

30/2591 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou s úpravou

30/2591 23. 1. 2018
2. rozhodla

doplnit přílohu Obchodní podmínky u otevřených zadávacích řízení s názvy „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2592 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

návrh financování závazku veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

30/2592 23. 1. 2018
2. rozhodla

navýšit akci „Dopravní obslužnost - linková doprava“ o 50.672 tis. Kč

30/2592 23. 1. 2018
3. rozhodla

navýšit akci „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 7.333 tis. Kč

30/2592 23. 1. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

58.005 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

58.005 tis. Kč

30/2592 23. 1. 2018
5. rozhodla

poskytnout finanční prostředky jednotlivým dopravcům na financování závazků veřejné služby v linkové a drážní osobní dopravě na období roku 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 1 tohoto usnesení

30/2592 23. 1. 2018
6. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové a drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:

Linková doprava

a)    ARRIVA MORAVA a.s., IČO 25827405, dle přílohy č. 4

b)   TQM – holding s.r.o., IČO 49606395, dle přílohy č. 5

c)    ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 6

d)   ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 7

e)    ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 8

f)     Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., IČO 48392219, dle přílohy č. 9

g)   Dopravní podnik Ostrava a. s., IČO 61974757, dle přílohy č. 10

h)   Ján Kypús – BUS s.r.o., IČO 26804573, dle přílohy č. 11

i)     Městský dopravní podnik Opava, a.s., IČO 64610250, dle přílohy č. 12

j)     ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 13

Drážní doprava

k)    České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 14

l)     GW Train Regio a.s., IČO 28664116, dle přílohy č. 15

m)  Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, dle přílohy č. 16

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 28/2510 ze dne 14. 12. 2017

30/2593 23. 1. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2018

plat řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, panu Ing. Rostislavu Rožnovskému, podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1547 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/146 ze dne 16. 3. 2017

30/2594 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

informaci o financování projektu „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně“, číslo EDS 114D244006001 dle předloženého materiálu

Rada kraje

30/2595 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, o darování části pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2595 23. 1. 2018
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3860/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 26. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/5 ostatní plocha, o výměře 62 m2 a

částí pozemku parc. č. 3861 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3414a-29/2017 ze dne 12. 5. 2017 a nově označených jako pozemky parc. č. 3861/2 ostatní plocha, o výměře 145 m2 a parc. č. 3861/3 ostatní plocha, o výměře 106 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

30/2595 23. 1. 2018
3. bere na vědomí

žádost **********, o prodej pozemků parc. č. 1430/10 ostatní plocha, parc. č. 1430/11 ostatní plocha, parc. č. 1430/12 ostatní plocha a parc. č. 1560/9 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Dolní Moravice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

30/2595 23. 1. 2018
4. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1430/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1430/12 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1560/9 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Dolní Moravice

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

30/2595 23. 1. 2018
5. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2, v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

30/2595 23. 1. 2018
6. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 837 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 276-37/2017 ze dne 1. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 837/2 ostatní plocha, o výměře 37 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Staré Purkartice, obec Hošťálkovy

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

30/2595 23. 1. 2018
7. bere na vědomí

žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označené jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

30/2595 23. 1. 2018
8. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 643/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 364-53/2017 ze dne 27. 7. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/10 ostatní plocha, o výměře 52 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

30/2595 23. 1. 2018
9. bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, o prodej části pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

30/2595 23. 1. 2018
10. rozhodla

 

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 728/1 ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2596 23. 1. 2018
1. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 743.088 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy“

30/2596 23. 1. 2018
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory, která vznikla u akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ ve výši 138.967 Kč

30/2596 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

604.121 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

138.967 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

743.088 Kč

Rada kraje

30/2597 23. 1. 2018
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 2774/4 ostatní plocha,

v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov,

pozemek parc. č. 1529/96 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1529/97 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1529/98 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1529/99 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1529/100 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1533/18 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1596/22 ostatní plocha,

všechny v k. ú. a obci Životice u Nového Jičína,

pozemek parc. č. 100/7 ostatní plocha,

v k. ú. Hrabětice nad Odrou, obec Jeseník nad Odrou a

pozemek parc. č. 5967/15 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 5967/16 ostatní plocha,

všechny v k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice,

všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

30/2597 23. 1. 2018
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

30/2598 23. 1. 2018
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Ostrava-Zábřeh 1449 ČEZ a.s., NNk“ na části pozemku parc. č. 642/7  ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

30/2598 23. 1. 2018
2. rozhodla

a.    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 642/7  ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, IČO 24729035, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na části služebného pozemku, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícímu věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

b.    uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

30/2598 23. 1. 2018
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „REKO MS Frenštát p. R. – ul. Křižíkova“ na pozemcích parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

30/2598 23. 1. 2018
4. rozhodla

a.    zřídit věcné břemeno k částem pozemků parc. č. st. 1498/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, spočívající v právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení v rámci stavby „REKO MS Frenštát p. R. – ul. Křižíkova“, a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovená příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b.    uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

30/2598 23. 1. 2018
5. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 813/5 ostatní plocha, parc. č. 813/123 ostatní plocha, parc. č. 822/9 ostatní plocha, parc. č. 822/10 ostatní plocha, parc. č. 822/113 ostatní plocha, parc. č. 822/114 ostatní plocha, parc. č. 822/120 ostatní plocha, parc. č. 822/130 ostatní plocha, parc. č. 822/133 ostatní plocha, parc. č. 822/138 ostatní plocha, parc. č. 822/139 ostatní plocha, parc. č. 822/140 ostatní plocha a parc. č 822/151 ostatní plocha, vše v k. ú. a obec Mošnov, ve vlastnictví kraje, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČO 04084063, spočívající v právu zřídit na částech služebných pozemků podzemní komunikační vedení, provozovat jej, udržovat, opravovat a odstraňovat, a dále vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1179-545/2017 ze dne 9. 3. 2017 a geometrického plánu č. 1197-656/2017 ze dne 26. 7. 2017, v rámci staveb „16010-028634 0591/14 ŘLP Mošnov_MK“ a „11010-054121 00591/14 ŘLP Mošnov 2x_OK“, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 59.370 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

Rada kraje

30/2599 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870, o darování schodolezu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2599 23. 1. 2018
2. rozhodla

a.    darovat šikmou mobilní schodišťovou plošinu evidovanou pod inv. č. HIM011 ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČO 47813172, do vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČO 00300870

b.    vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČO 47813172, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 25/2214 ze dne 21.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/226 ze dne 15.6.2017

č. 6/556 ze dne 14.12.2017

30/2600 23. 1. 2018
1. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení objektů vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace“ ve výši 111,32 tis. Kč

30/2600 23. 1. 2018
2. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Energetické úspory ve SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace“ ve výši 72,60 tis. Kč

30/2600 23. 1. 2018
3. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová“ ve výši 44,77 tis. Kč

30/2600 23. 1. 2018
4. schvaluje

vyřazení majetku z účetnictví Moravskoslezského kraje, evidovaného na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, do nákladů roku 2018 u akce „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ ve výši 45,98 tis. Kč

Rada kraje

30/2601 23. 1. 2018
1. rozhodla

předat organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 139.384,16 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2602 23. 1. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

674,06 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

20,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

190,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

o

189,64 tis. Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

60,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

80,00 tis. Kč

Celkem

674,06 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

433,08 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

433,08 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

453,41 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

453,41 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

21 935,42 tis. Kč

Pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

156,11 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

15 938,78 tis. Kč

Celkem

38 030,31 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

38 030,31 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

260,15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

66,55 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

193,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 321,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

6,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4 314,30 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

7 469,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

325,00 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

3 250,00 tis. Kč

Celkem

o

3 575,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3 894,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

239,85 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

239,85 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

433,45 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

433,45 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 649,76 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5 449,76 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

409,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

404,25 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

409,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5,00 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

55,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

354,25 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

453,41 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

Celkem

o

22,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

431,41 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

453,41 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

433,41 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 471,38 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

5 471,38 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

233,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

233,80 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

        361,25 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

        361,25 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

 

o

        340,71 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

340,71 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

8 376,04 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

34,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

 8 341,54 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

277,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

277,80 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,11 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

18,11 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,11 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
23. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

160,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

160,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
24. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

423,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

28,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

394,40 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
25. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

197,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

100,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

25,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

9,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,42 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

62,90 tis. Kč

Celkem

o

197,32 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
26. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
27. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

963,70 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

963,70 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
28. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

390,56 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

150,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

37,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,63 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

188,93 tis. Kč

Celkem

o

390,56 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
29. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

231,48 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

172,27 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

43,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

15,48 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,73 tis. Kč

Celkem

o

231,48 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
30. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

402,68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

180,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

45,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

16,20 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,76 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

160,72 tis. Kč

Celkem

o

402,68 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
31. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

481,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

150,00 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

37,50 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,50 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,63 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

140,36 tis. Kč

Celkem

o

341,99 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

 139,15 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
32. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 980,47 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 980,47 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
33. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

390,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5011 -

Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

50,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

12,50 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

4,50 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,21 tis. Kč

pol.  5171 -

Opravy a udržování

o

323,05 tis. Kč

Celkem

o

390,26 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
34. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

157,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

157,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
35. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

413,52 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

413,52 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
36. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

107,83 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

107,83 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
37. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

125,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

107,70 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
38. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

663,25 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 100,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 4354 -

Chráněné bydlení

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

563,25 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
39. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

798,53 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 200,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

598,53 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
40. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

250,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
41. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

825,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

660,24 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

165,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
42. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 398,49 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 892,18 tis. Kč

Celkem

4 290,67 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

999,30 tis. Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

3 291,37 tis. Kč

Celkem

o

4 290,67 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
43. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

607,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

39,67 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

568,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
44. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 221,61 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

6 506,22 tis. Kč

Celkem

7 727,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

500,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

727,83 tis. Kč

Celkem

o

1 227,83 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3 000,00 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

2 500,00 tis. Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

1 000,00 tis. Kč

Celkem

o

6 500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
45. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 306,10 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1 500,00 tis. Kč

Celkem

2 806,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

600,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

206,10 tis. Kč

Celkem

o

806,10 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

750,00 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

750,00 tis. Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

500,00 tis. Kč

Celkem

o

2 000,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
46. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

407,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

39,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

53,02 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

315,08 tis. Kč

Celkem

o

368,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
47. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

107,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

47,85 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

59,82 tis. Kč

Celkem

o

107,67 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
48. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 552,10 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

2 400,00 tis. Kč

Celkem

4 952,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

40,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

400,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

160,00 tis. Kč

Celkem

o

700,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

40,00 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

810,42 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

160,00 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3 241,68 tis. Kč

Celkem

o

4 252,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
49. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

107,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

39,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

68,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
50. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

107,67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

39,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

68,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
51. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 099,39 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5909  -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

4 099,39 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
52. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 516,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

111,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3 404,56 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
53. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

107,13 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

107,13 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
54. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

943,05 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

943,05 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
55. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 000,81 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

260,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

740,51 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
56. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

154,04 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

154,04 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
57. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

530,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

530,79 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
58. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

307,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

307,68 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
59. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

350,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

24,20 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

326,30 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
60. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

144,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

144,28 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
61. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 245,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

186,34 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 059,26 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
62. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

771,88 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

350,00 tis. Kč

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

421,88 tis. Kč

Celkem

o

771,88 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
63. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

409,17 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

409,17 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
64. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

428,80 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

350,00 tis. Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

78,80 tis. Kč

Celkem

o

428,80 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
65. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

309,38 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

309,38 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
66. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

543,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

443,80 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
67. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

378,94 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

18,15 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

360,79 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
68. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

436,07 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

436,07 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
69. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

93,68 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

93,68 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
70. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

313,66 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

156,83 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

156,83 tis. Kč

Celkem

o

313,66 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
71. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

401,33 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

401,33 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
72. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

93,69 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

93,69 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
73. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1,79 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
74. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

194,11 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

194,11 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
75. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

157,78 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

157,78 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
76. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

400,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
77. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 620,86 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 620,86 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
78. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

185,83 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 18,15 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

133,80 tis. Kč

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33,88 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
79. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 164,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 164,40 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
80. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

193,90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

193,90 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
81. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

123,34 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

 18,15 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

93,09 tis. Kč

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

12,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
82. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

118,53 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

118,53 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
83. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

70,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
84. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

160,14 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

160,14 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
85. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

280,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

280,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
86. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

32,74 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

32,74 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
87. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

50,87 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50,87 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
88. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.968,31 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

130,08 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6111 -

Programové vybavení

o

84,00 tis. Kč

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

1.754,23 tis. Kč

Celkem

o

1.838,23 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
89. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
90. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6.675,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.675,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
91. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.251,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6130 -

Pozemky

o

1.251,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
92. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6.099,32 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

6.099,32 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
93. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

75,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

75,36 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
94. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 170,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnost muzeí a galerií

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4 170,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
95. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 636,43 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 636,43 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
96. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.952,10 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

347,50 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

378,60 tis. Kč

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

2.226,00 tis. Kč

Celkem

o

2.952,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
97. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

488,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

488,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
98. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

272,96 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

272,96 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
99. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 280,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6 280,44 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
100. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 045,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 045,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
101. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

21 659,06 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

21 659,06 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
102. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

23.590,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

3.457,81 tis. Kč

pol. 5172 -

Programové vybavení

o

889,86 tis. Kč

Celkem

o

4.347,67 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

678,46 tis. Kč

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

17.366,54 tis. Kč

pol. 6125 -

Výpočetní technika

o

1.197,54 tis. Kč

Celkem

o

19.242,54 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
103. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

238,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

238,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
104. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 500,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4 500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
105. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 652,03 tis. Kč

 

 

a

zvyšují

běžné výdaje            

 

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

 300,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

 

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

 

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4 775,73 tis. Kč

 

 

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1 576,30 tis. Kč

 

 

Celkem

o

6 352,03 tis. Kč

 

30/2602 23. 1. 2018
106. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

181,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

181,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
107. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

0,93 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

0,93 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
108. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

707,78 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

707,78 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
109. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 000,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
110. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

850,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

850,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
111. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

700,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
112. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

 262,49 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

262,49 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
113. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 387,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

1 030,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 356,79 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
114. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1 000,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
115. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

193,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

193,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
116. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

201,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

201,40 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
117. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

10 250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10 250,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
118. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 338,23 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5 338,23 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
119. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

5 997,09 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5 997,09 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
120. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

315,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

315,30 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
121. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1 286,24 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1 286,24 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
122. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

20 298,47 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

20 298,47 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
123. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.934,50  tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.934,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
124. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

562,70  tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

562,70  tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
125. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 000,00  tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2 000,00  tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
126. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.866,90  tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.866,90 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
127. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 070,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 070,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
128. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 400,00  tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4 400,00  tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
129. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

450,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

450,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
130. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.452,09 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.452,09 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
131. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4 500,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4 500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
132. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.085,05 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.085,05 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
133. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

17.227,58 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

17.227,58 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
134. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2 000,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2 000,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
135. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

100,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
136. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

603,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

603,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
137. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

15.426,19 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

15.426,19 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
138. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

968,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

968,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
139. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

998,10 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

998,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
140. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.266,26 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

486,34 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

779,92 tis. Kč

Celkem

o

1.266,26 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
141. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.832,78 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

935,02 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

124,59 tis. Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

48,39 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.606,20 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

118,58 tis. Kč

Celkem

o

2.832,78 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
142. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.890,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

1.890,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
143. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

24.986,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

24.500,00 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

486,00 tis. Kč

Celkem

o

24.986,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
144. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.288,00 tis. Kč

a

běžné výdaje            

na § 2292 -

Dopravní obslužnost

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1 174,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

114,00 tis. Kč

Celkem

o

1.288,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
145. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.119,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5041-

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

781,70 tis. Kč

pol. 5162 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací

o

13,80 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.324,00 tis. Kč

Celkem

o

2.119,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
146. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

40,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

40,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
147. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

447,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 5163 -

Služby peněžních ústavů

o

447,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
148. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

40,00 tis. Kč

pol. 5154 -

Elektrická energie

o

30,00 tis. Kč

Celkem

o

70,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
149. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

11,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

11,21 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
150. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

4.843,63 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana - dobrovolná část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

4.843,63 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
151. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

997,89 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

997,89 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
152. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.493,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.493,36 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
153. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

896,60 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5511 -

Požární ochrana - profesionální část

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

896,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
154. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

585,94 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

92,57 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

493,37 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
155. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

14,18 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

14,18 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
156. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

41,63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3341 -

Rozhlas a televize

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

41,63 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
157. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

169,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

169,40 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
158. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

331,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

331,24 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
159. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 496,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6129 -

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

o

159,89 tis. Kč

pol. 6130 -

Pozemky

o

6 333,23 tis. Kč

Celkem

o

6 493,12 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
160. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.308,55 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

250,05 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.058,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
161. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.935,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.935,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
162. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.699,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

120,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

2.219,40 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

359,80 tis. Kč

Celkem

o

2.579,20 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
163. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

2.221,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

180,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

75,00 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.966,40 tis. Kč

Celkem

o

2.041,40 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
164. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

22 649,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

22 408,50 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

241,00 tis. Kč

Celkem

o

22 649,50 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
165. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

535,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

535,95 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
166. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.641,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

1.462,50 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

179,10 tis. Kč

Celkem

o

1.641,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
167. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

11.233,35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

104,35 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.815,00 tis. Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

250,00 tis. Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

140,00 tis. Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

2.200,00 tis. Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

100,00 tis. Kč

Celkem

o

4.609,35 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

3.060,00 tis. Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

3.564,00 tis. Kč

Celkem

o

6.624,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
168. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

666,03 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

666,03 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
169. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

121,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

121,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
170. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

594,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

594,95 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
171. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

56,73 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

56,73 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
172. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 360,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

1 920,85 tis. Kč

pol.  3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1 439,90 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
173. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

750,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

750,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
174. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

526,13 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

526,13 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
175. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

13.885,30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

13.885,30 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
176. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

11.943,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol. 5909 -

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

o

11.943,10 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
177. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
178. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

1.979,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.979,60 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
179. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

3 150,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3 150,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
180. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

6 000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6 000,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
181. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

850,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

850,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
182. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

 

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

919,00 tis. Kč

 

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

 

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

 

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

919,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
183. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

871,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

871,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
184. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

377,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

377,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
185. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

250,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
186. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500,00 tis. Kč

30/2602 23. 1. 2018
187. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

30/2602 23. 1. 2018
188. schvaluje

závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2018 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2115 ze dne 7. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

30/2603 23. 1. 2018
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02052/2017/IM ze dne 21. 6. 2017 na realizaci stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ se hotovitelem, kterým je společnost Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 45192464, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

30/2603 23. 1. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

810,55 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

810,55 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017

30/2604 23. 1. 2018
1. schvaluje

závazný ukazatel “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, ve výši 3.700.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví" s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

30/2604 23. 1. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2018 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČO 47658061, o částku 400.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD" s časovou použitelností do 31. 12. 2018

30/2604 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.100 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.700 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400 tis. Kč

Celkem

o

4.100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2605 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2605 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, na podporu pořádání 18. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2605 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5319 -

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

o

50 tis. Kč

30/2605 23. 1. 2018
4. bere na vědomí

žádost organizace Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

30/2605 23. 1. 2018
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, ve výši 40 tis. Kč, úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2018“, konané dne 14. 4. 2018 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 31. 5. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

30/2605 23. 1. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

40 tis. Kč

30/2605 23. 1. 2018
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 102,3 tis. Kč a navýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví zdravotnictví“ o 102,3 tis. Kč

30/2605 23. 1. 2018
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

102,30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

102,30 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2467 ze dne 12. 12. 2017

30/2606 23. 1. 2018
1. zřizuje

Koordinační skupinu Moravskoslezského kraje pro podporu reformy psychiatrie

30/2606 23. 1. 2018
2. jmenuje

členy pracovní skupiny dle bodu 1. tohoto usnesení ve složení:

a)    zástupce odboru zdravotnictví krajského úřadu – Ing. Pavel Rydrych

b)   zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu – Mgr. Daniel Rychlik

c)    regionální odborný garant – MUDr. Petr Šilhán, PhD. (Fakultní nemocnice Ostrava)

d)   zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky - Ing. Lenka Holková

e)    zástupce poskytovatelů zdravotní péče – Ing. Zdeněk Jiříček (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

f)     zástupce poskytovatelů zdravotní péče - MUDr. Viliam Kušnir (Psychiatrická nemocnice v Opavě)

g)   zástupce poskytovatelů sociální služeb, metodik pro CDZ – PhDr. Ivana Strossová (Fokus Opava)

h)   zástupce poskytovatelů sociálních služeb – Mgr. et Ing. Romana Bélová (Slezská diakonie)

i)     zástupce zdravotní pojišťovny – MUDr. Jiří Havrlant (Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)

j)     zástupce zdravotní pojišťovny – Ing. Michal Vojáček, MBA (Všeobecná zdravotní pojišťovna)

k)    zástupci z řad uživatelů služeb – Tomáš Brudný, Lucie Skořupová, Kateřina Vavříková

l)     zástupce z řad pečujících osob

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2607 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, o poskytnutí příspěvku na projekt „Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2607 23. 1. 2018
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 1.322,73 tis. Kč a navýšit akci „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“ v odvětví zdravotnictví o 1.322,73 tis. Kč

30/2607 23. 1. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2018, organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, ve výši 1.322.725 Kč, účelově určený na projekt Vzdálený monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezském sanatoriu s využitím telemedicíny v rámci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

30/2607 23. 1. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.322,73 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3523 -

Odborné léčebné ústavy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.322,73 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2475 ze dne 12. 12. 2017

30/2608 23. 1. 2018
1. jmenuje

s účinností od 1. 3. 2018 včetně

MUDr. Mgr. Zdeňka Matuška, na vedoucí pracovní místo ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 0053242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1707 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/469 ze dne 14.9.2017

30/2609 23. 1. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 75.672. 000 Kč na financování projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006005 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000148, ze dne 14. 12. 2017, vydaném Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1466 ze dne 18.7.2017

30/2610 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000064 ze dne 22. 5. 2017, v aktuálním znění, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Odborné sociální poradenství ve Frýdku-Místku“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/16_040/0002226 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 3. 11. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/63 ze dne 22.12.2016

30/2611 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Na bicykli k susedom“ předloženého do programu Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/388 ze dne 24. 1. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2612 23. 1. 2018
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o marketingové spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Ryanair DAC, se sídlem na adrese Dublin Airport, County Dublin, Irsko, irskou společností č. 104547 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2613 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

dopis Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska

30/2613 23. 1. 2018
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2613 23. 1. 2018
3. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015

30/2614 23. 1. 2018
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností Radio Čas s.r.o., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO 25817183, za účelem mediální propagace Expozice historických motocyklů v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2615 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2615 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „4. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci – ICEI 2018 – technické zázemí“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2615 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

50,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/78 ze dne 27. 11. 2012

30/2616 23. 1. 2018
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a městem Klimkovice, IČO 00298051, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou 2 ks stojanů na propagační materiály, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 7/453 ze dne 7. 2. 2017

30/2617 23. 1. 2018
1. rozhodla

poskytnout věcné dary České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973“, v roce 2018 v maximální celkové výši 40.000 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2618 23. 1. 2018
1. rozhodla

navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 1.400 tis. Kč

30/2618 23. 1. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.400 tis. Kč

30/2618 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2,50 tis. Kč

pol. 4118 -

Neinvestiční převody z Národního fondu

o

42,57 tis. Kč

Celkem

o

45,07 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

33,50 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

8,38 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

3,04 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,15 tis. Kč

Celkem

o

45,07 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

30/2619 23. 1. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

19.260,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.755,51 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.042,47 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

350,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

150,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

125,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

 45,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,10 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

150,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

100,00 tis. Kč

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.540,00 tis. Kč

Celkem

19.260,08 tis. Kč

30/2619 23. 1. 2018
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

30/2619 23. 1. 2018
3. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2018 o 1.285,77 tis. Kč z 332.399,07 tis. Kč na 333.684,84 tis. Kč

30/2619 23. 1. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

103.100,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

4.721,00 tis. Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

6.222,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.412,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

3.696,00 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

394,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

441,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

2.353,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

680,00 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

391,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

4.409,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

400,00 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.730,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

932,00 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

21.333,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

20.274,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.060,00 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

710,00 tis. Kč

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.612,00 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.260,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

6.745,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

7.591,00 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

1.690,00 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

1.921,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

3.451,00 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

500,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

125,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

45,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,10 tis. Kč

Celkem

o

103.100,10 tis. Kč

30/2619 23. 1. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

přijaté sankční platby a vratky transferů

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

Pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

o

712,63 tis. Kč

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

147,41 tis. Kč

Celkem

860,04 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

248,09 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

1.108,13 tis. Kč

30/2619 23. 1. 2018
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

30,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

 

pol.  5175 -

Pohoštění

o

30,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1830 ze dne 12. 9. 2017

30/2620 23. 1. 2018
1. souhlasí

se změnou vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, včetně změny Manažera Fondu rozvoje měst dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2620 23. 1. 2018
2. souhlasí

s přijetím aktualizované záruky do výše poskytnuté podmíněné půjčky ve formě prohlášení o převzetí ručení Budoucího manažera Fondu rozvoje měst (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105), na základě kterého bude povinen uspokojit pohledávky Moravskoslezského kraje vůči Fondu rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. vyplývající z Operační smlouvy, resp. Smlouvy o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání, jestliže je Fond rozvoje měst CONTERA Development Fund MS s.r.o. sám řádně neuspokojí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2620 23. 1. 2018
3. vyzývá

Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o. (IČO 24747874) k doložení příslušné smlouvy o převodu obchodního podílu CONTERA Management s.r.o. na Budoucího manažera FRM (CONTERA Advisory Services s.r.o., IČO 01682105) a k doložení příslušných dohod či smluv o nahrazení společnosti CONTERA Management s.r.o. Budoucím manažerem FRM (CONTERA Advisory Services s.r.o.) ve Smlouvě o poradenské činnosti a Smlouvě o spolupráci

30/2620 23. 1. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vzdát se veškerých práv z ručení z Operační smlouvy ze strany Moravskoslezského kraje vůči stávajícímu Manažeru Fondu rozvoje měst (CONTERA Management s.r.o., IČO 28573510) za podmínky, že Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, předloží veškeré dokumenty dle bodu 3. tohoto usnesení

30/2620 23. 1. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí za podmínky, že Fond rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, předloží veškeré dokumenty dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2621 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč na projekt LEDOVÉ SOCHY - PUSTEVNY

30/2621 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu PUSTEVNY, s.r.o. IČO 27775658, název projektu LEDOVÉ SOCHY - PUSTEVNY, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2622 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 125.000 Kč na projekt Marketingová kampaň lázní na zahraničních trzích

30/2622 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 125.000 Kč subjektu AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, na projekt Marketingová kampaň lázní na zahraničních trzích, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2623 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 125.000 Kč na projekt Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích

30/2623 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 125.000 Kč subjektu Lázně Darkov, a.s., IČO 61974935, na projekt Marketingová kampaň lázní MSK na zahraničních trzích, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2624 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody

30/2624 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 180.000 Kč subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, na projekt Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody, s časovou použitelností od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

30/2624 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

180 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2625 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky

30/2625 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč subjektu Jeseníky – Severní hřeben z.s., IČO 27043941, na projekt Úprava LBT v Moravskoslezském kraji oblast Pradědu Jeseníky, s časovou použitelností od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

30/2625 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2626 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 780.000 Kč na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018

30/2626 23. 1. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 780.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

30/2626 23. 1. 2018
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 350 tis. Kč

30/2626 23. 1. 2018
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

350 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

430 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

780 tis. Kč

30/2626 23. 1. 2018
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2627 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost subjektu TRESPRESIDENTES, s.r.o., IČO 28583132, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.000 Kč na projekt International TECHMEETING 2018 – setkání rekreačních, sportovních a technických potápěčů

30/2627 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč subjektu TRESPRESIDENTES, s.r.o., IČO 28583132, na projekt International TECHMEETING 2018 – setkání rekreačních, sportovních a technických potápěčů, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2628 23. 1. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

30/2629 23. 1. 2018
1. rozhodla

předložit obcím, s nimiž kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, žádosti o dotaci na spolufinancování uvedeného projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2385 ze dne 5. 12. 2017

č. 24/2133 ze dne 7. 11. 2017

č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017

č. 23/2059 ze dne 24. 10. 2017

č. 27/2480 ze dne 12. 12. 2017

č. 111/8601 ze dne 4. 10. 2016

č. 110/8476 ze dne 22. 9. 2016

č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017

30/2630 23. 1. 2018
1. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2630 23. 1. 2018
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

30/2630 23. 1. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

30/2630 23. 1. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

30/2630 23. 1. 2018
5. bere na vědomí

informaci o odstoupení od dotace žadatelem **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti **********, uvedené v příloze č. 1 usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

30/2630 23. 1. 2018
6. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace

a)    v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

b)   v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle příloh č. 10 až 20 předloženého materiálu

30/2630 23. 1. 2018
7. rozhodla

zrušit ve svém usnesení č. 25/2268 ze dne 21. 11. 2017 schválení změny typu zdroje tepla v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny, žadateli **********, nar. **********, bytem **********, pořadové číslo žádosti 4547

30/2630 23. 1. 2018
8. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace, a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky a dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2631 23. 1. 2018
1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE a zněním Deklarace partnera projektu, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

30/2631 23. 1. 2018
2. stanoví

že platnost a účinnost přistoupení kraje k projektu uvedenému v bodě 1. tohoto usnesení jsou vázány na rozhodnutí zastupitelstva kraje

30/2631 23. 1. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, dle předloženého materiálu

30/2631 23. 1. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

30/2631 23. 1. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ předkládaného do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě) v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR, dle předloženého materiálu

30/2631 23. 1. 2018
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 3. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2632 23. 1. 2018
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

100 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

 o

100 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

300 tis. Kč

30/2632 23. 1. 2018
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

10.000 tis. Kč

a

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4113 -

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

 o

10.000 tis. Kč

30/2632 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

496,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3769 -

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

pol.  5171 -

Opravy a udržování

 o

496,10 tis. Kč

Rada kraje

30/2633 23. 1. 2018
1. schvaluje

návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2633 23. 1. 2018
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje

k podání návrhu schváleného v bodě 1. tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2076 ze dne 24. 10. 2017

č. 21/1917 ze dne 26. 9. 2017

30/2634 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2634 23. 1. 2018
2. jmenuje

dnem 1. 2. 2018

Ing. Stanislava Zapletala na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093

30/2634 23. 1. 2018
3. stanoví

s účinností od 1. 2. 2018

plat Ing. Stanislavu Zapletalovi, řediteli organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 14451093, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/2069 ze dne 24. 10. 2017

30/2635 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

a.    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Jana Štursy, ředitele organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, dnem 31. 1. 2020

b.    vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Jaroslava Konečného, ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, dnem 31. 1. 2020

c.    vzdání se vedoucího pracovního místa Antonína Sikory, ředitele organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, dnem 31. 12. 2018

d.    informaci, že funkci zástupkyně statutárního orgánu organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, bude vykonávat v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu Mgr. Eva Kubišová z důvodu neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

30/2635 23. 1. 2018
2. stanoví

s účinností od 1. 2. 2018

plat Mgr. Evě Kubišové, zástupkyni statutárního orgánu organizace Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/2281 ze dne 21. 11. 2017

30/2636 23. 1. 2018
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace:

předseda konkurzní komise:

Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

členové:

Ing. Mgr. Josef Pukančík - člen výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen určený radou kraje

Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

náhradník:

PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

Mgr. Milan Škrabal, ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

náhradník:

Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Iveta Galušková – školní inspektorka České školní inspekce

Bc. František Hasalík – pedagogický pracovník školského zařízení

v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

Rada kraje

30/2637 23. 1. 2018
1. stanoví

a)    s účinností od 1. 2. 2018

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   odměny ředitelce a zástupci statutárního orgánu příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2638 23. 1. 2018
1. schvaluje

obsah písemného oznámení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2639 23. 1. 2018
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2017/2018

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

30/2640 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 3. C třetího ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2017/2018

30/2640 23. 1. 2018
2. rozhodla

s účinností od 1. 2. 2018

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. C ve školním roce 2017/2018 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

30/2641 23. 1. 2018
1. schvaluje

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2488 ze dne 12. 12. 2017

30/2642 23. 1. 2018
1. odvolává

Ing. Jakuba Unucku, MBA, náměstka hejtmana kraje, z funkce člena konkurzní komise určeného zřizovatelem pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace

30/2642 23. 1. 2018
2. jmenuje

Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, členem konkurzní komise určeným zřizovatelem pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1424 ze dne 18. 7. 2017

30/2643 23. 1. 2018
1. rozhodla

předat organizacím uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření movitý majetek dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

30/2643 23. 1. 2018
2. ukládá

ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

Rada kraje

30/2644 23. 1. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 ve výši 160.187.257 Kč dle předloženého materiálu

30/2644 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

30/2644 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

160.187.257 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111-

Mateřské školy

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

719.514 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

8.830.097 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

192.647 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

1.376.519 Kč

na § 3113 -

Základní školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

7.085.409 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

11.773.325 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

 

1.261.542 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

2.347.400 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

11.756.103 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

 

48.086.391 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

 

2.067.115 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

34.647.124 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

4.198.067 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

144.000 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

699.247 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

21.919 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

2.371.296 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

97.285 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

8.730Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

290.214 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

2.010.556 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

554.400 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

612.757 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

 

179.831 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol.  5212

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

 

 

1.718.497 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

7.618.085 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

         53.016 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

6.520.016 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

o

2.755.642 Kč

na § 3233-

Střediska volného času

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

 

190.513 Kč

Celkem

160.187.257 Kč

Rada kraje

30/2645 23. 1. 2018
1. souhlasí

s realizací akce „Výstavba fóliovníku v areálu školy“ ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH), a to na pozemku parc. č. 2371/9 zahrada v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČO 47813130, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2646 23. 1. 2018
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00577235, s účelovým určením na zajištění organizace:

a)   9. ročníku krajského setkání koordinátorů EVVO a 5. ročníku letní školy koordinátorů - zajištění dalšího vzdělávání pro koordinátory EVVO o částku 40.000 Kč

b)   3. ročníku festivalu ekologických filmů ENVOFILM 2018 o částku 100.000 Kč

c)    3. ročníku Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS) 2018 o částku 60.000 Kč

s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

30/2646 23. 1. 2018
2. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, ve výši 600.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci oplocení v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018

30/2646 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

600.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

600.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2647 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2647 23. 1. 2018
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, ve výši 1.150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na odkup pozemků pod můstky do majetku města Frenštát pod Radhoštěm“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

30/2647 23. 1. 2018
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2647 23. 1. 2018
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 3. 2018

30/2647 23. 1. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901- 

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní tělovýchovná činnost

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

1.150 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2648 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

30/2648 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemci SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Sportovní olympiáda 2018 s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

30/2648 23. 1. 2018
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2648 23. 1. 2018
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2018“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018

30/2648 23. 1. 2018
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

30/2648 23. 1. 2018
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 příspěvková organizace, IČO 68321261, ve výši 30.000 Kč účelově určený na zajištění krajského kola soutěže Autoopravář Junior 2018, kategorie Autotronik, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018

30/2648 23. 1. 2018
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 14. 3. 2018

Rada kraje

30/2649 23. 1. 2018
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 12.071.463.522 Kč, dle předloženého materiálu

30/2649 23. 1. 2018
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

30/2649 23. 1. 2018
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

30/2649 23. 1. 2018
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

30/2649 23. 1. 2018
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

12.071.463.522 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.263.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

212.416.000 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.620.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.121.800 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

969.173.950 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

74.145.500 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

4.839.800 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

125.129.750 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

122.155.300 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.500.000 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

165.247.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

103.682.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

31.281.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

11.606.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.263.000 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

36.984.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

645.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

 7.664.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.604.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.394.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

80.059.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

11.224.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.371.000 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

23.187.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

10.060.413.422 Kč

Celkem

12.076.726.522 Kč

30/2649 23. 1. 2018
6. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2018 do 2. 2. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 17/1466 ze dne 18. 7. 2017

30/2650 23. 1. 2018
1. rozhodla

předat organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

30/2651 23. 1. 2018
1. stanoví

s účinností od 1. 2. 2018

plat Ing. Pavlíně Koláčkové, ředitelce organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

30/2652 23. 1. 2018
1. schvaluje

„Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2652 23. 1. 2018
2. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2018 do rozpočtu kraje ve výši 1.717.520.944 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

30/2652 23. 1. 2018
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.717.520.944 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.717.520.944 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017

30/2653 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, o úpravu souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z fondu investic organizace na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

30/2653 23. 1. 2018
2. rozhodla

změnit v bodě 2. usnesení č. 21/1929 ze dne 26. 9. 2017 text „658 tis. Kč včetně DPH“ na text „808 tis. Kč včetně DPH“

Rada kraje

30/2654 23. 1. 2018
1. bere na vědomí

a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly ukončených do 31. 12. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2017 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 předloženého materiálu

30/2654 23. 1. 2018
2. rozhodla

a)   přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu

a)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

30/2654 23. 1. 2018
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 31. 1. 2018

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.