Menu

Činnosti odboru financí

Oddělení rozpočtu

 • sestavuje návrh rozpočtu nebo rozpočtového provizoria,
 • provádí jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu,
 • zajišťuje finanční vypořádání rozpočtu kraje se státním rozpočtem,
 • předkládá Ministerstvu financí za kraj údaje, které jsou potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu,
 • sleduje nakládání s finančními prostředky peněžních fondů.

Oddělení financování a státní pokladny

 • zabezpečuje bezhotovostní platební styk prostřednictvím peněžních ústavů, řídí peněžní toky, provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a zpracovává evidenci příjmů inkasovaných na bankovní účty kraje,
 • provádí činnosti spojené se správou a zajištěním cizích (úvěrových) zdrojů rozpočtu kraje, připravuje podklady pro zpracování ratingového hodnocení kraje,
 • zpracovává analýzy, predikce a odhady vývoje zdrojové části rozpočtu či vyhodnocuje trendy v ekonomickém vývoji kraje,
 • zprostředkovává poskytování dotací a příspěvků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně jejich vypořádání,
 • zabezpečuje předávání informací pro potřebu Státní pokladny v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny, provádí metodickou činnost na úseku výkaznictví pro obce,
 • zabezpečuje úkoly spojené se správou Zajišťovacího fondu a Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje,
 • spravuje dlouhodobý finanční majetek kraje, který představují zejména majetkové účasti kraje v obchodních společnostech.

Oddělení účetnictví a metodiky

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření kraje,
 • zpracovává účetní výkazy za kraj jako účetní jednotku,
 • stanovuje způsob placení poplatků a jiných příjmů do rozpočtu kraje,
 • provádí metodickou činnost v oblasti účetnictví a výkaznictví pro příspěvkové organizace kraje,
 • provádí metodickou činnost v oblasti účetnictví a konzultace v oblasti výkaznictví pro obce na území kraje.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.