Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2615 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  30/2615                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost příjemce Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  30/2615                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „4. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci – ICEI 2018 – technické zázemí“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  30/2615                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 6113 -

  Zastupitelstva krajů

  pol. 5901 -

  Nespecifikované rezervy

  o

  50,0 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5332 -

  Neinvestiční transfery vysokým školám

  o

  50,0 tis. Kč


   frame-scrollup