Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 1. 6. 2020

Rada kraje

89/7783 1. 6. 2020
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 1. 6. 2020

Rada kraje

89/7784 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Jarmily Uvírové a paní Radomíry Vlčkové, o ověření zápisu z 88. schůze rady kraje, konané dne 18. 5. 2020

89/7784 1. 6. 2020
2. volí

ověřovatele zápisu z 89. schůze rady kraje, konané dne 1. 6. 2020:

-        Mgr. Stanislava Folwarczneho

-        Jiřího Navrátila, MBA

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

89/7785 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, za období leden – březen 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

89/7786 1. 6. 2020
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
2. rozhodla

o rozdělení zisku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
3. schvaluje

výroční zprávu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
4. schvaluje

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
5. schvaluje

zprávu o majetku společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
6. bere na vědomí

zprávu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
7. bere na vědomí

zápis z jednání správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/7786 1. 6. 2020
8. bere na vědomí

stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

89/7787 1. 6. 2020
1. rozhodla

o odměně pro statutárního ředitele Ing. Tomáše Kolárika**********společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7787 1. 6. 2020
2. rozhodla

o odměně pro členy správní rady společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., IČO 02995832, se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014

89/7788 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení Mgr. Martina Radvana, LL.M., z funkce jednatele společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., IČO 02995832, se sídlem Vítkovická 3335/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 31. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje okamžik zániku funkce ke dni 31. 8. 2020

Rada kraje

89/7789 1. 6. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/7789 1. 6. 2020
2. prohlašuje

že předmět smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

89/7789 1. 6. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

89/7789 1. 6. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje“, a to:

členové:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Veronika Tomčalová, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Pavlína Haščáková, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Mgr. Andrea Matějková, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Eduard Plšek, odbor kancelář hejtmana kraje
Ing. Pavel Žák, útvar podpory řízení
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

89/7790 1. 6. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Dodávka a zavedení informačního systému „Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací Moravskoslezského kraje““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

89/7790 1. 6. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a zavedení informačního systému „Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací Moravskoslezského kraje““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

89/7790 1. 6. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a zavedení informačního systému „Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací Moravskoslezského kraje““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

89/7790 1. 6. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a zavedení informačního systému „Geoportál dopravní infrastruktury a Digitální mapa komunikací Moravskoslezského kraje““, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Ing. Václav Elbl, odbor dopravy a chytrého regionu
RNDr. Stanislav Hasalík, odbor informatiky
Ing. Aleš Trnka, odbor evropských projektů
RNDr. Ing. Alois Slovák, architekt ICT
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/7347 ze dne 2.3.2020

89/7791 1. 6. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně zřízení testačního střediska“ účastníka:

BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 27800466

za cenu nejvýše přípustnou 15.700.000 Kč bez DPH

Rada kraje

89/7792 1. 6. 2020
1. rozhodla

zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek“

89/7792 1. 6. 2020
2. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

89/7792 1. 6. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek“, a to:

členové:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový

Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu

Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový

Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový

Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový

Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

89/7793 1. 6. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup ochranných obleků"

89/7793 1. 6. 2020
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu, uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, a to pro 2. část – protichemické přetlakové obleky, účastníka výběrového řízení:

IS STAR s.r.o.
se sídlem: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČO: 27314588

89/7793 1. 6. 2020
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část – suché obleky pro práci ve vodě:

Agama PRO s.r.o.
se sídlem: Vršava I 1492, 760 01 Zlín,
IČO: 07039034
za cenu nejvýše přípustnou 419.008 Kč bez DPH

pro 2. část – protichemické přetlakové obleky:

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice,
IČO: 26700778
za cenu nejvýše přípustnou 806.040 Kč bez DPH

Rada kraje

89/7794 1. 6. 2020
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup stravovacích poukázek GASTRO PASS subjektu:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
se sídlem: Radlická 2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 61860476

za cenu nejvýše přípustnou 989.890 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

89/7795 1. 6. 2020
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Realizace projektu „Zdravá myšlenka 2020"“ s dodavatelem:

Hub Innovation s.r.o.
se sídlem: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 
IČO: 28459938

za cenu nejvýše přípustnou 1.418.250 Kč bez DPH

Rada kraje

89/7796 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

nabídku na poskytnutí daru 20.000 kusů chirurgických roušek od partnerské provincie Shanxi dle předloženého materiálu

89/7796 1. 6. 2020
2. rozhodla

přijmout dar od provincie Shanxi dle bodu 1. tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7797 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o záměru realizace Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, dle předloženého materiálu

89/7797 1. 6. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a úhradě nákladů se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Fakultní nemocnicí Ostrava, IČO 00843989, na realizaci „Památníku obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7797 1. 6. 2020
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u akce rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ ve výši 500 tis. Kč

89/7797 1. 6. 2020
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

89/7797 1. 6. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol.  6341 -

Investiční transfery obcím

o

500 tis. Kč

89/7797 1. 6. 2020
6. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5875 ze dne 25.6.2019

89/7798 1. 6. 2020
1. souhlasí

s provedením oprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, spočívající v realizaci víceprací a méněprací v rámci „Revitalizace vybraných dřevostaveb - Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/6908 ze dne 9.12.2019

89/7799 1. 6. 2020
1. stanoví

s účinností ode dne 1. 7. 2020

platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/7799 1. 6. 2020
2. rozhodla

poskytnout odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem v oblasti kultury dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

89/7800 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7800 1. 6. 2020
2. stanoví

příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury úkoly na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7800 1. 6. 2020
3. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2019 dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

89/7800 1. 6. 2020
4. schvaluje

a)    zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury za rok 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   příděly ze zlepšených výsledků hospodaření za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7800 1. 6. 2020
5. rozhodla

o vypořádání zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2019

a)    organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO 000962961 ve výši -3.365.741,76 Kč úhradou ze zlepšených výsledků hospodaření příštích období

b)   organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín, IČO 00100536, ve výši -2.566.256,51 Kč úhradou ze zlepšených výsledků hospodaření příštích období

89/7800 1. 6. 2020
6. stanoví

výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

89/7800 1. 6. 2020
7. stanoví

závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 30 %

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5627 ze dne 28.5.2019

č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

89/7801 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 7 předloženého materiálu

89/7801 1. 6. 2020
2. rozhodla

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/7801 1. 6. 2020
3. bere na vědomí

žádost subjektu Církevní konzervatoř Německého řádu, IČO 68941811, o prodloužení termínu realizace projektu Výchovný pořad pro 2. stupeň „Společenské chování v proměnách času“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

89/7801 1. 6. 2020
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05036/2019/KPP ze dne 20. 9. 2019 se subjektem Církevní konzervatoř Německého řádu, IČO 68941811, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4859 ze dne 29. 1. 2019

89/7802 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 00629/2019/KPP ze dne 28. 3. 2019 na realizaci expozice v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ se společností " M plus " spol. s r.o., se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 43001432, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5270 ze dne 26.3.2019

89/7803 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o činnosti zmocněnce Moravskoslezského kraje pro přípravu strategického rozvoje železniční infrastruktury Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/7051 ze dne 13.1.2020

89/7804 1. 6. 2020
1. rozhodla

poskytnout finanční prostředky ve výši 30.010.890 Kč na financování závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2020 dopravci ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, a uzavřít dodatek č. 56 ke smlouvě evidenční číslo 02046/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1551 ze dne 12. 9. 2019

89/7805 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06456/2019/DSH s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/7805 1. 6. 2020
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

89/7806 1. 6. 2020
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

89/7806 1. 6. 2020
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

89/7806 1. 6. 2020
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

89/7806 1. 6. 2020
4. souhlasí

a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

b)   s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/7008 ze dne 16.12.2019

89/7807 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s dopravcem ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7286 ze dne 17.2.2020

89/7808 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko s dopravcem ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7808 1. 6. 2020
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko/Třinecko s dopravcem ČSAD Vsetín a.s., IČO 45192120, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

89/7809 1. 6. 2020
1. rozhodla

o záměru vypůjčit nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 579 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/887 ze dne 25.4.2017

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 55/4908 ze dne 29.1.2019

č. 85/7504 ze dne 6.4.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

89/7810 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000042 ze dne 3. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001663, na základě změnového rozhodnutí ze dne 27. 6. 2017, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu, na základě změnového rozhodnutí ze dne 9. 12. 2019, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu a na základě změnového rozhodnutí ze dne 3. 4. 2020, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
2. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000055 ze dne 15. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001679 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 26. 2. 2020, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
3. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000053 ze dne 15. 3. 2017, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Muzeum automobilů TATRA“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 28. 4. 2020, které je přílohou č. 9 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
4. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000034 ze dne 13. 11. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000303 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 20. 4. 2020, které je přílohou č. 11 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
5. bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03J000147 ze dne 13. 3. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007672 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 28. 4. 2020, které je přílohou č. 13 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
6. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011239, ze dne 17. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 a) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006564 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011239, ze dne 14. 4. 2020, které je přílohou č. 15 předloženého materiálu

89/7810 1. 6. 2020
7. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011205, ze dne 25. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 b) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006565 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011205, ze dne 20. 4. 2020, které je přílohou č. 16 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7811 1. 6. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

242 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

 o

242 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

č. 88/7706 ze dne 18.5.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7812 1. 6. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

81.600 Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

171.200 Kč

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

216.000 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

582.600 Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

39.400 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

10.458.000 Kč

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

280.100 Kč

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

3.000.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

1.600.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

700.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

200.000 Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

500.000 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

292.370 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

780.000 Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

12.950 Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

163.260 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

473.310 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

310.500 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

167.270 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

202.000 Kč

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.500.000 Kč

na § 2241 -

Železniční dráhy

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7 932.990 Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

1.000.000 Kč

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

13.758.000 Kč

pol. 5193 -

Výdaje na dopravní územní obslužnost

o

40.171.500 Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 5164 -

Nájemné

o

20.000 Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

500.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

30.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

100.000 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

4.480 Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

10.150 Kč

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.633.363 Kč

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

120.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

810.000 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

19.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

45.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

250.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

546.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

200.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

30.000 Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.231.637 Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

50.000 Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

50.000 Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

100.000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

109.870 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

20.000 Kč

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

80.000 Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

1.075.000 Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

50 Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

10.000 Kč

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

100.000 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

817.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

40.800 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

8.663.000 Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

200.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

200.000 Kč

pol. 5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

500.000 Kč

na § 3635 -

Územní plánování

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

100.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.715.140 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

22.000.000 Kč

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

37.500 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

2.859.110 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

615.340 Kč

pol. 5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

54.860 Kč

pol. 5541 -

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

o

50.880 Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

150.000 Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

7.100.000 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

100.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

1.628.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

500.000 Kč

pol. 5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

500.000 Kč

na § 3716 -

Monitoring ochrany ovzduší

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

400.000 Kč

na § 3727 -

Prevence vzniku odpadů

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

200.000 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

330.000 Kč

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

300.000 Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

500.000 Kč

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

202.000 Kč

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

3.000.000 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

5.500.000 Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

84.000 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

60.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

102.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.724.000 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200.000 Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

33.000 Kč

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

80.000 Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

268.000 Kč

na § 5273 -

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

110.000 Kč

na § 5279 -

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

pol. 5164 -

Nájemné

o

10.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

40.000 Kč

na § 5311 -

Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

33.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

202.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

100.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

98.650 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

220.000 Kč

pol. 5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

192.000 Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

218.000 Kč

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

12.000 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

30.000 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

400.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

300.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

150.000 Kč

pol. 5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

50.000 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

8.750.000 Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

2.170.000 Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

787.500 Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

36.750 Kč

pol. 5042 -

Odměny za užití počítačových programů

o

1.600.000 Kč

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

100.000 Kč

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5.000.000 Kč

pol. 5161 -

Poštovní služby

o

300.000 Kč

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

490.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.053.000 Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

1.500.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

100.000 Kč

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

596.050 Kč

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

60.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

620.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

320.000 Kč

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 5141 -

Úroky vlastní

o

5.000.000 Kč

Celkem

o

196.301.180 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6119 -

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

o

108.900 Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.635.510 Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

25.700.000 Kč

na § 2251 -

Letiště

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

64.137.000 Kč

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

9.520 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.300.000 Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

147.110 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

174.550 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.249.000 Kč

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

450.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

2.420.000 Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.000.000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

3.807.610 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

117.700 Kč

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

10.701.060 Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

100.000 Kč

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

pol. 6371 -

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

o

9.000.000 Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

618.830 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.570.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

35.000.030 Kč

Celkem

o

171.246.820 Kč

a

snižují

daňové příjmy

pol. 1111 -

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

o

300.000.000 Kč

pol. 1121 -

Daň z příjmů právnických osob

o

67.548.000 Kč

Celkem

367.548.000 Kč

89/7812 1. 6. 2020
2. rozhodla

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 8.750 tis. Kč z 363.322,09 tis. Kč na 354.572,09 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6750 ze dne 25.11.2019

89/7813 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08433/2018/IM ze dne 10. 12. 2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 25869523, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7814 1. 6. 2020
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce prostor dílen“ o částku 7.350 tis. Kč

89/7814 1. 6. 2020
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 00602141, ve výši 11.900.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce prostor dílen" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021

89/7814 1. 6. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.350 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

4.550 tis. Kč

Celkem

o

11.900 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

11.900 tis. Kč

89/7814 1. 6. 2020
4. rozhodla

uzavřít dohodu o převedení práv a povinností ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 06945/2019/IM ze dne 22. 10. 2019 pro stavbu „Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice“ a z objednávky č. 1531/2019/IM/O na stavbu „Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice – rekonstrukce dvora včetně rampy“ se subjekty:

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,

Zengrova 822/1, příspěvková organizace,

IČO 0060241,

a

Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 72978325,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

26/2359 ze dne 5. 12. 2017

89/7815 1. 6. 2020
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Karlovice, NO-BR_2507, úsek R15-R25, kNN“ na pozemku parc. č. st. 154 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, dle předloženého materiálu

89/7815 1. 6. 2020
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

k části pozemku parc. č. st. 154 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice,

ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké nám. 1/7, Bruntál, IČO 00095354,

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

spočívající v právu:

-      umístit, provozovat, opravovat a udržovat na části služebného pozemku Zařízení distribuční soustavy a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

89/7815 1. 6. 2020
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Výstavba nové sítě elektronických komunikací Bohumín (INSCZ_71042_Bohumín)“ na pozemcích parc. č. 1468/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1468/2 ostatní plocha, parc. č. 1469/1 zahrada, parc. č. 1469/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1469/6 ostatní plocha a parc. č. 1470 zahrada, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle předloženého materiálu

89/7815 1. 6. 2020
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

k částem pozemků parc. č. 1468/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1468/2 ostatní plocha, parc. č. 1469/1 zahrada, parc. č. 1469/5 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1469/6 ostatní plocha a parc. č. 1470 zahrada, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČO 00847372,

ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČO 64949681,

spočívající v právu:

-               umístit a provozovat na částech služebných pozemků komunikační vedení a zařízení,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

89/7815 1. 6. 2020
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Vestavba provozního zázemí Aeroklubu Ostrava a přípojka kanalizace, letiště Mošnov“ na pozemku parc. č. st. 553 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. 822/6 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

89/7815 1. 6. 2020
6. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost

k části pozemku parc. č. 822/6 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Mošnov,

ve vlastnictví kraje,

ve prospěch společnosti Aeroklub Ostrava Group, s.r.o., Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 26845326,

spočívající v právu:

-      umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku kanalizační přípojku,

-      vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, opravami, údržbou a odstraněním kanalizační přípojky,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

89/7815 1. 6. 2020
7. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Instalace KGJ v areálu JOB AIR – Mošnov“ na pozemku parc. č. 822/101 ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

89/7815 1. 6. 2020
8. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

k části pozemku parc. č. 822/101 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Mošnov,

ve vlastnictví kraje,

ve prospěch společnosti ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, Michle, Praha 4, IČO 29060109,

spočívající v právu:

-      umístit, zřídit, provozovat a udržovat přípojku zemního plynu,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 8. písm. a) tohoto usnesení

89/7815 1. 6. 2020
9. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

k části pozemku parc. č. 4408/108 ostatní plocha a k části pozemku parc. č. 4408/133 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 2947-17/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 9. 7. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 4408/191 (služebné pozemky),

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

ve prospěch statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451,

spočívající v právu:

-        zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 4 ks ocelových stožárů na pozemku parc. č. 4408/108,

-        zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění kanalizace DN 400 a kanalizace DN 1200 na pozemku parc. č. 4408/108,

-        zřízení, vedení, provozování, údržbu, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti, případně odstranění vodovodu DN 100 na pozemku parc. č. 4408/191,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v situačním snímku, který budou nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši;

kraj na své náklady zajistí zpracování geometrického plánu rozsahu věcného břemene a uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí,

vše za podmínky nabytí vlastnictví služebných pozemků krajem,

b)   uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 9. písm. a) tohoto usnesení

89/7815 1. 6. 2020
10. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba“ vč. přeložky kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 2001/1 ostatní plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba, IČO 13644319, ve prospěch žadatele, společnosti PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o., Korejská 894/9, Ostrava-Přívoz, IČO 06382177, pro účely územního řízení této stavby

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/7599 ze dne 4.5.2020

89/7816 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 3006/58 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/104 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/105 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/106 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/107 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/108 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/109 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/110 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/111 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/112 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3006/101 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2116, obec Český Těšín, jiná stavba,

pozemek parc. č. 3006/102 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2115, obec Český Těšín, jiná stavba,

pozemek parc. č. 3006/103 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2117, obec Český Těšín, jiná stavba,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Český Těšín,

a movité věci ve vlastnictví kraje specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu,

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, a dále za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

bez finančního vyrovnání

89/7816 1. 6. 2020
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7112 ze dne 27.1.2020

č. 81/7296 ze dne 17.2.2020

č. 86/7560 ze dne 20.4.2020

89/7817 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

pozemek parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/161 ostatní plocha o výměře 10.716 m2,

část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/164 ostatní plocha o výměře 397 m2,

pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 1340/71 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/163 ostatní plocha o výměře 737 m2,

část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/162 ostatní plocha o výměře 2.035 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti ENES Terminal s.r.o., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 06048641,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 20.168.200 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí a za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7817 1. 6. 2020
2. rozhodla

vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 262 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn. vybavenost,

pozemek parc. č. st. 263 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

část pozemku parc. č. 1340/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/161 ostatní plocha o výměře 10.716 m2,

část pozemku parc. č. 1340/69 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/164 ostatní plocha o výměře 397 m2,

pozemek parc. č. 1340/70 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 1340/71 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/163 ostatní plocha o výměře 737 m2,

část pozemku parc. č. 1340/72 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1603‑6/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 21. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1340/162 ostatní plocha o výměře 2.035 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

89/7817 1. 6. 2020
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

89/7818 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 515/2 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

z vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 110.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

89/7818 1. 6. 2020
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

89/7819 1. 6. 2020
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

část pozemku parc. č. 644/45 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 2730-44/2020 potvrzeným katastrálním úřadem dne 20. 4. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 644/75 ostatní plocha o výměře 3709 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7707 ze dne 18.5.2020

89/7820 1. 6. 2020
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 88/7707 ze dne 18. 5. 2020 bod 1. písm. a) tak, že text následující za textem „a dále za následujících podmínek“ nahrazuje textem:

aa) zákaz poskytování lůžkové péče ve smyslu § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 5 let

ab) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý den porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

ac) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 5 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

ad) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obdarovaným a organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, za účelem provozování nemocniční lékárny,

vše dle předloženého materiálu

Rada kraje

89/7821 1. 6. 2020
1. souhlasí

s uzavřením Dohody o převzetí dluhu mezi „Věřitelem“ Karvinskou hornickou nemocnicí, a.s., IČO 60793490, a „Přejímatelem“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, uzavřenou v souladu s § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1834 ze dne 5. 3. 2020

89/7822 1. 6. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.132.800 Kč v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

89/7822 1. 6. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 účelově určený na realizaci projektů na zvýšení ochrany měkkých cílů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

89/7822 1. 6. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.132,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.132,80 tis. Kč

89/7822 1. 6. 2020
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 179.570 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000127

89/7822 1. 6. 2020
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.720.430 Kč s účelovým určením na kofinancování projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000127

89/7822 1. 6. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

179,57 tis. Kč

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.616,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

179,57 tis. Kč

pol. 5651 -

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.616,10 tis. Kč

89/7822 1. 6. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 435.527,40 Kč s účelovým určením na nákup výtěrových tyčinek pro nosní použití v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje

89/7823 1. 6. 2020
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podpora informačního systému operačního řízení“ organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, dle předloženého materiálu

89/7823 1. 6. 2020
2. doporučuje

řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče odboru zdravotnictví
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

89/7824 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Colliery SRDCEM z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    žádost společnosti GODMED CZ s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   žádost organizace Nadační fond Pavla Novotného o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    žádost organizace ALMA MATER, zapsaný spolek, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

89/7824 1. 6. 2020
2. rozhodla

a)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Colliery SRDCEM z.s., IČO 06022839, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Podpora činnosti Colliery SRDCEM z.s.“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti AKADEMIA CZ, s.r.o., IČO 28648714, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Odborné semináře pro rok 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti GODMED CZ s.r.o., IČO 29462550, ve výši 70.000 Kč na realizaci projektu „Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Centrum Života – provozní výdaje 2020“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci ALMA MATER, zapsaný spolek, IČO 22871390, ve výši 120.000 Kč na realizaci projektu „2020 AŽ NA DŘEŇ“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2325 ze dne 5.12.2017

č. 32/2849 ze dne 27.2.2018

č. 40/3584 ze dne 12.6.2018

č. 51/4573 ze dne 27.11.2018

č. 56/5003 ze dne 12.2.2019

č. 57/5113 ze dne 26.2.2019

č. 58/5223 ze dne 11.3.2019

č. 63/5681 ze dne 28.5.2019

č. 77/7019 ze dne 16.12.2019

č. 85/7523 ze dne 6.4.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/576 ze dne 14.12.2017

č. 7/717 ze dne 14.3.2018

č. 8/862 ze dne 14.6.2018

č. 10/1099 ze dne 13.12.2018

č. 11/1188 ze dne 13.3.2019

89/7825 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

průběžnou informaci o postupu provedení optimalizační úpravy struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006

č. 61/5471 ze dne 30. 4. 2019

č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

č. 85/7523 ze dne 6. 4. 2020

89/7826 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

stanovení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a řediteli Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, s motivací k lepšímu výsledku hospodaření organizace

89/7826 1. 6. 2020
2. bere na vědomí

vyhodnocení opatření, která v roce 2019 provedli ředitelé příspěvkových organizací kraje – nemocnic, a ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, k dosažení lepšího hospodaření organizace

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7827 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 9.000.000 Kč ročně k zajištění prohlídek těl zemřelých v Moravskoslezském kraji, a to na období 2021-2023, dle předloženého materiálu

89/7827 1. 6. 2020
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6268 ze dne 10.9.2015

č. 108/8410 ze dne 6.9.2016

č. 45/3990 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2247 ze dne 22.9.2016

č. 9/991 ze dne 13.9.2018

89/7828 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ připravovaného do Operačního programu Životní prostředí s Rybářstvím Hodonín s.r.o., se sídlem Písečné 4060, 695 01 Hodonín, IČO 46965386, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

č. 88/7722 ze dne 18.5.2020

89/7829 1. 6. 2020
1. rozhodla

změnit v bodě 2. usnesení rady kraje č. 88/7722 ze dne 18. 5. 2020 termín předložení doporučení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí ze dne 4. 6. 2020 na 3. 9. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

89/7830 1. 6. 2020
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

89/7830 1. 6. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

89/7830 1. 6. 2020
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

89/7830 1. 6. 2020
4. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

89/7830 1. 6. 2020
5. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

89/7830 1. 6. 2020
6. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 7 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 8 až 10 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1129 ze dne 13.12.2018

89/7831 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ financovatelného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

89/7831 1. 6. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1129 ze dne 13. 12. 2018 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“

89/7831 1. 6. 2020
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1129 ze dne 13. 12. 2018 písmena „b)“ a „c)“ týkající se zabezpečení realizace projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“ a zabezpečení finančních prostředků na jeho spolufinancování ve výši 11.764 EUR

89/7831 1. 6. 2020
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ze dne 4. 2. 2019, ev. č. 00093/2019/EP, uzavřenou s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, v rámci projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby“

89/7831 1. 6. 2020
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

89/7832 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7832 1. 6. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

89/7832 1. 6. 2020
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06688/2018/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7832 1. 6. 2020
4. ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

č. 88/7727 ze dne 18.5.2020

89/7833 1. 6. 2020
1. rozhodla

změnit v bodě 2. usnesení rady kraje č. 88/7727 ze dne 18. 5. 2020 termín předložení doporučení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí ze dne 4. 6. 2020 na 3. 9. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1433 ze dne 13.6.2019

89/7834 1. 6. 2020
1. rozhodla

opakovaně předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6345 ze dne 10.9.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7835 1. 6. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

217,12 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

217,12 tis. Kč

89/7835 1. 6. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.286,10 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

800,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

199,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

72,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

3,20 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

100,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

100,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

800,00 tis. Kč

pol.  5169

Nákup ostatních služeb

o

361,90 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

2.486,10 tis. Kč

89/7835 1. 6. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

511,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

250,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

65,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

25,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,50 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

30,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

80,00 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

40,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

Celkem

o

511,50 tis. Kč

89/7835 1. 6. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení 

o

600,00 tis. Kč

pol.  6125 -

Výpočetní technika

o

600,00 tis. Kč

Celkem

o

1.200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

 

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

o

1.200,00 tis. Kč

89/7835 1. 6. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4151 -

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

438,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5532 -

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

o

438,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

č. 70/6410 ze dne 24.9.2019

č. 75/6779 ze dne 25.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7836 1. 6. 2020
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout úvěr žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 24. 9. 2019 dle přílohy č. 2, s odůvodněním dle předloženého materiálu

89/7836 1. 6. 2020
2. bere na vědomí

žádost společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

89/7836 1. 6. 2020
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ve vztahu ke společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, s ohledem na mimořádnost ekonomické situace o výjimce ze svého usnesení č. 10/1120 ze dne 13. 12. 2018

89/7836 1. 6. 2020
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyhovět žádosti na úpravu splátkového kalendáře společnosti Urban Development Fund MS s.r.o., IČO 24747874, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě

89/7836 1. 6. 2020
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7837 1. 6. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

49,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5168 -

Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

o

49,20 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7838 1. 6. 2020
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u dotačního programu „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ ve výši 60.000 tis. Kč

89/7838 1. 6. 2020
2. rozhodla

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví cestovního ruchu finanční prostředky ve výši 60.000 tis. Kč na dotační program „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“

89/7838 1. 6. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

20.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

40.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

60.000 tis. Kč

89/7838 1. 6. 2020
4. schvaluje

podmínky dotačního programu „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

89/7838 1. 6. 2020
5. rozhodla

vyhlásit program „Vstupy do turistických atraktivit zdarma“ ke dni 2. 6. 2020 s termínem předkládání žádostí od 2. 7. 2020 do 12. 7. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

89/7839 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Třebom, IČO 00635481, o prodloužení doby realizace projektu „Projekt nové cyklostezky v Třebomi“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7839 1. 6. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07813/2019/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7839 1. 6. 2020
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4110 ze dne 11. 9. 2018

89/7840 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z Dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a právnickou osobou OKK Koksovny, a.s. za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6820 ze dne 25. 11. 2019

89/7841 1. 6. 2020
1. rozhodla

změnit lhůtu pro rozhodnutí o žádostech dle čl. XII odst. 6 dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020 z „nejpozději do dne 30. 6. 2020“ na „nejpozději do dne 30. 9. 2020“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7842 1. 6. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 176.398 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

89/7842 1. 6. 2020
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 176.398 Kč

89/7842 1. 6. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

176.398 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

176.398 Kč

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 82/7391 ze dne 2. 3. 2020

č. 82/7392 ze dne 2. 3. 2020

č. 82/7395 ze dne 2. 3. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7843 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

oznámení pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rychvald, ze dne 25. 3. 2020 o zrušení realizace projektu Krajské kolo soutěže Zlatá včela 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7843 1. 6. 2020
2. zrušuje

v plném rozsahu bod 2. usnesení rady kraje č. 82/7392 ze dne 2. 3. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rychvald, IČO 64628761, na projekt Krajské kolo soutěže Zlatá včela 2020 ve výši 25.000 Kč

89/7843 1. 6. 2020
3. bere na vědomí

oznámení subjektu Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, ze dne 13. 5. 2020 o zrušení realizace projektu Včela – tajuplný výlet za sluncem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/7843 1. 6. 2020
4. zrušuje

v plném rozsahu bod 2. usnesení rady kraje č. 82/7395 ze dne 2. 3. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje subjektu Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, IČO 75117398, na projekt Včela – tajuplný výlet za sluncem ve výši 198.000 Kč

89/7843 1. 6. 2020
5. bere na vědomí

oznámení pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice, ze dne 10. 5. 2020 o zrušení realizace projektu Festival medu a písničky, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

89/7843 1. 6. 2020
6. zrušuje

v plném rozsahu bod 2. usnesení rady kraje č. 82/7391 ze dne 2. 3. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice, IČO 62351346, na projekt Festival medu a písničky ve výši 190.000 Kč

89/7843 1. 6. 2020
7. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 413 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace v oblasti zemědělství“

89/7843 1. 6. 2020
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

215,00 tis. Kč

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

198,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

413,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

č. 88/7749 ze dne 18. 5. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1601 ze dne 12. 9. 2019

89/7844 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Martinov, IČO 00845451, ze dne 21. 5. 2020, o výjimku z podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/7844 1. 6. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 a uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Martinov, IČO 00845451, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07616/2019/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu a změna vymezení uznatelných nákladů s odůvodněním dle předloženého materiálu

89/7844 1. 6. 2020
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje, a to v rámci materiálu č. 10/2 Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací 

Zodp.: Jarmila Uvírová

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1293 ze dne 12.6.2017

89/7845 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členů školských rad, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 1. 9. 2017

89/7845 1. 6. 2020
2. jmenuje

dnem 1. 9. 2020

členy školských rad dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

89/7846 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2.A druhého ročníku oboru
79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

89/7846 1. 6. 2020
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2020

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3.A ve školním roce 2020/2021 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy

Rada kraje

89/7847 1. 6. 2020
1. souhlasí

s vydáním stipendijního řádu organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, IČO 00577910, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7329 ze dne 17. 2. 2020

č. 82/7406 ze dne 2. 3. 2020

č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

89/7848 1. 6. 2020
1. rozhodla

prodloužit lhůtu pro rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 z „do 30. 6. 2020“ na „do 30. 9. 2020“

89/7848 1. 6. 2020
2. schvaluje

změnu čl. XII odst. 3 podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

89/7849 1. 6. 2020
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, v rámci akce „Rekonstrukce osvětlení v jedné polovině dílen SOU“ v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, dle předloženého materiálu

89/7849 1. 6. 2020
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovitých věcech ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezské gymnázium Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 29, Opava, 746 01, IČO 47813075, v rámci akce „Dvorní zahrada – opěrné zdivo“ na pozemku parc. č. 926/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 880, část obce Předměstí, občanská vybavenost, pozemku parc. č. 930/3 ostatní plocha a pozemku parc. č. 927 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č p. 848, část obce Předměstí, občanská vybavenost, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1073 ze dne 14. 5. 2013

č. 77/6180 ze dne 10. 9. 2015

č. 82/7407 ze dne 2. 3. 2020

89/7850 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 6. 4. 2020, evidenční číslo smlouvy 00721/2020/ŠMS, se společností MARLENKA international s.r.o., se sídlem Valcířská 434, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 25900706, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 100/7604 ze dne 3.5.2016

89/7851 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít se Společností pro kvalitu školy, z. s., IČO 69610606, dohodu o vypořádání závazků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/7408 ze dne 2.3.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

89/7852 1. 6. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelové dotace v odvětví školství na dotační program na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020 ve výši 300.000 Kč dle předloženého materiálu

89/7852 1. 6. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

300.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

31.000 Kč

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

6.860 Kč

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

11.140 Kč

pol. 5164 -

Nájemné

6.000 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

93.000 Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

5.400 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

146.600 Kč

Celkem

300.000 Kč

89/7852 1. 6. 2020
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství z důvodu uvedeného v důvodové zprávě:

a)    Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „O pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje“

b)   Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Řemeslo má zlaté dno“

c)    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Republikové finále v silovém čtyřboji 2020“

d)   Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Republikové finále ve šplhu“

e)    Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, IČO 61989207, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2020“

89/7852 1. 6. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

135 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

135                tis. Kč

89/7852 1. 6. 2020
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“ o částku 135.000 Kč

89/7852 1. 6. 2020
6. ukládá

odvod do rozpočtu kraje v roce 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to formou závazného ukazatele

89/7852 1. 6. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, o částku 1.000.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s vybudováním „Centra kybernetické bezpečnosti“ v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

89/7852 1. 6. 2020
8. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, ve výši 1.800.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s vybudováním „Centra kybernetické bezpečnosti“ v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

89/7852 1. 6. 2020
9. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství:

a)  Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace, IČO 49590928, ve výši 100.000 Kč na nákup klavírního křídla v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“

b) Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, IČO 62330349, ve výši 250.000 Kč na pořízení pianin v rámci akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“

s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

89/7852 1. 6. 2020
10. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 3.150.000 Kč

89/7852 1. 6. 2020
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 2122 -

Odvody příspěvkových organizací

o

3.150.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje         

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.000.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.800.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

350.000 Kč

Celkem

2.150.000 Kč

89/7852 1. 6. 2020
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

23.633 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

23.633 Kč

Rada kraje

89/7853 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

dopis subjektu Podhorská nemocnice, a.s., IČO 47668989, ze dne 14. 5. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7853 1. 6. 2020
2. schvaluje

obsah odpovědi subjektu Podhorská nemocnice, a.s., IČO 47668989, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

89/7854 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

a)    žádost organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044

b)   žádost organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350

c)    žádost organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992

d)   žádost organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 00847330

e)    žádost organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 7119701

f)     žádost organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894

o udělení souhlasu s nákupem motorových vozidel s alternativním pohonem, dle přílohy č. 1 - 6 předloženého materiálu

89/7854 1. 6. 2020
2. souhlasí

s pořízením motorových vozidel s alternativním pohonem příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

89/7854 1. 6. 2020
3. bere na vědomí

žádost organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, o udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

89/7854 1. 6. 2020
4. souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek na podporu projektu „Intimita bydlení v Domově pro osoby se zdravotním postižením“ organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, v rámci grantového řízení „Podpora regionů 2020“ Nadace ČEZ

89/7854 1. 6. 2020
5. souhlasí

s nabytím nadačního příspěvku do vlastnictví organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, účelově určeného na podporu projektu „Intimita bydlení v Domově pro osoby se zdravotním postižením“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5479 ze dne 19.5.2015

89/7855 1. 6. 2020
1. souhlasí

s rolí kraje jako aplikačního garanta v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou, Fakultou sociálních studií, IČ 61988987, se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/7028 ze dne 16.12.2019

89/7856 1. 6. 2020
1. jmenuje

s účinností od 1. 7. 2020

Bc. Andreu Palysovou, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5191 ze dne 26.2.2019

89/7857 1. 6. 2020
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu č. 01451921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou Státní fond životního prostředí České republiky uděluje dotaci na projekt „Nákup 3 ks automobilů s pohonem CNG“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7857 1. 6. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4213 -

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

o

         150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

         150 tis. Kč

Rada kraje

89/7858 1. 6. 2020
1. bere na vědomí

dopis od spolku Právo ve veřejném zájmu, z.s., IČO 03853462, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/7858 1. 6. 2020
2. souhlasí

s navrhovaným postupem ve věci dopisu Práva ve veřejném zájmu, z.s., IČO 03853462, dle předloženého materiálu

89/7858 1. 6. 2020
3. ukládá

vedoucímu odboru právního a organizačního

podat radě kraje informaci o dalším vývoji ve věci soudního sporu, dle předloženého materiálu

Zodp.: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Termín: nejpozději do 30. 9. 2021

Rada kraje

89/7859 1. 6. 2020
1. doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 4. 6. 2020, o body s názvem

a.    Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na památník obětem střelby ve FNO

b.    Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka

c.    Návrh směny Integrovaného výjezdové centra Český Těšín za majetek České republiky

d.    Návrh převodu nemovitého majetku za účelem vybudování leteckého carga

e.    Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních služeb – návrh výkupu

f.     Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje

g.    Návrh na ukončení realizace projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby

h.    Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Staré Heřminovy v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

i.     Finanční nástroj JESSICA

j.     Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu

k.    Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6497 ze dne 7. 10. 2019

89/7860 1. 6. 2020
1. rozhodla


že schůze rady kraje dne 22. 6. 2020 se neuskuteční jako výjezdní v Bohumíně, ale proběhne v sídle kraje od 12:30 hodin

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.