Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6556 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6556 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádost společnosti BOS.org s.r.o., IČO 64049876, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 70.000 Kč na projekt 15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

89/6556 19. 2. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 společnosti BOS.org s.r.o., IČO 64049876, ve výši 70.000 Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu 15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/6556 19. 2. 2024
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Individuální dotace – Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o 70.000 Kč

89/6556 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

70.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

70.000 Kč

89/6556 19. 2. 2024
5. bere na vědomí

žádost společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o., IČO 17829887, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 520.000 Kč na projekt Školení první pomoci MŠ a ZŠ

89/6556 19. 2. 2024
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 společnosti Opavští zdravotníci, kurzy a školení s.r.o., IČO 17829887, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu Školení první pomoci MŠ a ZŠ ve výši 520.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

89/6556 19. 2. 2024
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 5. a 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M.

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.