Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2626 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2626                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 780.000 Kč na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018

  30/2626                         23. 1. 2018
  2. doporučuje

  zastupitelstvu kraje

  rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 780.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v roce 2018, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  30/2626                         23. 1. 2018
  3. rozhodla

  navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 350 tis. Kč

  30/2626                         23. 1. 2018
  4. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 6409 -

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

  pol. 5901 -

  Nespecifikované rezervy

  o

  350 tis. Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje            

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5213 -

  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

  o

  430 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2143 -

  Cestovní ruch

  pol. 5221 -

  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  o

  780 tis. Kč

  30/2626                         23. 1. 2018
  5. ukládá

  náměstkovi hejtmana kraje

  předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

  Zodp.: Jan Krkoška

  Termín: 14. 3. 2018


   frame-scrollup