Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 6. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  69/5571     9. 6. 2015
1. schvaluje

program 69. schůze rady kraje, konané dne 9. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5572     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Strachoně a Ing. RSDr. Recmana, o ověření zápisu z 68. schůze rady kraje, konané dne 19. 5. 2015
  69/5572     9. 6. 2015
2. volí

ověřovatele zápisu z 69. schůze rady kraje, konané dne 9. 6. 2015: Mgr. Věra Palková JUDr. Josef Babka

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  69/5573     9. 6. 2015
1. schvaluje

řádnou účetní závěrku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
2. rozhodla

o rozdělení zisku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2014, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
3. schvaluje

výroční zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
4. schvaluje

zprávu o majetku Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
5. schvaluje

zprávu o činnosti Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
6. bere na vědomí

zápis z jednání dozorčí rady Agentury pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, ze dne 27. 5. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
7. bere na vědomí

zprávu Agentury pro regionální rozvoj, a. s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5573     9. 6. 2015
8. bere na vědomí

stanovisko auditora k řádné účetní závěrce za rok 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  69/5574     9. 6. 2015
1. schvaluje

výroční zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5574     9. 6. 2015
2. schvaluje

auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti Letiště Ostrava, a. s., za rok 2014, dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5574     9. 6. 2015
3. rozhodla

o řešení ztráty za rok 2014 způsobem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to zaúčtováním na účet neuhrazených ztrát minulých let
  69/5574     9. 6. 2015
4. bere na vědomí

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  69/5574     9. 6. 2015
5. bere na vědomí

zprávu společnosti Letiště Ostrava, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  69/5574     9. 6. 2015
6. bere na vědomí

stanovisko auditora k výroční zprávě za rok 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  69/5575     9. 6. 2015
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2015 a výroční zprávy za rok 2015 společnosti Letiště Ostrava, a. s., Ing. Věru Pavelcovou, auditorku zapsanou v seznamu KA ČR pod číslem 1374, Nová 475/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5576     9. 6. 2015
1. souhlasí

s podnájmem části pozemku parc. č. 822/7, ostatní plocha v k. ú. Mošnov, o rozloze 2604,5 m² nacházejícího se u budovy č. p. 403, společnosti LET’S FLY s. r. o., IČ 25368061, se sídlem 403, 742 51 Mošnov, na dobu určitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5577     9. 6. 2015
1. souhlasí

s dlouhodobým podnájmem části pozemku parc. č. 822/7 ostatní plocha v k. ú. Mošnov o rozloze 875,0 m², za účelem výstavby čerpací stanice leteckých pohonných hmot, společnosti TWIN TRANS s. r. o., IČ 26207451, na dobu určitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5578     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením opravy velkého rozsahu Letecko-provozních ploch na parcelách č. 1006/2 v k. ú. Harty LV 220, parc. č. 822/7, 822/12 v k. ú. Mošnov LV 452 a parc. č. 410/2 v k. ú. Albrechtičky LV 332, s předpokládaným nákladem 872.000 Kč bez DPH
  69/5578     9. 6. 2015
2. vydává

předběžný souhlas se započtením budoucí pohledávky společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČ 26827719, vůči Moravskoslezskému kraji vzniklé z důvodu opravy velkého rozsahu, a to s pohledávkou Moravskoslezského kraje vůči společnosti Letiště Ostrava, a. s., vyplývající z Dohody o narovnání č. 00962/2005/POR ze dne 31. 8. 2005 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5579     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na provozování letecké linky Ostrava – Praha – Düsseldorf, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5579     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti České aerolinie a.s., IČ 45795908, v maximální výši 3.654.000,-- Kč, na úhradu nákladů na provozování pravidelné letecké linky Ostrava-Praha-Düsseldorf a zpět - krytí finanční ztráty provozu této linky za období 1. 3. 2015 – 24. 10. 2015, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5579     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností České aerolinie a.s., IČ 45795908, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5579     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 3.654 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2259 - Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 3.654 tis. Kč
  69/5579     9. 6. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 3.654.000,-- Kč
  69/5579     9. 6. 2015
6. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5580     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o záměru změnit systém vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, změnou stanov spočívající ve zrušení orgánů představenstva a dozorčí rady, a zřízení orgánů statutárního ředitele a správní rady, s účinností od 1. 7. 2015
  69/5580     9. 6. 2015
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu členůqsprávní rady této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015, a to: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., nar. ********** Ing. Jaroslav Kala, nar. ********** RSDr. Tadeáš Hlawiczka, nar. ********** Ing. Eva Šillerová, nar. ********** Ing. Bc. Richard Sladký, nar. ********** Martin Sikora, nar. **********
  69/5580     9. 6. 2015
3. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu Ing. Petry Chovaniokové, MBA nar. **********, statutární ředitelkou této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015
  69/5580     9. 6. 2015
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5581     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyhlásit soutěž „Lady Business Moravskoslezského kraje“ pro rok 2015 dle předloženého materiálu
  69/5581     9. 6. 2015
2. schvaluje

pravidla soutěže „Lady Business Moravskoslezského kraje“ pro rok 2015 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
  69/5581     9. 6. 2015
3. jmenuje

členy poroty soutěže „Lady Business Moravskoslezského kraje“ pro rok 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4979 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5582     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě““ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. JP-KONTAKT, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice IČ: 25922378 6. SYNERGY SOLUTION s.r.o. Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov IČ: 28622740 AMBRA – Group, s.r.o. Nádražní 289, 739 25 Sviadnov IČ: 25379887
  69/5582     9. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. LINET spol. s r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný IČ: 00507814 za cenu nejvýše přípustnou 3.243.789,- Kč bez DPH 3. ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice IČ: 26831724 za cenu nejvýše přípustnou 3.364.662,10 Kč bez DPH 8. KORYNA a.s. Kopečná 940/14, 602 00 Brno IČ: 26309165 za cenu nejvýše přípustnou 3.545.787,44 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4814 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  69/5583     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava IČ: 47676795
  69/5583     9. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. WV systems, s.r.o. Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice IČ: 49060902 za cenu nejvýše přípustnou 5 935 638,- Kč bez DPH 2. PERFECTED s.r.o. Hybešova 726/42, 602 00 Brno IČ: 27683028 za cenu nejvýše přípustnou 5 985 675,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5246 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5584     9. 6. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 4. AQUA – GAS, s.r.o. Berkova 92, 612 00 Brno IČ: 25513117 za cenu nejvýše přípustnou 5.000.491,- Kč bez DPH 3. BERNOLD s.r.o. Ocelářská 240/23, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 26878496 za cenu nejvýše přípustnou 5.040.019,- Kč bez DPH 2. IGB Holding, a.s. Stodolní 4, 702 00 Ostrava 1 IČ: 60792434 za cenu nejvýše přípustnou 5.308.327,82 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 65/5162 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5585     9. 6. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení III“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13, 471 01 Nový Jičín IČ: 47671416 za cenu nejvýše přípustnou 4.746.945,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 61/4724 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  69/5586     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. – mobiliář“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. CONMEDITECH s.r.o. Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841 3. EXBYDO, s.r.o. Sadová 1106, Pelhřimov, 393 01 IČ: 62497791
  69/5586     9. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zdravotnická technologie – Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o. – mobiliář“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. B.Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 IČ: 48586285 za cenu nejvýše přípustnou 4.392.723,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5249 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5587     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 2. AUTO PROGRESS CZ s.r.o. Na Náhonu 1123/20, 702 00 Ostrava IČ: 26811171 3. MITERAL s.r.o. Ivanovické nám. 3, 620 00 Brno IČ: 63477661
  69/5587     9. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín IČ: 28315669 za cenu nejvýše přípustnou 2.485.000,- Kč bez DPH 5. AD TECHNIK, s.r.o. Sousedská 856/9, 312 00 Plzeň IČ: 264 09 062 za cenu nejvýše přípustnou 2.519.990,- Kč bez DPH 4. AP-Auto Profi s.r.o. Gerská 4, 323 23 Plzeň IČ: 25217453 za cenu nejvýše přípustnou 2.521.658,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 63/4973 ze dne 5. 3. 2015 č. 68/5489 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5588     9. 6. 2015
1. rozhodla

zahájit jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve veřejné zakázce nazvané „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II.“, zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
  69/5588     9. 6. 2015
2. schvaluje

znění výzev k jednání s uchazeči vyloučenými z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  69/5588     9. 6. 2015
3. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II.“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě, ve složení členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Marcel Bala - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
  69/5588     9. 6. 2015
4. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby vedla písemné jednání se zájemcem ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  69/5588     9. 6. 2015
5. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II.“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 4. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje
  69/5588     9. 6. 2015
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II.“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. PaedDr. Vlastislav Kuchař - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Ing. Bohdan Ptáček - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Ing. Petr Vašek - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Pavel Kozub - odbor kancelář hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 5. Bc. Marcel Bala - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 6. Bc. Pavel Klečka - HZS, Letiště Ostrava, a.s. 7. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/4984 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5589     9. 6. 2015
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. PROFIMEDIA s.r.o. Tř. Spojenců 18, Předměstí, 746 01 Opava IČ: 41032098 za cenu nejvýše přípustnou 12.870.400,- Kč bez DPH 2. AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 IČ: 48108375 za cenu nejvýše přípustnou 13.549.110,- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4513 ze dne 11. 12. 2014 č. 64/5061 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5590     9. 6. 2015
1. rozhodla

zrušit v souladu s ustanovením § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů původní rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče CONMEDITECH s.r.o., o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, ze dne 24. 3. 2015
  69/5590     9. 6. 2015
2. provedla

nové posouzení nabídek uchazečů ve veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“
  69/5590     9. 6. 2015
3. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem: 1. Olympus Czech Group, s.r.o. Evropská 176, 160 41 Praha 6 IČ: 2706864 3. CONMEDITECH s.r.o Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10 IČ: 24165841
  69/5590     9. 6. 2015
4. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 2. B.Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20, 148 00 Praha - Chodov IČ: 27718948 za cenu nejvýše přípustnou 18.488.022,- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5591     9. 6. 2015
1. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Nákup 1 ks stanu s nafukovací konstrukcí“, poř. č. 120/2015 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 50/3764 ze dne 26. 8. 2014 č. 61/4788 ze dne 3. 2. 2015 (č. usnesení)
  69/5592     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) – dodatek č. 2“
  69/5592     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby FICHNA – HUDECZEK a.s. (ev. č. 02718/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje)“, se společností: FICHNA – HUDECZEK a.s. se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 173.972,82 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5593     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Propagační předměty v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí“ II.“
  69/5593     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. Praha 9, Kardašovská 394/2, PSČ 19000 IČ 17047692 za cenu nejvýše přípustnou 105.513 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5372 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5594     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí - dodatek č. 1“
  69/5594     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – SG STAVBY, s.r.o. se sídlem Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 (ev. č. 03255/2014/KŘ), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí“, se společností SG STAVBY, s.r.o. se sídlem: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 IČ: 02166283 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 198.010 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5356 ze dne 21. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5595     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova) - dodatek č. 1“
  69/5595     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – VAPES CE s.r.o. se sídlem: Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá (ev. č. 02971/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)“, se společností VAPES CE s.r.o. se sídlem: Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá IČ: 25888595 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 48.000 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 55/4224 ze dne 4. 11. 2014 č. 65/5224 ze dne 7. 4. 2015 (č. usnesení)
  69/5596     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavební úpravy poradny pro pěstounskou péči v Ostravě – dodatek č. 1“
  69/5596     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2015 uzavřené se zhotovitelem stavby Beskydská stavební, a.s. (ev. č. 00336/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, se společností: Beskydská stavební, a.s. se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec IČ: 28618891 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.234.117,40 Kč bez DPH dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5597     9. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 520 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 520 tis. Kč
  69/5597     9. 6. 2015
2. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup 26 ks mobilních zástěn“
  69/5597     9. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. LUING PYREX, spol. s r.o. se sídlem: Marxova 372/6, 73601 Havířov Město IČ: 64608484 za cenu nejvýše přípustnou 429.754 Kč bez DPH
  69/5597     9. 6. 2015
4. prohlašuje

že předmět veřejné zakázky „Nákup 26 ks mobilních zástěn“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5567 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5598     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále – dodatek č. 2“
  69/5598     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015 (ev. č. 00497/2015/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení Střední odborné školy v Bruntále“, se společností: VHH THERMONT s.r.o. se sídlem: Troubelice 352, PSČ 78383 IČ: 25878778 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.128.115,84 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5565 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5599     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná - vnější okruh – dodatek č. 1“
  69/5599     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o. (ev. č. 02296/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná - vnější okruh“, se společností: SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 37004 IČ: 48035599 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 439.782,00 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5600     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv“
  69/5600     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: Pro část č. 1: Audit pro projekt „Silnice 2013 – I. etapa“ MIRÓ Audit Services s.r.o. Hvozdíková č.ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby IČ 24291447 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH Pro část č. 2: Audit pro projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“ MIRÓ Audit Services s.r.o. Hvozdíková č.ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby IČ 24291447 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH Pro část č. 3: Audit pro projekt „Silnice 2013 – IV. etapa“ MIRÓ Audit Services s.r.o. Hvozdíková č.ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby IČ 24291447 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH Pro část č. 4: Audit pro projekt „Silnice 2014 – I. etapa“ MIRÓ Audit Services s.r.o. Hvozdíková č.ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby IČ 24291447 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH Pro část č. 6: Audit pro projekt „Silnice 2014 – V. etapa“ MIRÓ Audit Services s.r.o. Hvozdíková č.ev. 103, Brnky, 250 66 Zdiby IČ 24291447 za cenu nejvýše přípustnou 10.000 Kč bez DPH
  69/5600     9. 6. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Provedení auditů a zpracování auditorských zpráv“ poř. č. 104/2015, a to 5. část veřejné zakázky, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5555 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5601     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ - dodatek č. 7“
  69/5601     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2013 uzavřené se zhotovitelem stavby - „Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, jehož účastníci jsou: vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 a člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., se sídlem: Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 (ev. č. 00702/2013/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“, se společnostmi Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. Vedoucí člen sdružení HOCHTIEF CZ a. s. Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 a Člen sdružení TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Se sídlem: Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 237.839,07 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5602     9. 6. 2015
1. rozhodla

zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním divadelního představení vyhrazeného pro Moravskoslezský kraj organizaci: NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, příspěvková organizace se sídlem: ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Moravská Ostrava IČ: 00100528 za cenu nejvýše přípustnou 300.000 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5472 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5603     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavba dílen v areálu SŠ technické a zemědělské v Novém Jičíně – dodatek č. 1“
  69/5603     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2014 (ev. č. 03030/2014/IM) uzavřené se zhotovitelem stavby – NOSTA, s.r.o. na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavba dílen v areálu SŠ technické a zemědělské v Novém Jičíně“, se společností NOSTA, s.r.o. se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín IČ 47671416 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 679.024,59 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5465 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5604     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – dodatek č. 8“
  69/5604     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2012 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 02188/2012/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, se společností: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 1.864.406,14 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5605     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Inzerce 2015“
  69/5605     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 5. České reklamní centrum s.r.o. se sídlem: Praha – Strašnice, U Hranic 3221/18, okres Praha Hl. m., PSČ 100 00 IČ: 24846422
  69/5605     9. 6. 2015
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. Ian Derson advertising, s.r.o. se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 25379267 za položkové ceny dle smlouvy na zajištění inzerce, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, přičemž maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 1.178.700 Kč včetně DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5606     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Výběr dodavatele vysokotlakého čističe včetně příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum II“
  69/5606     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. D & V technika s.r.o. se sídlem: Bohumínská 168/87, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 41035721
  69/5606     9. 6. 2015
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5607     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka notebooků s příslušenstvím pro členy projektových týmů“
  69/5607     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00, Brno IČ 27675645 za cenu nejvýše přípustnou 38.400 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5608     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup kancelářských potřeb v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost II“
  69/5608     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. KOEXIMPO, spol. s.r.o. Se sídlem: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín IČ 18055826 za cenu nejvýše přípustnou 65.209,88 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5466 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5609     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova - dodatek č. 1“
  69/5609     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby – BDSTAV MORAVA s.r.o. (ev. č. 02150/2014/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm na ul. Křižíkova“, se společností BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice IČ 26807947 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 686.574,95 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5568 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5610     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5 - dodatek č. 6“
  69/5610     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 (ev. č. 00518/2014/IM) uzavřené se zhotoviteli stavby sdruženými ve Sdružení „Silnice 2013-I.et.E+I+D“ na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5“ Sdružení „Silnice 2013-I.et.E+I+D“ EUROVIA CS, a. s. - vedoucí účastník sdružení se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1 IČ 45274924 a IMOS Brno, a. s. se sídlem: Olomoucká 704/174, PSČ 627 00 Brno IČ 25322257 a D.I.S., spol. s r. o. se sídlem: Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno – Královo Pole IČ 46975616 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 210.668,20 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 67/5467 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5611     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa 1. a 2. stavba – dodatek č. 2“
  69/5611     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2013 (ev. č. 02312/2013/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa 1. a 2. stavba se společností: SDS EXMOST spol. s.r.o. Se sídlem: Brno, Údolní 413/66, PSČ 602 00 IČ: 49454501 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 4.646.115 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5612     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zhotovitel stavby „Oprava střechy objektu Husova““
  69/5612     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. DIK stavby s.r.o. Se sídlem: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava IČ: 25914057 za cenu nejvýše přípustnou 3.395.231 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5569 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5613     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín – Brušperk – Fryčovice – dodatek č. 1“
  69/5613     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 12. 2014 uzavřené se zhotovitelem stavby COLAS CZ, a.s. (ev. č. 02973/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín – Brušperk – Fryčovice“, se společností: COLAS CZ, a.s. se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 3.220.841,13 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5614     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Vytvoření microsite (webové stránky) vhodné pro cílovou skupinu rodiny s dětmi II“
  69/5614     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. VOATT s.r.o. Se sídlem: Hradčanská 403, 530 06 Pardubice IČ: 01744615 za cenu nejvýše přípustnou 169.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5554 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5615     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě – dodatek č. 2“
  69/5615     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2014 (ev. č. 01579/2014/KŘ) na realizaci dodatečných prací u stavby „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“, se společností: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Karolíny Světlé 958/11 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 64610225 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 211.209,13 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5616     9. 6. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Realizace překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Rekonstrukce křižovatky sil. III/4661 a III/4662 v Komárově““ v rámci projektu Silnice 2015-7 staveb
  69/5616     9. 6. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ 04084063 za cenu nejvýše přípustnou 421.313 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5617     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5617     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití výsledku hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaného v rámci účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2014 ve výši 668.238 tis. Kč převedením na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
  69/5617     9. 6. 2015
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle bodu 1) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  69/5618     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) souhlasit s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2014 bez výhrad b) schválit Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5618     9. 6. 2015
2. bere na vědomí

vypořádání Regionálního rozvojového fondu, Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje za rok 2014 v souladu s jejich statuty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5618     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout přidělit finanční prostředky do Sociálního fondu ve výši 450,82 tis. Kč na základě zúčtování za rok 2014
  69/5618     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.451,43 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 20,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 20,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 40,00 tis. Kč pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o 1.351,43 tis. Kč Celkem o 1.451,43 tis. Kč
  69/5618     9. 6. 2015
5. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014 dle bodu 1) tohoto usnesení, informaci dle bodu 2) tohoto usnesení a k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5508 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5619     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 8. 5. 2015 do 2. 6. 2015, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 5. 2015 do 25. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5619     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5620     9. 6. 2015
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 6. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5620     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5512 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5621     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 7. 5. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5621     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5622     9. 6. 2015
1. schvaluje

návrh programu 15. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 25. 6. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5622     9. 6. 2015
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5623     9. 6. 2015
1. rozhodla

vypůjčit a) 5 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček se speciální technologií pro sledování polohy a monitoring a on line přenos informací a jejich příslušenství b) 11 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu a jejich příslušenství České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, za podmínky, že Moravskoslezský kraj převezme cisternové automobilové stříkačky od prodávajícího a stane se jejich vlastníkem, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5624     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít Regionální sektorovou dohodu pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5624     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje podepsat strategickou část Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj Zodp.: Miroslav Novák Termín: do 30. 6. 2015
  69/5624     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje podepsat realizační část Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: do 30. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5625     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Miroslava Nováka, hejtmana kraje, a Tomáše Hanzela, člena rady kraje, z cesty do Čínské lidové republiky (Peking, Šanghaj, provincie Jiangsu) konané ve dnech 19. 4. – 26. 4. 2015 uvedenou v předloženém materiálu
  69/5625     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout věcné dary představitelům delegace z provincie Jiangsu (Čínská lidová republika), zahraničnímu partnerovi projektu Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a velvyslanci Makedonské republiky v ČR při příležitosti návštěvy hejtmana kraje dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5626     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 20. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5626     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČ 25833901, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací akce „XXI. Setkání podnikatelů“ v maximální výši 70 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015 dle předloženého materiálu
  69/5626     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČ 25833901, smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5626     9. 6. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví Prezentace kraje a ediční plán na akci „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 70 tis. Kč v souvislosti s nižší úhradou výdajů za pohoštění
  69/5626     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5175 - Pohoštění o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 70 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/99 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5627     9. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 97,36 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 97,36 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5628     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o povinnosti hejtmana kraje, popřípadě jím pověřeného zástupce, seznámit zastupitelstvo kraje s výsledky uskutečněné kontroly Ministerstvem vnitra na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje konaném po ukončení kontroly
  69/5628     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5629     9. 6. 2015
1. jmenuje

na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 s úvazkem 0,5 Mgr. Renatu Fryčkovou do funkce ředitelky organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726
  69/5629     9. 6. 2015
2. stanoví

na období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 při úvazku 0,5 plat Mgr. Renatě Fryčkové, ředitelce organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, IČ 70640726, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3691 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  69/5630     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o předpokládaném počtu žáků ve třídách prvního ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016
  69/5630     9. 6. 2015
2. rozhodla

s účinností od 1. 9. 2015 povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro jednu třídu tvořenou žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/81 Gymnázium v organizaci Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do jedné třídy

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5631     9. 6. 2015
1. schvaluje

účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2016

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6703 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1995 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  69/5632     9. 6. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  69/5632     9. 6. 2015
2. ukládá

ředitelce příspěvkové organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smlouvy o partnerství k projektu Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/20.01235, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady včetně dodatků Zodp.: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5633     9. 6. 2015
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5634     9. 6. 2015
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2014/2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 č. 8/706 ze dne 27. 2. 2014 č. 11/978 ze dne 11. 9. 2014 č. 13/1175 ze dne 5. 3. 2015 č. 13/1131 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5635     9. 6. 2015
1. souhlasí

a) se změnou názvu organizace Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 64628116, na nový název Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 b) se změnou názvu organizace Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace, IČ 00601977, na nový název Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 c) se změnou názvu organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, na nový název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 d) se změnou názvu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČ 61989321, na nový název Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 e) se změnou názvu organizace Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, IČ 60337320, na nový název Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 f) se změnou názvu organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace, IČ 60337389, na nový název Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 g) se změnou názvu organizace Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace, IČ 70640696, na nový název Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 h) se změnou názvu organizace Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace, IČ 00601152, na nový název Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 i) se změnou názvu organizace Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace, IČ 47813474, na nový název Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 j) se změnou názvu organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, IČ 47813466, na nový název Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015 k) se změnou názvu organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, na nový název Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2015
  69/5635     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) vyjmout z hospodaření organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ 13644319, nemovité věci, a to: budovu č. p. 1742, část obce Poruba, občanská vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. 2065, pozemek parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2066, ostatní plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, a to ode dne 1. 8. 2015 b) předat k hospodaření organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, nemovité věci, a to: budovu č. p. 1742, část obce Poruba, občanská vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. 2065, pozemek parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2066, ostatní plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, a to ke dni 1. 8. 2015
  69/5635     9. 6. 2015
3. souhlasí

s návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje dle vzorového dodatku zřizovací listiny uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou
  69/5635     9. 6. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou
  69/5635     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015
  Rada kraje
  k usnesení rady kraje č. 64/5093 ze dne 24. 3. 2015
             č. 65/5192 ze dne 7. 4. 2015
             č. 67/5428 ze dne 7. 5. 2015
  (č. usnesení)
  69/5636     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací: a) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5636     9. 6. 2015
2. jmenuje

a) dnem 1. 7. 2015 Mgr. Víta Schindlera, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667, na dobu určitou, a to po dobu trvání překážky v práci spočívající ve výkonu veřejné funkce současného ředitele organizace b) dnem 22. 6. 2015 Ing. Radka Zajace, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373
  69/5636     9. 6. 2015
3. stanoví

a) s účinností od 1. 7. 2015 plat Mgr. Vítu Schindlerovi, řediteli organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČ 00601667 b) s účinností od 22. 6. 2015 plat Ing. Radku Zajacovi, řediteli organizace Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, IČ 62330373 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5636     9. 6. 2015
4. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen školské rady vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje; členka určená zřizovatelem v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje; člen určený zřizovatelem PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu; člen určený ředitelem krajského úřadu náhradník: Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu; náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu Ing. Jiří Kaličinský - ředitel organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace; odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství PhDr. Pavel Grenar - ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce Ing. Jana Špundová - pedagogický pracovník školy Petr Dlabal - člen školské rady náhradník: Ing. Lubomír Gogela - náhradník člena školské rady

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5637     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161 a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v období od 1. 1. 2015 do 9. 6. 2015 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  69/5637     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5099 ze dne 24. 3. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5638     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5638     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  69/5638     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5638     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5638     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,0 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 414,7 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 585,3 tis. Kč Celkem 1.000,0 tis. Kč
  69/5638     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5639     9. 6. 2015
1. souhlasí

s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, IČ 68334753, v budově č. p. 1598, část obce Místek, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 161/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví kraje a předané k hospodaření organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek, IČ 00601381, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5640     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „SOŠ Bruntál p.o. – přístavba garáže“ na nemovitých věcech, které jsou ve vlastnictví kraje, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2616 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. 2623/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, předaných k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, dle předloženého materiálu
  69/5640     9. 6. 2015
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Úprava vestibulu Střední odborné školy“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově č. p. 998, část obce Bruntál, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bruntál - město, obec Bruntál, předané k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5641     9. 6. 2015
1. souhlasí

s prováděním oprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna termoregulačních ventilů včetně zaregulování otopného systému“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to: a) v budově č. p. 138, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín b) v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/3 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín c) v budově č. p. 445, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/5 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín d) v budově č. p. 1336, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 457/4 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, obec Nový Jičín předané k hospodaření organizaci Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 138/4, Nový Jičín, IČ 00845027, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5642     9. 6. 2015
1. souhlasí

s pokračováním v základním vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu ve školním roce 2015/2016 v základních školách speciálních do dvacátého šestého roku jejich věku

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5643     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav budovy ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken a zateplení obvodového pláště“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 826, část obce Nový Jičín, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1116/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí, obec Nový Jičín, předaném k hospodaření organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, IČ 62330403, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5644     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna oken správní budovy SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/16 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu
  69/5644     9. 6. 2015
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce dřevěných podlah v malé a velké tělocvičně sportovní haly VOŠ, SOŠ a SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/25 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice“, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu
  69/5644     9. 6. 2015
3. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce WC, výměna podlahových krytin na chodbách a v šatnách sportovní haly, vymalování veškerých vnitřních prostor ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU“ na nemovitém majetku kraje, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1909/25 v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice“, předaném k hospodaření organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5645     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením oprav a stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna okenního systému v tanečním sále školy“ na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje, a to v budově s č.p. 1471 občanská vybavenost na pozemku parc. č. 524/68 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bludovice, obec Havířov, předané k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Vrchlického 1a, Havířov, IČ 62331647, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5646     9. 6. 2015
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, a to prostor části 1. nadzemního podlaží o celkové výměře 337 m² v budově č. p. 848, část obce Předměstí, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parcela č. 927, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Opava, IČ 47813075, s organizací Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Komenského 880/13, Opava, IČ 72074183, na dobu určitou od 27. 8. 2015 do 26. 8. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1122 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5647     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu s Českým olympijským výborem, IČ 48546607, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5647     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í běžné příjmy na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary o 3.716.318 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 3.216.318 Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 500.000 Kč
  69/5647     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkyni kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5648     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 8, 9 a 10 předloženého materiálu
  69/5648     9. 6. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce – dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 100.000 Kč
  69/5648     9. 6. 2015
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Sportovní klub Návsí, IČ 26627965, maximálně ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Mládežnický sport v Návsí s Moravskoslezským krajem“; finanční prostředky jsou určeny na drobný dlouhodobý hmotný majetek, sportovní oblečení, vybavení a materiál s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 b) MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, maximálně ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MUZIÁDA 2015; finanční prostředky jsou určeny na odměny a dopravu s časovou použitelností od 1. 2. 2015 do 30. 9. 2015 c) Český svaz chovatelů Základní organizace chovatelů okrasného ptactva Ostrava-Zábřeh, IČ 64627055, maximálně ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Mezinárodní olympiády mladých chovatelů; finanční prostředky jsou určeny na stravování, jízdné, cestovné, vstupné a ceny s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 30. 10. 2015
  69/5648     9. 6. 2015
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) Sportovní klub Návsí, IČ 26627965, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) Český svaz chovatelů Základní organizace chovatelů okrasného ptactva Ostrava-Zábřeh, IČ: 64627055, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  69/5648     9. 6. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, o částku 150.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním Letního přírodovědného kempu; finanční prostředky jsou určeny na stravování, ubytování, osobní náklady pro lektory, vstupné, dopravu, materiál, ostatní služby, občerstvení, ceny soutěžícím a jízdné s časovou použitelností od 1. 5. 2015 do 30. 11. 2015 b) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602051, o částku 20.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěžní přehlídky „OSKAR 2015“; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, ceny, odměny, dopravu, jízdné a ostatní služby s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 c) Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Číšnický pětiboj 2015“; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, ceny, tisk, nájem a služby spojené s nájmem s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015
  69/5648     9. 6. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, maximálně ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního cyklistického Závodu Míru/Course dela Paix U23; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění, zajištění bezpečnosti, ubytování, stravování, občerstvení a ceny s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015
  69/5648     9. 6. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
  69/5648     9. 6. 2015
8. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 6) a 7) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 6. 2015
  69/5648     9. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 500 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 70 tis. Kč Celkem 740 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 150 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 500 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 20 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 20 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč Celkem 740 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5649     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů na financování účelových dotací v odvětví školství na: a) individuální projekt prioritní osy 3 - Další vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání ve výši 470.396,82 Kč b) individuální projekt prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 1.3 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 3.101.569,23 Kč c) projekty Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 3.324.022,91 Kč dle předloženého materiálu
  69/5649     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 3.571.968 Kč pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 233.280 Kč Celkem 3.805.248 Kč a z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 3.090.745 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující vzdělání s výučním listem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 470.398 Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.334.850 Kč Celkem 3.805.248 Kč a z v y š u j í investiční transfery na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.090.745 Kč
  69/5649     9. 6. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, s účelovým určením na projekt „Klíčové vzdělávání na venkově“ o částku 470.396,82 Kč (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0165)
  69/5649     9. 6. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 v rámci individuálního projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, s účelovým určením na projekt „Spirála“ o částku 3.101.569,23 Kč (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0046)
  69/5649     9. 6. 2015
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizacím: a) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, o částku 109.859,27 Kč s účelovým určením na projekt „Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava-Vítkovice“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01691) b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, o částku 123.420 Kč s účelovým určením na projekt „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01690)
  69/5649     9. 6. 2015
6. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na rok 2015 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko organizacím: a) Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, ve výši 892.839,15 Kč s účelovým určením na projekt „Rozvoj technického vzdělávání na SPŠ Ostrava-Vítkovice“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01691) b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 2.197.904,49 Kč s účelovým určením na projekt „Vybudování multifunkční odborné laboratoře pro zubního technika“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01690)
  69/5649     9. 6. 2015
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 dle bodu b) usnesení v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství“ ve výši 3.000 tis. Kč
  69/5649     9. 6. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.500 tis. Kč na § 3123 - Střední školy poskytující vzdělání s výučním listem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.500 tis. Kč Celkem 3.000 tis. Kč a z v y š u j í investiční transfery na § 3123 - Střední školy poskytující vzdělání s výučním listem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.000 tis. Kč
  69/5649     9. 6. 2015
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2015 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 3.000.000 Kč
  69/5649     9. 6. 2015
10. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic na rok 2015 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 3.000.000 Kč s účelovým určením na rekonstrukci stávajících podlah v tělocvičně, ul. Tyršova a likvidaci septiku v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství“

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5650     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

investiční záměry organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, na stavební akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - rekonstrukce centrální sterilizace“ a nestavební akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  69/5650     9. 6. 2015
2. zmocňuje

ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 a) k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - rekonstrukce centrální sterilizace“ z podprogramu 235214 a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“ z podprogramu 235212 b) jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičních záměrů c) k realizaci veškerých úkonů spojených s oběma akcemi, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu
  69/5650     9. 6. 2015
3. souhlasí

s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - rekonstrukce centrální sterilizace“ a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“ bude Moravskoslezský kraj
  69/5650     9. 6. 2015
4. ukládá

řediteli Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, využívat majetek, pro jehož pořízení nebo obnovu budou použity prostředky státního rozpočtu a bude svěřen do užívání příspěvkové organizaci, výhradně k účelu určenému v investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: ihned po pořízení (obnově) majetku
  69/5650     9. 6. 2015
5. souhlasí

s vyhlášením veřejných zakázek na akce s názvem „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - rekonstrukce centrální sterilizace“ a „ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu
  69/5650     9. 6. 2015
6. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 5) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví náhradníky hodnotící komise: Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví
  69/5650     9. 6. 2015
7. ukládá

řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akce s názvem „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - rekonstrukce centrální sterilizace“ a „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky Zodp.: Ing. Petr Kovařík Termín: 30. 8. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5651     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu
  69/5651     9. 6. 2015
2. bere na vědomí

žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, ze dne 19. 5. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5651     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2015 dle předloženého materiálu
  69/5651     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5651     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5652     9. 6. 2015
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou b) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou c) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou d) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s úpravou e) s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou f) s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s úpravou g) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu s úpravou h) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68177992, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu s úpravou i) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu s úpravou j) s návrhem dodatku č. 27 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu s úpravou
  69/5652     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5653     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost organizace DANTER – reklama a potisk, s.r.o., ze dne 25. 3. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 7. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci DANTER – reklama a potisk, s.r.o., se sídlem Muglinovská 175/111, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00, IČ 65141784, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace vzdělávacího kongresu „IV. Kardiovaskulární dny s mezinárodní účastí“ konaného ve dnech 15. – 16. 10. 2015 v Ostravě, s časovou použitelností od 9. 6. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s organizací DANTER – reklama a potisk, s.r.o., se sídlem Muglinovská 175/111, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00, IČ 65141784, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
4. bere na vědomí

žádost Bílovecké nemocnice, a.s., ze dne 22. 4. 2015 včetně jejího doplnění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
5. rozhodla

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Bílovecké nemocnici, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, v maximální výši 20 tis. Kč na spolufinancování organizace vzdělávacího semináře „Moderní trendy v chirurgii“ konaného dne 11. 6. 2015 v Bílovci, s časovou použitelností od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
6. rozhodla

uzavřít s organizací Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5653     9. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 30 tis. Kč na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 20 tis. Kč Celkem o 50 tis. Kč
  69/5653     9. 6. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 291,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 291,5 tis. Kč
  69/5653     9. 6. 2015
9. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči“ ve výši 150 tis. Kč
  69/5653     9. 6. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 58/4593 18. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  69/5654     9. 6. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 1.181.845,72 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 95/6042 ze dne 19. 10. 2011 č. 2/25 ze dne 22. 11. 2012 č. 24/1752 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5655     9. 6. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 99011453717 mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 00884853, a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 5 předloženého materiálu a s uzavřením Rámcové smlouvy o zástavě pohledávek dle podmínek definovaných v příloze č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 99/6432 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/1752 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5656     9. 6. 2015
1. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 99011420987 mezi Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 5 předloženého materiálu a s uzavřením Rámcové smlouvy o zástavě pohledávek dle podmínek definovaných v příloze č. 6 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5657     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 954.492 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  69/5657     9. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o částku 173.259,50 Kč b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku 196.329 Kč c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 247.436,50 Kč d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, o částku 317.240 Kč e) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 20.227 Kč
  69/5657     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 954.492 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 954.492 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5658     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sanatoria Jablunkov, a.s., ze dne 17. 7. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5658     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sanatoriu Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, ve výši 1.493.235 Kč na spolufinancování projektu „Podpora parku Sanatoria Jablunkov, a.s.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5658     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s organizací Sanatorium Jablunkov, a.s., č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5658     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5659     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.106.893 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  69/5659     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 1.106.893 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1.106.893 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2746 ze dne 27. 2. 2014 č. 48/3554 ze dne 15. 7. 2014 č. 68/5523 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5660     9. 6. 2015
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 68/5523 ze dne 19. 5. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4317 ze dne 25. 11. 2014 č. 58/4577 ze dne 18. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5661     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 3. ARRIVA MORAVA a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25827405
  69/5661     9. 6. 2015
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky: 1. ČSAD Vsetín a.s. Ohrada 791, 755 01 Vsetín IČ: 45192120 za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 31,80 Kč 2. TQM – holding s.r.o. Těšínská 1028/37, 746 01 Opava IČ: 49606395 za Váženou průměrnou nabídkovou cenu za 1 Vozokm 32,44 Kč
  69/5661     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 556.283.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko – Třinecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu
  69/5661     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5662     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5662     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle příloh č. 2 a č. 4 předloženého materiálu
  69/5662     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiálu
  69/5662     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5662     9. 6. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy 3 předloženého materiálu
  69/5662     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5663     9. 6. 2015
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  69/5663     9. 6. 2015
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení
  69/5664     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  69/5664     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: a) uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
  69/5664     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015
Rada kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1110 ze dne 23. 6. 2010
                  č. 15/1309 ze dne 10. 11. 2010
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 75/6105 ze dne 18. 8. 2015
  69/5665     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5665     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5665     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5666     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o obdržení dopisu pana ********** ze dne 7. 5. 2015 ve věci petice občanů za prodloužení městské hromadné dopravy Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5666     9. 6. 2015
2. schvaluje

obsah odpovědi panu ********** ve věci petice za prodloužení městské hromadné dopravy Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4698 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  69/5667     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádosti dopravců ARRIVA MORAVA a.s. ze dne 7. 5. 2015, ČSAD Karviná a.s., ze dne 26. 5. 2015 a TQM – holding s.r.o. ze dne 19. 5. 2015, ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu
  69/5667     9. 6. 2015
2. rozhodla

snížit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2015 dopravci ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090, o 135.513,-- Kč na 58.203.060,-- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  69/5667     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti dle důvodové zprávy a přílohy č. 5, 6 a 7 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5668     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5668     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, v maximální výši 200.000,-- Kč, na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5668     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5668     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5669     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Stará Bělá o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci křižovatky ulic Junácká – Mitrovická na malou okružní křižovatku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5669     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Stará Bělá, IČ 00845451, v maximální výši 1.000.000,-- Kč, na rekonstrukci křižovatky ulic Junácká – Mitrovická na malou okružní křižovatku, s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5669     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, IČ 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5669     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.000 tis. Kč
  69/5669     9. 6. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 1.000.000,-- Kč
  69/5669     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5670     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na Generel cyklistické dopravy v regionu Jablunkovska, Třinecka, Těšínska, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5670     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje zájmovému sdružení právnických osob Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031, v maximální výši 173.000,-- Kč, na Generel cyklistické dopravy v regionu Jablunkovska, Třinecka, Těšínska, s časovou použitelností od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5670     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5670     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 173 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 173 tis. Kč
  69/5670     9. 6. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 173.000,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5671     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Životice u Nového Jičína ze dne 13. 4. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 29. 5. 2015, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vodovod Životice u Nového Jičína“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5671     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje obci Životice u Nového Jičína, IČ 48804711, na realizaci projektu „Vodovod Životice u Nového Jičína“, s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5671     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5672     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost subjektu Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 28. 4. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 25. 5. 2015, ve věci poskytnutí investiční dotace na vybudování expozice pro želvy ostruhaté, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5672     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00373249, ve výši 300.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Expozice pro želvy ostruhaté v Zoo Ostrava“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2015 do dne 28. 2. 2016 a uhrazených do dne 15. 3. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  69/5672     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se subjektem Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00373249, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5672     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 300 tis. Kč
  69/5672     9. 6. 2015
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 písm. b) u úspory v odvětví životního prostředí v rámci ukončené akce „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ ve výši 300.000,-- Kč
  69/5672     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5673     9. 6. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5673     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5674     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek ze dne 21. 4. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 6. 5. 2015 a 12. 5. 2015, ve věci úhrady nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5674     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve výši 28.030,-- Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  69/5674     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4877 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5675     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2) žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5675     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 – 2) náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. IX odst. 5 dotačního programu a uzavřít s tímto náhradním žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5675     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2) žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5675     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5676     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 426,67 tis. Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za část IV. čtvrtletí roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015
  69/5676     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 426,67 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívaní a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 78,42 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 341,72 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 6,53 tis. Kč Celkem o 426,67 tis. Kč
  69/5676     9. 6. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci, IČ 47813750, o částku 6.525,00 Kč, účelově určené na úhradu nákladů vzniklých nemocniční lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2015
  69/5676     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 1.215,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 1.215,00 tis. Kč
  69/5676     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 101,40 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 101,40 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5677     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik, ze dne 18. 5. 2015 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek km 0,211 a km 0,331“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5677     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, ve výši maximálně 3.000.000,-- Kč určenou na realizaci projektu „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek km 0,211 a km 0,331“ a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2015 do dne 30. 4. 2016 a uhrazených do dne 30. 5. 2016 včetně, dle předloženého materiálu
  69/5677     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5677     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit žádost dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4540 ze dne 11. 12 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  69/5678     9. 6. 2015
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky účelově určené na dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ o finanční prostředky ve výši 522.303,-- Kč
  69/5678     9. 6. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 písm. b) ze dne 26. 2. 2013 u úspory v odvětví životního prostředí v rámci ukončeného dotačního programu „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ ve výši 19.096,-- Kč a u úspory v odvětví dopravy v rámci akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“ ve výši 503.207,-- Kč
  69/5678     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5678     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zpětvzetí žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5678     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 6. 2015
  69/5678     9. 6. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 18.017.000,-- Kč na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 503.207,-- Kč Celkem o 18.520.207,-- Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 573.198,-- Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 4.546.466,-- Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 9.531.797,-- Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 3.868.746,-- Kč Celkem o 18.520.207,-- Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5679     9. 6. 2015
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku" v k. ú. Chlebičov na částech pozemku ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 676 silnice, ostatní plocha, v k. ú. Chlebičov, obec Chlebičov, pro stavebníka obec Chlebičov, Hlavní 65, okr. Opava, IČ 00533947, dle předloženého materiálu
  69/5679     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu "Rekonstrukce stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku" v k. ú. Chlebičov na částech pozemku ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 676 silnice, ostatní plocha, v k. ú. Chlebičov, obec Chlebičov, pro stavebníka obec Chlebičov, okr. Opava, IČ 00533947, dle předloženého materiálu mezi krajem a obcí Chlebičov, okr. Opava, IČ 00533947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5680     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programů: a) Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 2.165.000,-- Kč b) Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 86.000,-- Kč c) Kulturní aktivity – podprogram Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) ve výši 50.000,-- Kč dle předloženého materiálu
  69/5680     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2.301 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3311 - Divadelní činnost pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 2.165 tis. Kč na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 136 tis. Kč Celkem o 2.301 tis. Kč
  69/5680     9. 6. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 124/4406 ze dne 2. 5. 2007 (č. usnesení)
  69/5681     9. 6. 2015
1. souhlasí

s výpovědí Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 14. 5. 2007 mezi Českou provincií Kongregací Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 00494453, a organizací Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu
  69/5681     9. 6. 2015
2. ukládá

řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 14. 5. 2007 mezi Českou provincií Kongregací Dcer Božské Lásky, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 00494453, a organizací Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061 Zodp.: Ing. Antonín Janýška Termín: do 30. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3510 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  69/5682     9. 6. 2015
1. rozhodla

předat organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 00847267, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5683     9. 6. 2015
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou b) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou c) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou d) s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s úpravou e) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou f) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s úpravou g) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13, Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu s úpravou h) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 515/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ 00847267, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu s úpravou i) s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedeným v příloze č. 9 předloženého materiálu s úpravou j) s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu s úpravou k) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu s úpravou l) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 00847330, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu s úpravou m) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu s úpravou n) s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ00846384, uvedeným v příloze č. 14 předloženého materiálu s úpravou o) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedeným v příloze č. 15 předloženého materiálu s úpravou p) s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 16 předloženého materiálu s úpravou q) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 17 předloženého materiálu s úpravou r) s návrhem dodatku č. 19 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedeným v příloze č. 18 předloženého materiálu s úpravou s) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, uvedeným v příloze č. 19 předloženého materiálu s úpravou t) s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87, Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, uvedeným v příloze č. 20 předloženého materiálu s úpravou u) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68, Kyjovice, IČ 71197001, uvedeným v příloze č. 21 předloženého materiálu s úpravou v) s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu s úpravou
  69/5683     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5684     9. 6. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 798.427,95 Kč na financování projektu „Cesta k přirozenému životu“, realizovaného organizací kraje Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  69/5684     9. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, IČ 48804860, ve výši 798.427,95 Kč, s účelovým určením na projekt „Cesta k přirozenému životu“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  69/5684     9. 6. 2015
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 231.526,95 Kč na financování projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ realizovaného organizací kraje Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  69/5684     9. 6. 2015
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Domov Odry, příspěvková organizace, IČ 48804894, ve výši 231.526,95 Kč, s účelovým určením na projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  69/5684     9. 6. 2015
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 678.477,58 Kč na financování projektu „CHB Moravice“, realizovaného organizací kraje Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  69/5684     9. 6. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2015 organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, ve výši 678.477,58 Kč, s účelovým určením na projekt „CHB Moravice“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  69/5684     9. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.708.435 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 231.528 Kč na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.476.907 Kč Celkem o 1.708.435 Kč
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 50/3856 ze dne 26. 8. 2014
             č. 50/3857 ze dne 26. 8. 2014
             č. 62/4890 ze dne 17. 2. 2015
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 11/947 ze dne 11. 9. 2014
                  č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015
  (č. usnesení)
příloha č. 1 k materiálu změněna usnesením č. 71/5782 ze dne 25. 6. 2015
  69/5685     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5685     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pověřit radu kraje schvalováním změn rozpočtu, které jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  69/5685     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1228 ze dne 7. 5. 2015 č. 14/1229 ze dne 7. 5. 2015 č. 9/786 ze dne 24. 4. 2014 č. 24/2182 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2178 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2184 ze dne 6. 6. 2012 č. 24/2183 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  69/5686     9. 6. 2015
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
2. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
3. souhlasí

s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
4. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
5. souhlasí

s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
6. souhlasí

s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu s úpravou
  69/5686     9. 6. 2015
7. souhlasí

s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu
  69/5686     9. 6. 2015
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 62/4888 ze dne 17. 2. 2015 k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 (č. usnesení)
  69/5687     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 63,5 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 796,5 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 140,0 tis. Kč Celkem o 1.000,0 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 548,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 239,5 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 68,8 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 240,0 tis. Kč Celkem o 548,3 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 700,0 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 133,7 tis. Kč Celkem o 833,7 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 405,9 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 244,3 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 183,5 tis. Kč Celkem o 833,7 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ ve výši 133,7 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu b) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.755,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 200,0 tis. Kč na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 58,5 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 80,0 tis. Kč na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 217,2 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 1.139,6 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 180,0 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50,0 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 342,5 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 80,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 408,0 tis. Kč Celkem o 2.755,8 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 14 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 15 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 předloženého materiálu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 16 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.844,2 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 10,7 tis. Kč Celkem o 2.854,9 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 336,7 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 246,4 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 232,0 tis. Kč Celkem o 815,1 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6321 - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem o 614,3 tis. Kč pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 1.425,5 tis. Kč Celkem o 2.039,8 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
12. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončených akcí „DP – Program rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí“ ve výši 844,2 tis. Kč a „DP – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ ve výši 10,7 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 18 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 19 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 20 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu
  69/5687     9. 6. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 2.300,0 tis. Kč na § 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 7,3 tis. Kč Celkem o 2.307,3 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 538,2 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 629,6 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 865,5 tis. Kč Celkem o 2.033,3 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 274,0 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
15. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené akce „DP – Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“ ve výši 7,3 tis. Kč
  69/5687     9. 6. 2015
16. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1), 3), 5), 8), 10) a 13) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rada kraje č. 172/6103 ze dne 2. 4. 2008 (č. usnesení)
  69/5688     9. 6. 2015
1. zrušuje

ke dni 1. 7. 2015 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, schválené usnesením rady kraje č. 172/6103 ze dne 2. 4. 2008 s účinností od 1. 5. 2008
  69/5688     9. 6. 2015
2. schvaluje

s účinností od 1. 7. 2015 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, které zřizuje Moravskoslezský kraje dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  69/5689     9. 6. 2015
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, spočívajících v opravě střechy domu č. p. 65 na ulici Zámecká ve Frýdku-Místku, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5690     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, o poskytnutí dotace na podporu projektu „6. ročníku festivalu Nad oblaky – Každý může být hvězdou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, ve výši 30.000,-- Kč, maximálně však ve výši 6 % celkových uznatelných nákladů na projekt s názvem „6. ročník festivalu Nad oblaky – Každý může být hvězdou“, s časovou použitelností od 15. 3. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s obecně prospěšnou společností ProMancus, o.p.s., IČ 28621221, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
4. bere na vědomí

žádost spolku Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje, IČ 70892351, o poskytnutí dotace na projekt „Slavnostní seminář k 25. výročí založení STP v ČR, o.s.“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje, IČ 70892351, ve výši 12.200,-- Kč, maximálně však ve výši 70,93 % celkových uznatelných nákladů na projekt „Slavnostní seminář k 25. výročí založení STP v ČR, o.s, s časovou použitelností od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
6. rozhodla

uzavřít se spolkem Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Moravskoslezského kraje, IČ 70892351, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
7. bere na vědomí

žádost Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ 70856478, o poskytnutí dotace na podporu projektu Konference „Podpora pečujících osob“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ 70856478, ve výši 6.600,-- Kč, na projekt s názvem Konference „Podpora pečujících osob“ s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015, dle předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
9. rozhodla

uzavřít s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ 70856478, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  69/5690     9. 6. 2015
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 48.800,-- Kč
  69/5690     9. 6. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 10,0 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 38,8 tis. Kč Celkem o 48,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3312 - Hudební činnost pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 30,0 tis. Kč na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 6,6 tis. Kč na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 12,2 tis. Kč Celkem o 48,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5691     9. 6. 2015
1. schvaluje

finanční plány pro rok 2015 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 tohoto materiálu
  69/5691     9. 6. 2015
2. schvaluje

střednědobé výhledy na období let 2016 až 2017 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, zřizovaných Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5691     9. 6. 2015
3. schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů na rok 2015 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 č. 24/1824 ze dne 3. 9. 2013 č. 58/4632 ze dne 18. 12. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5692     9. 6. 2015
1. rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení rady kraje č. 58/4632 ze dne 18. 12. 2014 výši dotace na projekt „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“ z „6.408.855,00 Kč“ na „6.484.540,50 Kč“
  69/5692     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14201283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově“, se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5692     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 71,47 tis. Kč pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů o 4,21 tis. Kč Celkem 75,68 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 2,06 tis. Kč pol. 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o 0,13 tis. Kč Celkem 2,19 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 77,87 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1583 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  69/5693     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky ve zdravotnických oborech“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/25.01401, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013 č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014 č. 62/4895 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 č. 12/1057 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1156 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5694     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 1) usnesení č. 13/1156 ze dne 5. 3. 2015 textem tohoto znění: „r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 28.500.000 Kč“ 2) 69/5694 s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 1.150 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 1.150 tis. Kč
  69/5694     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5695     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převzít projekt s názvem „Destinační management Moravskoslezského kraje“ reg. Č. CZ.1.10/2.2.00/19.01493 v době jeho udržitelnosti
  69/5695     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5696     9. 6. 2015
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5696     9. 6. 2015
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
  (č. usnesení)
zrušeno usnesením č. 72/5945 ze dne 14. 7. 2015
  69/5697     9. 6. 2015
1. rozhodla

změnit v příloze č. 1 usnesení rady č. 54/4202 bod č. 2 ze dne 21. 10. 2014 údaj o časové použitelnosti dotace v řádku 2 z období od „1. 7. 2014 do 31. 5. 2015“ na období od „1. 7. 2014 do 30. 8. 2015“ dle předloženého materiálu
  69/5697     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na miniprojekt „Seberevolta - Opava“ ev. č. 03199/2014/EP uzavřené dne 9. 12. 2014 mezi Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem dotace a ********** jako příjemcem dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5697     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít dohodu o převzetí práv a povinností ze smlouvy č. 00078/2015/EP o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na miniprojekt „Cesta k republice“ mezi Moravskoslezským krajem, původním příjemcem dotace ********** a novým příjemcem ********** dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 34/2596 ze dne 28. 1. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5698     9. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 11.987.888,93 Kč na financování projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01712 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  69/5698     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 60/4708 ze dne 13. 1. 2015 (č. usnesení)
  69/5699     9. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/44/04/1.1/2013 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4902 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5700     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2016 a rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
  69/5700     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ dle příloh č. 3, 4 a 5 předloženého materiálu
  69/5700     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5701     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout peněžitý dar ve výši 250.000 Kč obci za 1. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“, dle předloženého materiálu b) poskytnout peněžitý dar ve výši 150.000 Kč obci za 2. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“, dle předloženého materiálu c) poskytnout peněžitý dar ve výši 100.000 Kč obci za 3. místo v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“, dle předloženého materiálu d) poskytnout peněžitý dar ve výši 25.000 Kč obci za moderní knihovnické a informační služby v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“, dle předloženého materiálu
  69/5701     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5702     9. 6. 2015
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ ke dni 12. 6. 2015, s termínem podávání žádostí od 15. 7. 2015 do 16. 10. 2015
  69/5702     9. 6. 2015
2. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ včetně příloh

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5703     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Služovice, IČ 00300675, o změnu nákladového rozpočtu z charakteru investičních výdajů na výdaje neinvestiční ve smlouvě č. 00244/2015/RRC
  69/5703     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 135 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 135 tis. Kč
  69/5703     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00244/2015/RRC s obcí Služovice, IČ 00300675, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5703     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4903 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5704     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015" dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015" náhradním žadatelům s pořadovými čísly 27, 28, 29 a 30 uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015" náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. XI. dotačního programu
  69/5704     9. 6. 2015
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce - dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ ve výši 894.400 Kč
  69/5704     9. 6. 2015
3. rozhodla

navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“ o částku 894.400 Kč
  69/5704     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 2.199,3 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 894,4 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5321 - Investiční transfery obcím o 1.314,3 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 1.779,4 tis. Kč celkem o 3.093,7 tis. Kč 5) 69/5704 u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5705     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5705     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko, IČ 00434167, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na realizaci akce „Výstavba rybářského školícího a informačního centra“ ve výši 3.000.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu
  69/5705     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s Českým rybářským svazem, z. s., územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko IČ 00434167, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5705     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 3.000 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6322 - Investiční transfery spolkům o 3.000 tis. Kč
  69/5705     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5706     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost společnosti SANOPHARM CZ s.r.o., IČ: 25374761 o poskytnutí individuální dotace ve výši 70.000 Kč na pořádání mezinárodní konference „CRYO 2015 – The 52nd Annual Meeting of the Society for Cryobiology“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5706     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje v maximální výši 70.000 Kč společnosti SANOPHARM CZ s.r.o., IČ: 25374761 účelově určenou na pořádání mezinárodní konference „CRYO 2015 – The 52nd Annual Meeting of the Society for Cryobiology“ s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 dle předloženého materiálu
  69/5706     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít se společností SANOPHARM CZ s.r.o., IČ 25374761, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5706     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 70 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 70 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5707     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

a) návrh zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ na členství Moravskoslezského kraje ve sdružení Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) Stanovy zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) Vyjádření ke členským poplatkům sdružení Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5707     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje podat žádost o přistoupení Moravskoslezského kraje jako řádného člena do zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“, se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, PSČ 182 00
  69/5707     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje prohlásit, že Moravskoslezský kraj splňuje podmínky členství v zájmovém sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“, se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, PSČ 182 00, jak jsou zakotveny v platném znění stanov sdružení
  69/5707     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout delegovat Ing. Rostislava Rožnovského, ředitele společnosti Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Technologické platformy „Energetická bezpečnost ČR“, se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, PSČ 182 00
  69/5707     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informace dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5708     9. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 500 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 500 tis. Kč Celkem o 1.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 25/1922 ze dne 19. 9. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  69/5709     9. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 83.098.496,15 Kč na financování projektu „Silnice 2014 – III. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01523 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  69/5709     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice 2014 – III. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 24/1808 ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5710     9. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 98.156.955,05 Kč na financování projektu "Silnice 2014 – V. etapa", registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01537 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  69/5710     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu "Silnice 2014 – V. etapa“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 42/3144 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  69/5711     9. 6. 2015
1. rozhodla

o přijetí dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 61.161.190,09 Kč na financování projektu "Silnice 2014 – VI. etapa“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/20.01709 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  69/5711     9. 6. 2015
2. rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu "Silnice 2014 – VI. etapa" realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5712     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 33.200.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 - 2018
  69/5712     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3883 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  69/5713     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01366, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 120/7955 ze dne 18. 9. 2012 č. 17/1281 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 4/327 ze dne 20. 6. 2013 č. 6/454 ze dne 19. 9. 2013 (č. usnesení)
  69/5714     9. 6. 2015
1. zmocňuje

hejtmana kraje k podpisu prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu Zodp.: Miroslav Novák
  69/5714     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Transformace Zámku Nová Horka“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/28.01519 realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 10/671 ze dne 5. 3. 2013 č. 10/673 ze dne 5. 3. 2013 č. 97/6161 ze dne 16. 11. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/167 ze dne 21. 3. 2013 č. 3/169 ze dne 21. 3. 2013 č. 22/1862 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  69/5715     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava“, dle předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
3. bere na vědomí

žádost o prominutí penále subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava“, dle předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
5. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 75 % ze stanoveného odvodu 236.508,07 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, tj. v celkové výši 177.381,05 Kč, zaokrouhleně 177.381 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o.“, dle předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
7. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 78.994 Kč ze stanoveného odvodu 98.743,74 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“ b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00852546, na projekt „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“, dle předloženého materiálu
  69/5715     9. 6. 2015
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3766 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  69/5716     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově-Šumbarku“, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5717     9. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 10.523,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje 30,00 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 51,71 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 10.441,94 tis. Kč Celkem 10.523,65 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  69/5717     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 0,06 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 0,06 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 604,89 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,00 tis. Kč Celkem 608,89 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 450,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 112,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 40,50 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,89 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 4,00 tis. Kč Celkem 608,89 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 850,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 65,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 295,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 90,00 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 32,40 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,51 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 202,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 135,00 tis. Kč Celkem 850,91 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 96,36 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 96,36 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 6123 - Nákup ostatních služeb o 46,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5511 - Požární ochrana - profesionální část pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 46,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 13.450,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.750,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 11.700,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 3,10 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 3,10 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 16,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 16,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5164 - Nájemné o 62,20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 35,00 tis. Kč pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 27,20 tis. Kč Celkem 62,20 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.798,19 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 70,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 750,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 205,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 73,80 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 3,45 tis. Kč pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 1,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 5,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 174,30 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 515,14 tis. Kč Celkem 1.798,19 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 109,65 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5175 - Pohoštění o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4311 - Základní sociální poradenství pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 29,49 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 90,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 7,38 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2,66 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,12 tis. Kč Celkem 129,65 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,87 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 2,87 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 140,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 27,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 113,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 500,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 500,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 491,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví o 363,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 128,00 tis. Kč Celkem 491,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 4,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 2,40 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 2,30 tis. Kč Celkem 4,70 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
19. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 33,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 33,5 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
20. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 601,33 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 601,33 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.786,85 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 220,00 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 110,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 82,50 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 29,70 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 1,47 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 4,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 600,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 739,18 tis. Kč Celkem 1.786,85 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
22. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5164 - Nájemné o 17,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 116,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 14,00 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 59,00 tis. Kč Celkem 206,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 206,00 tis. Kč
  69/5717     9. 6. 2015
23. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2015 o 384,49 tis. Kč z 257.451,97 tis. Kč na 257.836,46 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5718     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Zmapování dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním“ na „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“
  69/5718     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit název projektu „Prevence umísťování dětí do ústavní výchovy “ na „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“
  69/5718     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2019 v celkové výši 10.200.000 Kč
  69/5718     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2016 – 2018 v celkové výši 7.400.000 Kč
  69/5718     9. 6. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  69/5718     9. 6. 2015
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  69/5718     9. 6. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 49/3718 ze dne 5. 8. 2014 (č. usnesení)
  69/5719     9. 6. 2015
1. rozhodla

přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824 – 1158/2014 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Podpora péče o ohrožené děti“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00067

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4901 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1158 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5720     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 78.000.000 Kč
  69/5720     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ v roce 2015
  69/5720     9. 6. 2015
3. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů
  69/5720     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 33.000.000 Kč
  69/5720     9. 6. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ v roce 2015
  69/5720     9. 6. 2015
6. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů
  69/5720     9. 6. 2015
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 107.000.000 Kč
  69/5720     9. 6. 2015
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ v roce 2015
  69/5720     9. 6. 2015
9. rozhodla

předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů
  69/5720     9. 6. 2015
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 2), 4), 5), 7) a 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5721     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny““ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 24.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2019
  69/5721     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5722     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje financovaných z evropských finančních zdrojů určených k zahájení přípravy v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5722     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6701 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  69/5723     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 výši financování z „46.497.000 Kč“ na „52.200.000 Kč“
  69/5723     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 8.199,79 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly, stavby o 8.199,79 tis. Kč
  69/5723     9. 6. 2015
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 49/3732 ze dne 5. 8. 2014 č. 56/4452 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  69/5724     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji v rámci úhrad finančních oprav vystavených ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektů „Silnice 2009“, „Silnice 2009 – obchvat Opava“, „Mosty 2010“, „Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně“, „Silnice 2010“ a „VIA Lyžbice“ dle předloženého materiálu
  69/5724     9. 6. 2015
2. rozhodla

změnit přílohu č. 1 v bodě 2) usnesení č. 56/4452 ze dne 25. 11. 2014 dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5724     9. 6. 2015
3. bere na vědomí

informaci o finanční opravě vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“, dle předloženého materiálu
  69/5724     9. 6. 2015
4. bere na vědomí

informaci o finanční opravě vystavené ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“, dle předloženého materiálu a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014 (č. usnesení)
  69/5725     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou
  69/5725     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 37/2790 ze dne 27. 2. 2014 č. 44/3325 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/867 ze dne 12. 6. 2014 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 č. 13/1152 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5726     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost obce Karlova Studánka, IČ 00296104, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016 a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5726     9. 6. 2015
2. rozhodla

nezmírnit podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“
  69/5726     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5726     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3544 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  69/5727     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03119/2014/IM ze dne 28. 11. 2014 na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn“, se zhotovitelem, kterým je společnost: SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ 25357352, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 48/3535 ze dne 15. 7. 2014 (č. usnesení)
  69/5728     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. 02517/2014/IM se společností Skanska a.s. se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26271303, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7096 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  69/5729     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum – Výstavba TWR LKMT – dopravní napojení“ na pozemcích: parc. č. 822/10, ostatní plocha, mezi krajem jako vlastníkem pozemku, Řízením letového provozu ČR, s.p., IČ 49710371 jakožto investorem stavby a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234 jako provozovatelem regionální dráhy Sedlnice – Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 55/ 4224 ze dne 4. 11. 2014 (č. usnesení)
  69/5730     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu
  69/5730     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem dodatečných prací v maximální výši 1.604.726,26 Kč vč. DPH a s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 816.312,61 Kč vč. DPH v rámci stavby „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 63/5033 ze dne 5. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5731     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“ dle předloženého materiálu
  69/5731     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 1.479 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 143 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5732     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. 1334/2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1335/2 trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1338/2 trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1339/2 orná půda, pozemku parc. č. 1340/27 ostatní plocha, pozemku parc. č. 1356/2 trvalý travní porost, vše v k. ú. a obci Mošnov, mezi krajem jako vypůjčitelem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5733     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat stavbu - budovu dosud nezapsanou v katastru nemovitostí umístěnou na části pozemku parc. č. 650/1 oddělené dle geometrického plánu č. 5121-12/2015 ze dne 22. 5. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 650/38 zast. plocha a nádvoří o výměře 2206 m², vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to ke dni zahájení zkušebního provozu budovy
  69/5733     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5734     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: budovu č. p. 348 obč. vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 566/4 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, ze společného jmění manželů **********, za kupní cenu 2.680.000,- Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí b) předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5734     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 2.681.000 Kč účelově určené na akci „Nákup budovy v areálu Nemocnice Třinec“ realizovanou pro organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242
  69/5734     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.681 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.681 tis. Kč
  69/5734     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015
  Rada kraje
  (č. usnesení)
  69/5735     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o stavu majetku Moravskoslezského kraje za období let 2009 - 2014

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5736     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1121/1 trvalý travní porost v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví pana **********, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku vedení optického a traťového kabelu a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním a údržbou vedení optického a traťového kabelu v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - PS 10-14-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1839-5072/2014 ze dne 2. 3. 2015 b) zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1121/1 trvalý travní porost v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví pana **********, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat ve služebném pozemku vedení zabezpečovacího zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním a údržbou vedení zabezpečovacího zařízení v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - PS 06-28-01, PS 05-28-02, PS 07-28-01“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1860-5072/2014 ze dne 18. 3. 2015 vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 2.356,-Kč; oprávněný z věcných břemen dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5736     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1121/25 trvalý travní porost, parc. č. 1122/8 orná půda, parc. č. 1122/23 ostatní plocha, parc. č. 1122/25 ostatní plocha a parc. č. 1130/8 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu umístit, užívat a provozovat na služebných pozemcích příjezdovou komunikaci a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s umístěním, užíváním a provozováním příjezdové komunikace v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - „SO 05-18-01", na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1875-5072/2015 ze dne 29. 5. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí do katastru nemovitostí
  69/5736     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1129/8 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, ve prospěch kraje, spočívající v právu vybudovat, provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat ve služebném pozemku rozvaděč elektrického ohřevu výměn ROV4 včetně napájecích kabelů, v rámci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení - „SO 05-06-41.2“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1873-5072/2015 ze dne 22. 5. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5736     9. 6. 2015
4. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Opava Komenského Slezské muzeum př.“ na pozemku parc. č. 553/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava-Město, obec Opava, dle předloženého materiálu
  69/5736     9. 6. 2015
5. rozhodla

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 553/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava-Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČ 47813121, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní elektrické vedení NN AYKY-J 3x120+70 a VN AXEKVCE 3x1x120 v části služebného pozemku v rámci stavby „Opava Komenského Slezské muzeum př.“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni, stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však ve výši 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 5 písm. a) tohoto usnesení
  69/5736     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015
Rada kraje
  k usnesením rady kraje č. 6/361 ze dne 15. 1. 2013
             č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013
             č. 9/810 ze dne 24. 4. 2014
             č. 9/812 ze dne 24. 4. 2014
             č. 12/1073 ze dne 11. 12. 2014
             č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014
  (č. usnesení)
bod 1 písm. b) změněn usnesením č. 72/5956 ze dne 14. 7. 2015
  69/5737     9. 6. 2015
1. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 bod 2 písm. a) text: „budovu bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku parc. č. 508, pozemek parc. č. 508, zastavěná plocha a nádvoří“ na text: „pozemek parc. č. 508 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če průmyslový objekt“ b) změnit v usnesení rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 bod 2 písm. b) text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. b) Zásad převodu a nabytí nemovitostí, a prodej realizovat výběrem nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou; ve výběrovém řízení bude stanovena minimální kupní cena ve výši 2.490.000,- Kč a jediným kritériem výběru bude výše nabídkové kupní ceny“
  69/5737     9. 6. 2015
2. rozhodla

a) změnit v usnesení rady kraje č. 6/361 ze dne 15. 1. 2013 bod 2 písm. a) text: „budova č. p. 318 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 345/2, pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 346/1 zahrada,“ na text: „pozemek parc. č. 345/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 318 obč. vybavenost, pozemek parc. č. 345/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 346/1 zahrada,“ b) změnit v usnesení rady kraje č. 6/361 ze dne 15. 1. 2013 bod 2 písm. b) text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“ na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. b) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat výběrem nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou; ve výběrovém řízení bude stanovena minimální kupní cena ve výši 490.000,- Kč a jediným kritériem výběru bude výše nabídkové kupní ceny“

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5738     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat movité věci dle inventurních soupisů ke dni 30. 4. 2015, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, Wolkerova 911/7, Bílovec, IČ 70640726, do vlastnictví města Bílovec, Slezské náměstí 1/1, Bílovec, IČ 00297755 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodu 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, Wolkerova 911/7, Bílovec, IČ 70640726, a to ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného
  69/5738     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4955 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  69/5739     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu
  69/5739     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým rozsahem méněprací v předpokládané výši 121 tis. Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 1.845 tis. Kč vč. DPH v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/37661 ze dne 26. 8. 2014 (č. usnesení)
  69/5740     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ dle předloženého materiálu
  69/5740     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši Kč 139.928,26 Kč bez DPH a víceprací v maximální výši 1.628.438,98 Kč bez DPH v rámci stavby „Zateplení Střední odborné školy v Českém Těšíně (budova na ul. Tyršova)“ dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení
  69/5741     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: ideální 650/2028 pozemku parc. č. 203 o výměře 552 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 115, občanská vybavenost, ideální 650/2028 pozemku parc. č. 204 o výměře 272 m², ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obec Český Těšín, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 1.900.000 Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu b) předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Hlavní třída 115/15, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5741     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: budovu bez čp/če, jiná stavba, která stojí na pozemku parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín – město, obec Nový Jičín, z vlastnictví paní **********, za kupní cenu ve výši 672.000 Kč, úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČ 00096296, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5741     9. 6. 2015
3. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 1.901.000 Kč účelově určené na akci „Nákup podílu na budově muzea včetně pozemků v Českém Těšíně“ realizovanou pro organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847
  69/5741     9. 6. 2015
4. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 673.000 Kč účelově určené na akci „Nákup budovy v Novém Jičíně“ realizovanou pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296
  69/5741     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 2.574 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.492,18 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 81,82 tis. Kč
  69/5741     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 68/5503 ze dne 19. 5. 2015 (č. usnesení)
  69/5742     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu
  69/5742     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu víceprací v maximální výši 598.310,-- Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce bytů v Českém Těšíně na chráněná bydlení“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 53/4073 ze dne 7. 10. 2014 (č. usnesení)
  69/5743     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách a potřebě dodatečných prací při realizaci stavby „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“ dle předloženého materiálu
  69/5743     9. 6. 2015
2. souhlasí

s předloženým návrhem rozsahu méněprací v předpokládané výši 2.574.673,33 Kč vč. DPH a víceprací v maximální výši 2.482.266,09 Kč vč. DPH v rámci stavby „Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 64/5136 ze dne 24. 3. 2015 (č. usnesení)
  69/5744     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 672/14 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, do SJM **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 77.750,- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  69/5744     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: aa) pozemek parc. č. 2370/51 ostatní plocha, ab) pozemek parc. č. 2370/3 ostatní plocha, za následujících podmínek: i. obdarovaný se zavazuje užívat tento pozemek pouze ve veřejném zájmu jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci, a to po dobu 50 let od účinků vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí, ii. obdarovaný zřídí k tomuto pozemku zákaz zcizení jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 a § 2128 občanského zákoníku, spočívající v nemožnosti obdarovaného převést tento pozemek na třetí osobu; zákaz zcizení se zřizuje na dobu určitou 50 let od účinků vkladu vlastnického práva k tomuto pozemku do katastru nemovitostí, iii. v případě porušení povinnosti dle bodu i., je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a žádat vrácení daru tohoto pozemku nebo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny tohoto pozemku zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. Náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný a smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí (zejména včetně zpevněné pozemní komunikace), vše v k. ú. a obci Trojanovice, do vlastnictví obce Trojanovice, Trojanovice 210, IČ 00298514, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 3) tohoto usnesení b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. aa) a ab) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí
  69/5744     9. 6. 2015
3. rozhodla

zřídit věcné břemeno - služebnost stezky, průhonu a cesty k pozemku parc. č. 2370/3, ostatní plocha, v k. ú. a obci Trojanovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 2366/1 lesní pozemek, parc. č. 2366/2 ostatní plocha, parc. č. 2370/1 lesní pozemek, parc. č. 2370/8 lesní pozemek, parc. č. 2370/9 ostatní plocha, parc. č. 2370/43 ostatní plocha, parc. č. 2370/44 ostatní plocha, parc. č. 2370/72 lesní pozemek, parc. č. 2370/92 lesní pozemek, parc. č. 2370/103 lesní pozemek, parc. č. 2370/107 lesní pozemek, parc. č. 2387/3 lesní pozemek, vše v k. ú. a obci Trojanovice (dále jen „panující pozemky“), spočívající v právu chůze a jízdy přes služebný pozemek a v právu hnát zvířata a jezdit přes služebný pozemek motorovými i jinými než motorovými vozidly, za účelem zpřístupnění panujících pozemků, a to pro lesnictví (činnost, která se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků a produkce dříví), na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný, oprávněný se dále zavazuje, že po ukončení činností souvisejících s výkonem práv odpovídajících věcnému břemeni uvede vždy komunikaci na služebném pozemku do původního stavu na vlastní náklady, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení výše uvedených činností
  69/5744     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5745     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to: pozemek parc. č. 6277/1 o výměře 913 m², ostatní plocha, pozemek parc. č. 6277/2 o výměře 145 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 968, část obce Doly, jiná stavba, pozemek parc. č. 6277/3 o výměře 49 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, pozemek parc. č. 6278 o výměře 244 m², ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, z vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, Český Těšín, IČ 65468562, za kupní cenu ve výši 2.100.000 Kč, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj
  69/5745     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) poskytnout dotaci Slezské diakonii, Na Nivách 259/7, Český Těšín, IČ 65468562, ve výši 3.650.000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Nákup a rekonstrukce nemovitých věcí na ul. Makarenkova“, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 dle předloženého materiálu b) uzavřít se Slezskou diakonií, Na Nivách 259/7, Český Těšín, IČ 65468562, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5745     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 2.150 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o 2.150 tis. Kč
  69/5745     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4939 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5746     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5746     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 6. 2015 do 30. 10. 2015 včetně
  69/5746     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČ 00095354, o částku 99.900 Kč s účelovým určením na projekt „Fajne léto v kosárně“ s časovou použitelností od 1. 6. 2015 do 30. 10. 2015, dle podmínek dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“
  69/5746     9. 6. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce - dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ ve výši 243.200 Kč
  69/5746     9. 6. 2015
5. rozhodla

a) navýšit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ o částku 14.500 Kč b) navýšit akci „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o částku 228.700 Kč
  69/5746     9. 6. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 819,1 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 228,7 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 99,6 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 88,7 tis. Kč pol. 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 97,9 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 114,5 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 99,9 tis. Kč pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 89,8 tis. Kč Celkem o 819,1 tis. Kč
  69/5746     9. 6. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 62/4940 ze dne 17. 2. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5747     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5747     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně
  69/5747     9. 6. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 100 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 50 tis. Kč Celkem o 100 tis. Kč
  69/5747     9. 6. 2015
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5748     9. 6. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5748     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 56/4478 ze dne 25. 11. 2014 (č. usnesení)
  69/5749     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Petrem Mikeskou, se sídlem Čeladná 53, 739 12 Čeladná, IČ 48761958 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3306 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/857 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  69/5750     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na realizaci rozhlasové kampaně v roce 2015 se společností LIN a.s., sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 25720767, v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 44/3306 ze dne 27. 5. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/857 ze dne 12. 6. 2014 (č. usnesení)
  69/5751     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25859838, v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5752     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o spolupráci se společností LIN a.s., sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 25720767, v rámci gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 70/4365 ze dne 15. 12. 2010 (č. usnesení)
  69/5753     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

výpověď smlouvy o výpůjčce č. RRC/00369/2011 spolku Běžecký areál Pustevny, IČ 26681242, jejímž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5753     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. RRC/00996/2011, jejímž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu „Beskydská magistrála“, se společností Pustevny, s.r.o., IČ 27775658, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5754     9. 6. 2015
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi: Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeným JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje, IČ 70888337, Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem kraje, IČ 60609460, Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje, IČ 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5754     9. 6. 2015
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp. Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5755     9. 6. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 701,8 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 701,8 tis. Kč
  69/5755     9. 6. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 - Přijaté pojistné náhrady o 87,37 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 87,37 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 62/4948 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení)
  69/5756     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Ázerbajdžánského a kaspického kulturního fóra, IČ 22759883, o změnu specifikace uznatelných nákladů a termínu ukončení projektu „Muzeum Jantarové stezky“
  69/5756     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00591/2015/RRC na projekt „Muzeum Jantarové stezky“, s Ázerbajdžánským a kaspickým kulturním fórem, IČ 22759883, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5757     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 50.000 Kč na projekt Mezinárodní letní sraz turistů a XV. Český letní sraz turistů Beskydy 2016
  69/5757     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši maximálně 50.000 Kč na projekt Mezinárodní letní sraz turistů a XV. Český letní sraz turistů Beskydy 2016, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016
  69/5757     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  69/5757     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 50 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 50 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5758     9. 6. 2015
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5758     9. 6. 2015
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“ dle předloženého materiálu
  69/5758     9. 6. 2015
3. jmenuje

členy odborné hodnotící komise v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“: Mgr. Davida Karčmáře, ředitele krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Ing. Vladimíra Vavrečku, CSc., vedoucího katedry Marketingu a hodnototvorných procesů na Vysoké škole podnikání, a.s., RSDr. Tadeáše Hlawiczku, předsedu Komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch, Mgr. Radku Košťálovou, zástupkyni České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Ing. Bc. Evu Kuśovou, MBA, zástupkyni společnosti KLACR o.s.
  69/5758     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 24 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 24 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 46/3466 ze dne 24. 6. 2014 (č. usnesení)
  69/5759     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o překážce bránící řádnému provedení díla zjištěné při realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ realizované v rámci projektu „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dle předloženého materiálu
  69/5759     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 02170/2014/IM na realizaci stavby „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“, se společností: SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 30/2379 ze dne 3. 12. 2013 č. 36/2733 ze dne 17. 2. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 19. 12. 2013 č. 11/978 ze dne 11. 9. 2014 č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5760     9. 6. 2015
1. rozhodla

zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Fulnek, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 98 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Fulnek (in rem), nyní ve vlastnictví města Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, spočívající v právu zřídit na služebném pozemku zemní vedení nízkého napětí, provozovat jej a udržovat, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním a údržbou zemního vedení nízkého napětí, na dobu neurčitou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 839-30/2015 ze dne 16. 3. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši
  69/5760     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 94 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 832-122/2014 ze dne 9. 10. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 94/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m², části pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 832-122/2014 ze dne 9. 10. 2014 a nově označené jako pozemek parc. č. 135/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m² a pozemek parc. č. 135/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Fulnek, z vlastnictví města Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, IČ 00297861, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovité věci specifikované v bodě 2) písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, Butovická 376, Studénka, IČ 62330349, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  69/5760     9. 6. 2015
3. bere na vědomí

a) žádosti společnosti MARPOL Group s.r.o., Olbrachtova 3540, Frýdek-Místek, IČ 28658035, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení, dle příloh č. 6, č. 10 a č. 12 předloženého materiálu b) žádosti manželů **********, o prodej nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4) tohoto usnesení, dle příloh č. 5, č. 8 a č. 9 předloženého materiálu
  69/5760     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, zejména pak rámečkové oplocení, horkovod, zpevněné plochy a zemní kabel, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.606.800,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek: i. kupující se zavazují, že nejpozději do 31. 12. 2017 zahájí na předmětných nemovitých věcech podnikatelskou činnost, v rámci které bude zaměstnáváno na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců; o zahájení uvedené činnosti jsou kupující povinni písemně vyrozumět prodávajícího, ii. kupující se dále zavazují, že předmětné nemovité věci budou užívat pro podnikatelskou činnost, v rámci které bude zaměstnáváno na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a nepřevedou předmětné nemovité věci do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 5 let od zahájení podnikatelské činnosti ad i, iii. kupující se zavazují vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 5 leté doby předávat prodávajícímu příslušným úřadem práce potvrzenou písemnou zprávu, že předmětné nemovité věci jsou užívány pro podnikatelskou činnost, v rámci které je zaměstnáváno na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí, iv. v případě, že kupující poruší povinnosti dle ad i. a ad ii., je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.100.000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy budou kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzváni, v. v případě, že kupující poruší povinnost dle ad iii., je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy budou kupující prodávajícím k její úhradě písemně vyzváni; b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími
  69/5760     9. 6. 2015
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 18.000.000,- Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 bod 5) ze dne 11. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  69/5760     9. 6. 2015
6. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 14 N 13/71, ev. č. 02465/2013/IM ze dne 31. 10. 2013, uzavřené mezi krajem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, dle předloženého materiálu
  69/5760     9. 6. 2015
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje pro informaci a k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5761     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o rozsahu víceprací a méněprací na akcích reprodukce majetku dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/884 ze dne 12. 6. 2014 č. 6/472 ze dne 19. 9. 2013 č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  69/5762     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost subjektu BESKYDHOST, se sídlem Ostravice č. p. 268, 739 14 Ostravice, IČ 26646803, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále u neinvestiční dotace poskytnuté za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5762     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, stanoveného odvodu ve výši 37.555,50 Kč u neinvestiční dotace poskytnuté subjektu BESKYDHOST, se sídlem Ostravice č. p. 268, 739 14 Ostravice, IČ 26646803 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“
  69/5762     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, ve výši 80 % ze stanoveného odvodu 4.949,50 Kč za porušení rozpočtové kázně u neinvestiční dotace poskytnuté subjektu BESKYDHOST, se sídlem Ostravice č. p. 268, 739 14 Ostravice, IČ 26646803 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, tj. v celkové výši 3.959 Kč
  69/5762     9. 6. 2015
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté subjektu BESKYDHOST, se sídlem Ostravice č. p. 268, 739 14 Ostravice, IČ 26646803, za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd, dle předloženého materiálu
  69/5762     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5763     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2015
  69/5763     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, maximálně ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2015, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015
  69/5763     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít s pobočným spolkem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5763     9. 6. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 400 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 400 tis. Kč
  69/5763     9. 6. 2015
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5764     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, o poskytnutí neinvestiční dotace maximálně ve výši 659.000 Kč, na provoz vlaků Slezských zemských drah
  69/5764     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 659.000 Kč, subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, na provoz vlaků Slezských zemských drah, s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
  69/5764     9. 6. 2015
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít se subjektem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČ 26819856, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  69/5764     9. 6. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 659.000 Kč
  69/5764     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy pol. 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob o 659 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 659 tis. Kč
  69/5764     9. 6. 2015
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5765     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

žádost Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000 Kč na provozování páteční a víkendové vlakové dopravy na trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 3. 7. 2015 – 28. 9. 2015
  69/5765     9. 6. 2015
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč na zajištění páteční a víkendové vlakové dopravy na trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 3. 7. 2015 – 28. 9. 2015 Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, s časovou použitelností od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015
  69/5765     9. 6. 2015
3. rozhodla

uzavřít s Mikroregionem Hvozdnice, IČ 71194410, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  69/5765     9. 6. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Dopravní obslužnost – linková doprava“, ve výši 200.000 Kč
  69/5765     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost o 200 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 200 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 28/2151 ze dne 5. 11. 2013 (č. usnesení)
  69/5766     9. 6. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 66/5376 ze dne 21. 4. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/530 ze dne 19. 12. 2013 (č. usnesení)
  69/5767     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

informaci o ukončení realizace stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov v km“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“ dle předloženého materiálu
  69/5767     9. 6. 2015
2. rozhodla

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o dílo číslo 03551/2014/IM na realizaci stavby „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov v km“ v rámci projektu „Silnice 2014 – II. etapa“, se sdružením s názvem „Společnost MTS+KARETA, Silnice 2014 – II. etapa, část 1“ zastoupeným společnostmi: Metrostav a.s. se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, a KARETA s.r.o. se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5768     9. 6. 2015
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti a přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5768     9. 6. 2015
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5768     9. 6. 2015
3. svěřuje

Dětskému domovu a Školní jídelně, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, IČ 47658061 k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5768     9. 6. 2015
4. svěřuje

Dětskému domovu a Školní jídelně, Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČ 61989321 k hospodaření přebytečný movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5769     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

návrh na zvolení nové přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  69/5769     9. 6. 2015
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 25. 6. 2015

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1255 ze dne 7. 5. 2015 č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  69/5770     9. 6. 2015
1. bere na vědomí

usnesení Rady Asociace krajů České republiky číslo 168 ze dne 30. ledna 2015 ve věci Rozvoje videokonferenčního systému krajů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  69/5770     9. 6. 2015
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout peněžitý dar ve výši 260.000 Kč z rozpočtu kraje Asociaci krajů České republiky, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 70933146, na financování veřejné zakázky „Rozvoj videokonferenčního systému krajů“ a uzavřít s Asociací krajů České republiky, IČ 70933146, smlouvu o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  69/5770     9. 6. 2015
3. ukládá

řediteli krajského úřadu předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Tomáš Kotyza Termín: 25. 6. 2015
  69/5770     9. 6. 2015
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ ve výši 260.000 Kč
  69/5770     9. 6. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 260.000 Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskových a podobných organizací o 260.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  69/5771     9. 6. 2015
1. rozhodla

o uzavření smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazeným do krajského úřadu se společností RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, IČ 27769127, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  frame-scrollup