Menu

Číslo zasedání: 3.
Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava
Datum a hodina konání: 17. 3. 2021 od 9:00 do 13:02 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Mgr. Radek Kaňa, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, RNDr. Michal Pobucký, DiS., Ing. Vít Slováček, Ing. Jan Wolf

3. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné opět v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 58 členů. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo pět členů zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že s ohledem na konání zasedání za těchto mimořádných podmínek nebude zajištěn přímý přenos ze zasedání zastupitelstva kraje a bude pořízen zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dne 18. 12. 2020 podal rezignaci na funkci člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje pan Jan Nezhyba, dnem 19. 12. 2020 tímto vznikl mandát Ing. Janu Kunzemu, který podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o krajích bude vyzván, aby dnes složil slib, a to pronesením slova "Slibuji". Následně potvrdí složení slibu podpisem na zde připravené listině. Dodal, že slib přečte ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza, MBA a požádal, aby zastupitelé povstali a po celou dobu skládání slibu setrvali ve stoje.

Ředitel krajského úřadu Ing. Kotyza přečetl text slibu, poté Ing. Kunze složil slib pronesením slova "Slibuji", což následně podpisem stvrdil, a zároveň převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že pro usnadnění průběhu jednání jsou opět připravena hlasovací zařízení, která jsou nastavena na jména zastupitelů, hlasuje se 1 pro, 2 proti, 3 zdržel se, přihlášení do diskuse je pod číslem 4, doplnil, že se hlasuje až po zaznění gongu.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování – hlasovalo 48 pro, 7 proti, 5 se zdrželo hlasování.

(pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 3. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že dne 1. 1. 2021 vznikl nový odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu a do funkce vedoucí byla radou kraje jmenována Ing. Karin Černá.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovatelky zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 12. 2020, byly Mgr. Zuzana KlusováIng. Šárka Šimoňáková. Obě ověřovatelky sdělily, že zápis přečetly a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/129 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/130 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uved, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou s ohledem na omluvenou MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, MBA soustřeďovány u náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/131 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 17. 3. 2021,

Ing. Radek Podstawka – požádal o stažení bodu č. 7/8 "Návrh na zvýšení podílu kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., a změna společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s. r. o.", který řeší zvýšení podílu kraje ve společnosti koordinátor ODIS s. r. o., město Ostrava jako druhý společník to zatím neprojednalo v orgánech města, a proto tento bod navrhl stáhnout z programu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že Ing. Podstawka je předkladatelem tohoto bodu, proto o něm nebudou hlasovat,

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že zastupitelský klub Piráti žádal o zařazení bodu "Návrh na odvolání náměstka hejtmana MUDr. Martina Gebauera, MHA", a to z důvodu odcestování do Keni, což byla země zařazená Ministerstvem zdravotnictví jako riziková, požádali, aby bod mohli projednat a zeptat se MUDr. Gebauera, MHA, náměstka hejtmana kraje na různé okolnosti, podle jejího názoru je to i pro něj šance postavit se k tomu čelem,

Ing. Pavel Kořízek – sdělil, že podporuje návrh Mgr. Klusové jako člen výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, kde tuto problematiku řešili a nedořešili, protože nedostali materiály, které měli dostat, proto se domnívá, že problematika, která se týká Nemocnice Třinec, p. o., byla z pozice MUDr. Gebauera, MHA, náměstka hejtmana kraje nezvládnutá a dostatečně nevysvětlena,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že mají jeden návrh na změnu programu, o kterém budou jednat, a to návrh Mgr. KlusovéIng. Kořízka, tedy zařazení bodu o odvolání náměstka hejtmana MUDr. Gebauera, MHA,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že akceptuje připomínky nebo návrhy, které zde vznesla Mgr. Klusová, ale pouze formálně, protože věcně se návrh vůbec nezakládá na pravdivých informacích, dodal, že je pravda, že 23. ledna odcestoval na dovolenou, ale je také pravda, že toho dne nebyla žádná z těch afrických zemí zakázaná, nebo nedoporučená, k tomu došlo 1. nebo 2. února,

Mgr. Zuzana Klusová – předpokládala, že bod nebude zařazen do programu jednání, proto se zeptala, zda v momentě, kdy MUDr. Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje odvolal Ing. Martina Síkoru, již věděl o své cestě a zda s ním projednal důvody před jeho odvoláním, zda je pravda, že v momentě, kdy vlastním zaměstnancům Nemocnice Třinec, p. o., sliboval, že se situací bude intenzivně zabývat, zda poté odjel na dovolenou a neinformoval o tom,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že Mgr. Klusové odpověděl na čtyři dotazy, kde dostala všechny informace, co se týká obsahu informací a validnosti informací, i Ing. Kořízek má informace, které žádal na výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje, protože členům byly zaslány všechny dokumenty, které jsou dohledatelné na krajském úřadě a není pravda, že členové tohoto výboru tyto informace nedostal,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že nyní hlasují pouze o zařazení bodu o odvolání do programu, pokud nebude bod o odvolání MUDr. Gebauera, MHA, náměstka hejtmana kraje, schválen, může se předložit do bodu "Dotazy, připomínky a podněty", kde se může bod projednat,

Ing. Josef Bělica, MBA – upozornil na to že především zastupitelé kraje by měli respektovat vlastní jednací řád, dodal, že jsou stále v bodu program, kde by se měli zastupitele kraje vyjadřovat k programu, a ne rozebírat jednotlivosti konkrétních bodů, proto požádal, aby se opravdu vrátili k programu, souhlasil s prof. Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, že se může bod zařadit dále do bodu různé, a dodal, že zdůvodnění předkladatele, proč chce tento bod zařadit, již slyšeli, domníval se, že by se nemělo prodlužovat toto jednání obstrukcemi nad rámec projednávaného bodu, kterým je program.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 17 pro, 34 proti, 8 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bod nebude zařazen na jednání a dodal, že mohou tento bod navrhnout v bodu různé, kde se mohou zeptat i na další vývoj Nemocnice Třinec, p. o.,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 6 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/132 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 17. 12. 2020, se konalo 8 schůzí rady kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že vznikl nový odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu, jehož vedoucí se stala Ing. Karin Černá, kterou požádal o krátké představení,

Ing. Karin Černá – uvedla, že jí bude 50 let, svou profesní cestu zvolila do veřejné správy, přestože vystudovala na Vysoké škole báňské podnikatelství a management, od roku 2007 je zaměstnancem Moravskoslezského kraje, působila na odborech kancelář ředitele, evropských projektů, životního prostředí a zemědělství, dopravy a chytrého regionu, doplnila, že se domnívá, že se získanými zkušenostmi obstojí na nové pozici v odboru energetiky, průmyslu a chytrého regionu, a věří, že jejich tým společně s dvěma příspěvkovými organizacemi, Moravskoslezským datovým centrem a Moravskoslezským energetickým centrem, bude poskytovat kvalitní pracovní zázemí a servis pro samosprávu v oblasti transformace průmyslu a energetiky v Moravskoslezském kraji.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/133 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že dle schváleného programu jednání se nyní bude projednávat materiál č. 8/12.

K materiálu č. 8/12
Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení zdravotnické techniky

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že se dohodli na organizační komisi rady kraje, že bude v úvodu informovat zastupitele kraje o tom, jaká je epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji, poté požádá o krátké slovo přítomného pana ředitele MUDr. Havrlanta, MHA, aby zdůvodnil, co Fakultní nemocnice Ostrava požaduje, aby Moravskoslezský kraj zakoupil a pomohl s celou situací,

MUDr. Jiří Havrlant, MHA – navázal na prof. Vondráka, CSc., hejtmana kraje, ohledně situace v Moravskoslezském kraji, která je způsobená epidemií nejen v našem kraji, ale v celé České republice, požádal v rámci jednání krizového štábu o možnost zakoupení přístroje pro mimotělní membránovou oxigenaci, což je systém ECMO, jedná se o přístroj pro jedinou možnost léčby pacientů, u kterých nemůže být provedena výměna plynů v těle klasicky, tzn. umělou plicní ventilací, je to mimotělní systém, který podporuje jak plíce, tak i srdce, situace, jak řekl, prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, se mění v této době v podstatě z hodiny na hodinu, doufal, že již jsou v kulminační fázi ohledně intenzivní péče, dodal, že nyní je v celém kraji vyčleněno cca 200-208 lůžek intenzivní péče, je dobře, že ta lůžka máme, obsazenost k 16. 3. 2021 byla 190 lůžek, následný den byla nižší, ale za hodinu to může být jinak, když odjížděl na toto jednání, domlouval se s nemocnicemi na Třinecku a v Opavě překlad pacientů právě na tento mimotělní oběh, protože tito pacienti tuto péči potřebují,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/134 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval řediteli MUDr. Havrlantovi, MHA za informace a všem ostatním za pomoc, kterou vykonávají pro nás pro všechny.


K materiálu č. 4/15
Programové prohlášení rady kraje pro období 2020-2024

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že se shodli na tom, že je to koaliční program, postupně budou přednášet čtyři řečníci, prezentaci zahájí on, následně bude hovořit náměstek hejtmana kraje Ing. Unucka, MBA, Mgr. et Mgr. Curylo a radní kraje Ing. Kajnar,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – na závěr prezentace dodal, že už nejsme krajem, který je na tom hůře než jiné kraje, jsou zde kraje, které budou nyní potřebovat větší pomoc, uvedl, že se již dostáváme z fáze horší do fáze přechodové, a dokonce do fáze lepší, řekl, že ideální bude, až nebudeme mít nárok na žádné takovéto peníze, ale to si ještě nějakou dobu počkáme,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že je tento bod velice zajímavý, již před čtyřmi lety byl překvapen, jak lze na několika stranách prezentovat krásné fotky z tohoto kraje, napsat i řadu pěkných slov a souvětí, i jako opoziční politik by mohl říci, že to, co je napsáno, je velmi pěkné, i písmo i papír,

Róbert Masarovič, MSc., MBA – požádal o úpravu do zápisu, kdy JUDr. Babka nehovořil k primátorovi, ale k hejtmanovi kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že mu to nevadí, dále se vyjádřil k tomu, že ne vždy to obecné se dá realizovat, ale nemůže se zkonkrétnit úplně všechno; co se týká dopravy, dnes čelí velkým problémům, protože přepravní výkon je velmi chabý, děti nejezdí do školy, lidé nepřejíždí z okresu do okresu, v podstatě COVID‑19 se podepsal, a to velmi zásadně, na dopravní obslužnosti, situace je taková, že dopravcům se zaplatí a to, co vydělají na dopravě, dostane zpět kraj, a když se nevydělá, tak to jsou jejich peníze, které do toho musí dávat, opravdu některé konkrétnosti nejde řešit systémově, a poděkoval za podporu tohoto bodu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/135 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že zastupitelé za politický klub SPD čekali, až budou osloveni, aby dali své návrhy na členy, že to bude podle stranického klíče, nicméně se ukázalo, že např. Ing. Kajnar, člen rady kraje zde navrhl 12×, JUDr. Babka 3× a oni nebyli osloveni,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že zde nikdo nikoho neoslovuje, dodal, že si mohou podat své návrhy,

JUDr. Ondřej Ručka – poznamenal, že doufá, že se na krajský soud nebude nikdy nominovat dle stranického klíče, domnívá se, že tak daleko by to neměli dohnat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že justice je nezávislý orgán.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/136 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/137 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/138 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Žádost člena komise o vyjmutí z usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/139 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh změny pověřených osob u zákonodárných iniciativ MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/140 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Mgr. Zuzana Klusová – se zeptala, zda celá rada kraje podporuje tento projekt splavnění Odry až do Ostravy, tak, jak to vyplývá z odpovědi, sama je z toho zklamaná, protože tady kraj podporuje projekt navzdory nesouhlasu města Ostravy, ale také z mnoha jiných důvodů, sami řekli, že v dopravě nemůžeme přece podporovat všechno, prioritou jejich vlády je dostavba dálnic, kam se rozhodli mimo jiné přesouvat peníze i čas z Evropského sociálního fondu, mluvili zde o vysokorychlostních tratích, s čímž se ztotožňuje, domnívá se, že kanál Dunaj-Odra-Labe je nesmysl jak z finančního hlediska, tak z pohledu ekologie i dopravy, zeptala se, zda skutečně trvají na tom, že je to jejich priorita nebo věc, kterou podporuje celá rada kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že tak to není a předal slovo Ing. Unuckovi, MBA, náměstkovi hejtmana kraje,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že oni říkají, že chtějí, ať Ministerstvo dopravy upřesní ty varianty, které dalo na stůl, pouze reagují na žádost Ministerstva dopravy, řekl, že kanál Dunaj-Odra-Labe je pro ně mrtvý, to v radě kraje nechce nikdo, ale pokud jde o samostatný projekt splavnění Odry na české území, říkají Ministerstvu dopravy, ať ho konkretizuje a představí jim konkrétní parametry, za ně byly jasné čtyři body, nesmí dojít k porušení meandrů Odry, musí se najít místo, které bude multimodální a musí to být místo co nejblíže česko-polské hranici,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že přesně tak to bylo, tak to bylo definováno, nikdo z nich Dunaj-Odra-Labe do Ostravy nepodporuje, požádali MD, aby řekli, kam ta Odra může být splavněna od hranic, to byl požadavek, který k nim vznesli, proto byla tak formulována odpověď,

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že je to odpověď Radě města Ostravy, nikoliv MD a jí to vyznělo, že kraj s tím nemá zásadní problém, mimo jiné je tam i věc, kdy, pokud by to bylo v Ostravě, zřejmě ten přístav, pak překladiště by bylo na místě koksovny, na ni odpověď nepůsobila tak, že kraj ten projekt nechce,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal vedoucího odboru právního a organizačního JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., o krátký komentář, co je skutečně obsahem odpovědi, protože oni řekli, že to musí rozhodnout Ministerstvo dopravy, jejich záměr bylo, kam až to povede, nevyjádřili žádný souhlas s tím, že se má stavět jakýkoliv přístav ve městě Ostrava,

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. – konstatoval, že přesně tak to bylo myšleno, navržená odpověď reaguje na požadavek Rady města Ostravy, který mířil k záležitosti týkající se zrušení nebo vynětí toho projektu, nicméně návrh odpovědi potvrzuje dříve prezentované stanovisko rady kraje, jak již tady bylo řečeno, jak Ing. Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje, říkal, tak to platí, v tuto chvíli se očekává vyjádření MD k záležitosti přístavu v Ostravě, dodal, že případně k odborným záležitostem by jej mohli ještě doplnit další kolegové, nicméně na základě konzultace se všemi dotčenými, i náměstky hejtmana kraje, členy rady kraje, kolegy z odborů, je odpověď formulována takto,

Ing. Josef Bělica, MBA – uvedl, že zcela neumí komentovat pocity Mgr. Klusové, v mezičase se otevřel ten dokument a je to přesně tak, jak říkal prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, i Ing. Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje, a ocitoval část textu:" Kraj považuje v této souvislosti za nezbytné zdůraznit, že tuto záležitost považuje ve shodě s městem za zásadní, přičemž za prioritní považuje dodržení níže uvedených bodů, nesmí dojít k poškození meandrů řeky Odry", jak již zaznělo "stavba musí být na území České republiky co nejkratší", a tak dál, všechny ty body zde byly vyjmenované, dopis je poměrně jasně formulován, tak, jak řekl i JUDr. Pospíšil, Ph.D., LL.M.,

Jakub Dedek – sdělil, že by také rád ocitoval část textu: "V kontextu filozofie rozvoje kraje založené na dostupnosti jádra aglomerace považujeme z předložené studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, větev Dunaj-Odra za akceptovatelný úsek od státní hranice v prostoru starého Bohumína po platební komoru Přívoz, respektive s předpokládaným vzdutím pro zajištění provozu udrženého přístavu Ostrava. Tato dílčí etapa je dle našeho názoru akceptovatelná s tím, že o dalším pokračování koridoru bude možno rozhodovat v další etapě ve vazbě prokázaného ekonomického užitku a v tuto chvíli, které zdůrazní další pokračování koridoru pro zajištění průplavního spojení, zejména navržené řešení na katastrálním území Nová Ves u Ostravy, Zábřeh Hulváky, Svinov a Zábřeh nad Odrou nemůže akceptovat.", dodal, že se zde mluví explicitně o té variantě platební komory v Přívozu,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že bude také citovat: "Umístění přístavu a s ním související záležitosti budou projednány s odborníky, dotčenými podniky, veřejností a bude provedena SEA", řekl, že tím říkají vše, tato věc prostě musí vším projít, a proto říkají MD – řekni, co chceš a pak se udělá SEA, buď to projde nebo neprojde, tam se budou moci všichni vyjádřit,

JUDr. Josef Babka – uvedl, že byl rád za odpověď Radě města Ostravy, která je v tom znění, jak je, a že není kategoricky proti, je to samozřejmě otázka výstavby Dunaj-Odra-Labe v tom nejširším pojetí, ale i v té nižší variantě splavnění Odry je předmětem široké diskuse, kdy je někdy ta diskuse zploštělá na to, kde bude přístav v Ostravě, dodal, že dle něj je i v Mariánských Horách nebo ve Svinově poměrně nesmyslná, je dostatek času o tom diskutovat, aby to bylo někde na okraji Přívozu nebo někde jinde, diskuse je o to zvláštnější, že mnozí i z řad těch, kteří to chtějí, jsou proti práci, která je již zahájena, zejména v té části splavnění Odry, vznikají argumenty, že toto plavební dílo je jenom pro dopravu a vzhledem k tomu, že v Ostravě, v našem kraji, je průmysl, zejména těžký průmysl na ústupu, že to není potřeba, domnívá se, že je třeba začít lidem vysvětlovat a diskutovat o širší otázkách, které jsou spojené vůbec s dopravu vodními toky, ať je to o otázkách zadržování vody v krajině, o protipovodňových ochranách, o energetice, která je daleko méně škodlivá než solární, je to i otázka strategické bezpečnosti státu, kde mimo jiné, například v USA se taková díla staví pod gescí Ministerstva obrany USA, a naše díla, která již byla postavena za první republiky pod Ministerstvem veřejných prací s tím, že ta problematika vody je rozsáhlá a zasahuje nejen Ministerstvo životního prostředí a zemědělství, MD, armádu atd., věc je o to složitější, že nemají centrální orgán, který by to zastřešoval a koordinoval, mimo té strategické bezpečnosti zde vstupují dopravní prvky a samozřejmě i městotvorba a krajinotvorba,

Ing. Petr Kajnar – dodal, že ten kanál je v Politice územního rozvoje České republiky, a to je poměrně silný nástroj k tomu, aby se dal prosazovat, souhlasil s tím, co řekl JUDr. Babka, je třeba se také dívat na to, že kraj bude jednat s MD o řadě projektů, od vysokorychlostní železnice po zatočení dráhy do Mošnova, které by se měly hradit ze státních peněz, těch projektů, které jsou projednávány s MD, je řada, dodal, zda je diplomatické říct kategoricky ne, když nám to stejně nepomůže, kdyby to MD chtělo prosadit, to je už věc jednotlivých zastupitelstev a rad,

Ing. Vladimír Návrat – sdělil technickou poznámku jako předseda výboru pro dopravu zastupitelstva kraje, kdy proběhla nedávno konference čtvrtého evropského koridoru ze severu na jih, tzn. Balt – Adriatic, a řešili tam jak silnice, tak železnice, protože náš kraj je v tomto směru, tzn. otevření na sever, severovýchodně velmi na tom závislý a spojení do Evropy dnes je pro každého z nás často i přes Polsko, voda je problematická, řekl, že se nebude vyjadřovat ke kanálu Dunaj-Odra-Labe, nemá k tomu mandát, ale souhlasil se stanoviskem Ing. Unucky, MBA, náměstka hejtmana kraje, kdy je cílem prověřit, zda je možný ten dlouholetý cíl; jak uvedl Ing. Kajnar, radní kaje, kanál je skutečně ve všech územích politikách na té nejvyšší úrovni zahrnut, tedy, zda má smysl spolupráce s Polskem na tom prodloužení, nebavíme se o kanálu Dunaj-Odra-Labe, ale prodloužení splavnosti od přístavu Koźle přes Ratiboř, kde polská strana už na tom začala intenzivně pracovat, někde na území naší republiky, řekl, že rozumí té situaci geografické, která je složitá, kdy město Ostrava je katastrálně poblíž hranice s Polskem, tzn. není tady příliš prostoru, již toho hodně pamatuje a ví, že se mluvilo o více přístavech, to co řekl Ing. Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje, multimodální spojení železnice, dálnice a vody, se nabízí třeba i ve Vrbici,

JUDr. Ondřej Ručka – sdělil, že v tomto ohledu kraj vysílá naprosto ambivalentní signály, protože když vezmou první mediální výstupy týkající se rozhodnutí města Ostravy nebo respektive stanoviska města Ostravy, zdá se, že kraj je kategoricky proti, nyní se vlastně z tohoto dopisu dozvídáme, že možná ano, za určitých okolností do Ostravy-Přívozu by to možná podpořili, JUDr. Babka vlastně nahodil, že stanovisko Přerova je pozitivní, najednou se baví o tom, že kanál má být prodloužen až do Přerova, což následně Ing. Kajnar, radní kraje, stoprocentně podpořil, opravdu není zřejmé, o čem se vlastně baví a v jakém rozsahu, dodal, že kraj vysílá takové signály, které působí zcela nedůvěryhodně, navíc si hrají na to, že se baví o nějakém reálném účelu, ale ve skutečnosti tím stavíme pyramidu prezidentu republiky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že žádnou pyramidou panu prezidentovi republiky nestavíme, vysílá se jediný signál, předložte, jak by mohlo prodloužení splavnosti Odry vypadat, aniž by vstoupilo do katastru města Ostravy, protože oni tam v podstatě říkají tyto věci, ale je potřeba dát prostor pro varianty toho projektu, řekl, že nepovažuje za rozumné říct, že žádné prodloužení tady nebude, to by byl jasný signál, který by ovšem znamenal také to, že vlastně oni můžou pak ten přístav někde u hranic s Polskem potřebovat, takže se říká, ukažte, jak by to mělo vypadat, máme tyto podmínky, které jsou tam stanoveny, ať předloží varianty návrhů, jak by to mělo vypadat za těchto podmínek, které jsou definovány, ale oni neříkají na rozdíl od města Ostravy, že nic nechtějí, protože to není pravda, že nechtějí, domnívá se, že ta splavnost Odry může být klíčová pro budoucnost, když vezme v podstatě břidlicový plyn, který se může dovážet, tak jak ho budou dovážet do České republiky, jedině po vodě, jinou cestu se nedostane, řekl, že je nutné si říci, že tyto varianty jsou ve hře, oni nevyřeší obnovitelnou energetiku, neobejdou se bez plynu, možná se do budoucna neobejdou bez jaderné energetiky, ale to si musí všechno říct, jaké jsou varianty na stole, dodal, že jediné, co tímto vysílají za signál je, nic nebudeme negovat, musí znát, jaké jsou varianty, to je ten smysl celého tohoto dopisu, který je samozřejmě právně formálně takto sepsán, je toto, o co se tady snažíme,

Mgr. Zuzana Klusová – připomněla, že studie proveditelnosti za 27 mil. Kč už se dělala, nedokáže si představit, tak jak tam píše Ostrava, jak by to dílo muselo být provedeno, aniž by nemělo fatální dopady do meandrů a vůbec bylo do povodí řeky, do spodních vod atd., domnívá se, že odborníci se k tomu vyjadřovali mnohokráte, že tady jen plýtvají zdroji na něco, co nikdy neprojde,

Ing. et Ing. David Dudzik – sdělil, že se baví o rozvoji regionů a možností výroby i s nějakou větší přidanou hodnotou, řekl, ať se pokusí všichni zamyslet nad limity cokoliv vyrobit, vyrobíme cokoliv, jediným limitem je to zboží převézt, z důvodu váhy, anebo z důvodu velikostí v tomto ohledu je doprava po vodě nenahraditelná,

Mgr. Kateřina Šebestová – sdělila, že považuje za nutné se jako členka Rady města Ostravy vyjádřit, dopis byl adresován ve věci aktualizace politiky územního rozvoje neboli Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kraj dopisem sdělil, že se k aktualizací č. 4 už nestihl vyjádřit neboli nestihl jejich připomínky příp. zapracovat, je členkou výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje, pochopila to tak, že se k další aktualizaci, možná páté, šesté mohou vrátit za celé město Ostrava a diskuse s krajem bude nadále probíhat, oni tom dopise za město Ostravu i zmiňují potřebu důsledně prošetřit nebo sepsat dopady na veškeré aspekty životního prostředí, které by měla stavba koridoru pro město Ostrava a jeho okolí, debata s Moravskoslezským krajem je samozřejmě otevřená,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – zopakoval, že investorem není kraj ani město, je to státní akce, dodal, že na polské straně se intenzivně pracuje a Poláci to k hranici přivedou tak nebo tak, navázal na předřečníky, bude se vést velká diskuse, kraj zvažuje skutečně na vahách, co je výhodné a co není, aby to nezasadilo ránu životnímu prostředí nebo kvalitě života lidí na Ostravsku či Bohumínsku, doplnil, že se jedná o připomínkování průběžného materiálu s vizí cca 30 – 40 let.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 50 pro, 9 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/141 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na darování majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/142 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/143 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/144 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/145 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/146 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Poskytnutí dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/147 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/148 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/149 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Žádost o individuální dotaci Dny NATO 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/150 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál č. 4/15 (Programové prohlášení rady kraje pro období 2020-2024) byl již projednán v úvodu jednání, proto dále projednávali materiál č. 5/1.


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 5/1
Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že dotace bude sloužit k rozjetí projektů na pomoc firmám, které jsou postiženy nebo dotčeny ukončením OKD, a.s., na minulém zasedání zastupitelstva kraje informoval, že takový program připravují, stručně dodal, že OKD, a.s., každý rok pustilo do oběhu cca 10 mld. Kč, zejména v kraji, z toho šlo na mzdy cca 2 mld. Kč, v průměru je to 5000 lidí, kteří by mohli přijít o práci, dne 25. 2. 2021 získali výsledky z dotazníkového šetření od firem, kdy se potvrdilo, že skutečně asi 4200 lidí může přijít o práci z důvodu ukončení těžby, tento program by měl firmám pomoct najít si nové zakázky, soukromé nebo státní, případně pomoct lidem najít si novou práci, dotace směřuje Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti, z.s., který to bude mít na starost, požádal o podporu tohoto bodu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/151 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/152 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/153 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/154 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/155 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/156 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/157 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/158 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/159 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/160 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Bílá kniha 2021 – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/161 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/162 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že součástí jednání zastupitelstva kraje je také bod "Vystoupení zástupců veřejnosti", a to obvykle od 11:00 hod., a dodal, že přihláška je na téma politická kultura,

XXXXX (občan MSK) – sdělil, že by chtěl připomenout, co je politická kultura, anebo není, konstatoval, že motýlek, dýmka, kazajka, kariéra, o tomto již hovořil, ale tady to také není úplně v pořádku, protože chlubit se a sebestřednost není obsahem slibu, který jste složil, hlavní je kraj a občan, dodal, že další bod je ekologie, životní prostředí, firma Liberty, Bártovice, Radvanice a skládka prachového uhlí, toto bylo náplní TV pořadu někdy v prosinci, náhodou určitou část stihl, tak se tomuto věnoval, dodal, že prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje byl požádán televizi, aby se vyjádřil k danému problému, a on to odmítnul, copak občan nemá právo na informaci, v jakém prostřední a kde žije, kde je věk dožití o dva roky nižší, než kdekoliv jinde v Ostravě, tady je také ústava, kde je ten slib, ten je nutné plnit na každém kroku a při každé činnosti,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na vyčerpání třetí minuty v diskusi, dodal, že vedle něj sedí náměstci hejtmana kraje a každý má delegované své pravomoci a on jako hejtman kraje nemá povinnost se vyjadřovat ke všem dotazům České televize, od toho má tiskové oddělení, tiskovou mluvčí a má i jednotlivé náměstky hejtmana kraje, které nechává také vystupovat, znamená to, že pokud nemohl vystoupit v televizi z důvodu, že tady nebyl, tak o to požádal paní radní MUDr. Němečkovou Crkvenjaš, MBA, která samozřejmě k tomu vystoupila, ústava mu nedává za povinnost, že musí každému novináři odpovídat na dotazy, od toho tady je ten tým, který musí takto pracovat a on je ten, který tyto pravomoci deleguje, dodal, že co se týká vakcíny, toto nebylo v rozporu, ale naopak v souladu s přijatými dokumenty ze dne 22. 12. 2020,

XXXXX (občan MSK) – doplnil, že doufal, že ve stavu nouze jsou pravidla poněkud jiná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že ve stavu nouze nejsou jiná pravidla, nikdo nezakazuje nikomu vycestovat, protože by to bylo protiústavní, pokud to není explicitně zakázáno, žijeme stále v právním státě.


K materiálu č. 7/5
Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/163 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/164 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/165 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál č. 7/8 (Návrh na zvýšení podílu kraje ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., a změna společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s. r. o.) byl v úvodu jednání stažen z programu.


K materiálu č. 7/9
Smlouva o finančním příspěvku obce Bolatice na zajištění dopravní obslužnosti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/166 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Zajištění dopravní obslužnosti úseku linky S6, tratě 323 od 12/2023 do 12/2027

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/167 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Krnov

Ing. Radek Podstawka – sdělil, že se jedná o dodatek, který se uzavírá s městem Krnov ohledně opravy ulice Chařovské, kde dostali dotaci, ale z důvodu COVID‑19 a klimatických podmínek nestihli tuto dotaci čerpat, proto tento dodatek.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/168 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Závazek k úhradě protarifovací ztráty na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do ODIS

Ing. Radek Podstawka – uvedl, že dopravce České dráhy uznává na území Moravskoslezského kraje ve svých vlacích svůj tarif, kraj má tarif ODIS, rozdíl, který vznikne, musí kraj zaplatit, jedná se o vlaky, které nejsou objednané, ale projíždí krajem, domluvili se, že je v rámci ODIS budou využívat, ale protože mají jiný tarif, tak se to musí dorovnat, protože to jsou jejich komerční vlaky.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/169 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 3/170-3/174 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci na zajištění předfinancování projektů realizovaných v rámci IROP 10

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/175 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/176 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/177 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/178 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

JUDr. Josef Babka – sdělil, že předpokládá, že tento materiál nebude na jednání zastupitelstva kraje jediný v tomto roce, když signalizuje, že jde o profinancování, resp. spolufinancování protialkoholní záchytné stanice na období do 30. 6. 2021; zabýval se tím i výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje a jednala o tom i komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje, kdy jim byl předán dopis, podnět; touto otázkou se zabýval a je zcela zřejmé, že město by mělo provozovat tuto stanici minimálně do konce roku 2021, ale podle jeho názoru ještě i v roce 2022, minimálně v prvním kvartálu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval, za připomínku, sdělil, že chápou, co je ve hře, jen vždy říká, že měl možnost žít v Rakousku, žil také nějakou dobu v USA a uvedl, že ty země žijí bez záchytek, dále dodal, že je zde nějaký pozůstatek doby, kdy máme pocit, že o opilého člověka se musí někdo postarat, domnívá se, že to není nemocný člověk, je prostě opilý; chápe ale tyto požadavky a bude se to muset řešit, dodal, že 20 mil. Kč není úplně "drobný peníz" v kontextu toho, čím tady dnes procházíme a ještě budeme muset projít, uvedl, že řešit se to určitě bude, protože takto se to po nás chce.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/179 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Žádost organizace Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/180 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Žádosti organizací o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/181 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Návrh na kofinancování a poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím Nemocnice ve Frýdku‑Místku, p. o., a Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., na projekty "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů" realizované v rámci OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/182 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/10
Návrh na kofinancování projektů Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, "Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov" a "Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE u vedlejších budov", realizovaných v rámci OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/183 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/11
Pověření zdravotnických zařízení poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

MUDr. Martin Gebauer, MHA – sdělil, že existuje zdroj peněz z EU a oni chtějí tento zdroj vyčerpat v maximální míře, podle toho, co dovolí komise, která to bude posuzovat, projekty mohou přihlásit pouze organizace, které jsou ve veřejném hospodářském zájmu, pozdní předklad je z důvodu, že ta reakce byla dynamická, i když o tom věděli již od října, listopadu, na projektech se pracuje, ale stále se to upřesňovalo a v podstatě najednou vyskočila výzva, kde se měly ty projekty dát a výzva byla pouze pro subjekty se závazkem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu, proto byl materiál zpracován narychlo, shrnul, že je to proto, aby si všechny subjekty mohly žádat o projekty, které v případě, že projdou, budou profinancovány ze 100 % z těchto evropských peněz,

Ing. Pavel Kořízek – se zeptal, zda to pochopil správně, že kdo si požádá, tak to pověření dostane, nebo existují subjekty, které by to nedostaly,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – odpověděl, že to jsou nemocnice a zdravotnická zařízení, které byly primárně vyzvány k tomu, aby ty projekty udělaly, většina z nich byla již zařazena do tohoto systému obecného hospodářského zájmu, ale některé nebyly, např. Sanatorium Jablunkov, a. s., Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p. o., a další, jsou to zdravotnická zařízení, která byla zařazena do této sítě obecného hospodářského zájmu, není to o tom, že by on přihlásil svou gynekologickou ambulanci do této sítě,

Ing. Pavel Kořízek – se doptal, zda všechna naše krajská zdravotnická zařízení jsou pověřena,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – doplnil, že naše krajské lůžkové zdravotnické zařízení byla zařazeno a zařadily se i další subjekty, např. některé ze skupiny Agel, jak již řekl, Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p. o.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/184 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že materiál č. 8/12 (Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení zdravotnické techniky) byl již projednán v úvodu jednání, proto dále projednávali materiál č. 9/1.


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu z odvětví životního prostředí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/185 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektů OPŽP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/186 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na schválení zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/187 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Příprava projektů do Iniciativy REACT-EU pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/188 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Příprava stavebních projektů do iniciativy REACT-EU

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/189 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu "Obědy do škol V"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/190 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/191 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na zahájení přípravy mezinárodního projektu v rámci programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/192 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na uzavření partnerské smlouvy v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/193 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/194 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na změnu dotace v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/195 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na uzavření dohody o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/196 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+" – 1. skupina.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/197 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/198 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/199 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/200 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/201 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotací v dotačním programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/202 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/203 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/204 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí a úpravu podmínek individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/205 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/206 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/207 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí úvěrů z Fondu finančních zdrojů JESSICA

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/208 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil k materiálu, že z programu RE:START bylo doposud vyčerpáno necelých 5 mld. Kč za 5 let, momentálně se pro operační program Spravedlivá transformace chystá alokace pro tři uhelné kraje 40 mld. Kč a náš kraj se uchází, pokud možno, až o polovinu těchto zdrojů, tzn. 20 mld. Kč,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že co se týká státní Uhelné komise, určitě minule zaregistrovali, že vydala doporučení Vládě České republiky, aby stanovila útlum na rok 2038 a podmínila to vytvořením samostatné obálky ve výši 40 mld. Kč pro tři uhelné kraje v rámci standardních operačních programů, dále mohli zaregistrovat, že vláda takové usnesení zatím neschválila, proběhla diskuse na téma 2033 nebo 2038, řekl, že toto necháme na vládě, dodal, že daleko intenzivnější jednání probíhají v tzv. ocelářské komisi, která byla včera, kde oceláři zjistili, že v rámci Modernizačního fondu není možné zaplatit cokoliv v ocelářských podnicích, protože nastupuje uhlí, toto vyvolalo vcelku paniku a Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo pověřeno, aby toto sjednalo jednak z Ministerstvem životního prostředí a jednak s komisí, protože striktní výklad opravdu říká, že ani Mittal respektive Liberty Ostrava ani Třinec by si "nesáhly" ani na korunu, protože opravdu na vstupu mají uhelný zdroj,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – sdělil, že má k tomuto tématu dva dotazy a jedno přání, ten první dotaz je, že na začátku materiálu je zmíněno, že v realizaci akčních plánů programů RE:START získaly subjekty Moravskoslezského kraje nějakých 250 mil. Kč v rámci páté výzvy MPO na nemovitosti, požádal o to, zda by nemohl dostat písemnou odpověď, a to, jaké subjekty to dostaly a jakých projektů se to týká,

Ing Jakub Unucka, MBA – stejně, jak tomu bylo v minulosti, kdy byl pravidelný bod k Prodloužené Rudné, navrhl, aby se již příště zařadil jako pravidelný bod každého zastupitelstva kraje bod "Situace útlumu těžby v OKD, a.s.", protože to bude evidentně předmětem naší diskuse pořád, s výhledem několika příštích let; co se týká komisí, prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, zřídil pracovní skupinu, která má ve spolupráci s MPO a DIAMO, s.p., řešit, jakým způsobem ten útlum bude probíhat, skupina se skládá z několika desítek lidí, jejich první a druhé jednání bude asi příští týden, jsou tam zástupci obcí a dalších instituci, v rámci této skupiny vznikla podskupina, kterou vede on, a ta měla říct, co se stane, až se přestane těžit úplně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že pokud se nemýlí, tak se nyní hovoří o termínu konec roku 2022, čili tak, jak byl na tiskové konferenci s panem ministrem průmyslu a obchodu, tak tvrdil, i za účasti předsedkyně představenstva, že bude konec v roce 2022, vše je také odvislé od ceny uhlí, domnívá se, že tak je to dohodnuto,

Ing Jakub Unucka, MBA – doplnil, že cena uhlí je nyní vysoko, a dá se předpokládat, že těžba bude v zemi pokračovat až do konce tohoto roku, znovu řekl, že je to pouze koksovatelné uhlí, není to energetika,

Mgr. Zuzana Klusová – uvedla, že část těch odpovědí už slyšela, protože některé z nich byly společné s kolegou Ing. Hajdušíkem, zeptala se ještě na akční plány, na to jak to vlastně bude celé fungovat, zda ten hlavní dokument je akční plán z RE:STARTu, protože například Karviná má další dokumenty, tvoří se územní plán transformace, zda všechny projekty v tom území budou někde shromážděné, v nějakém jednom klíčovém dokumentu, dále se zajímala o zónu Barbora, protože u nich v Karviné je to dost diskutované téma, doplnila, že je to jeden z klíčových bodů jejich vládnoucí koalice, kdy bylo v pondělí na jednání zastupitelstva města řečeno panem primátorem, že 35 mi. Kč, které Karviná dostane za další rok pokračování Dolu ČSM v rámci dohody o další koexistenci, bude mimo jiné použito na výkup pozemků právě na Barboře, že to vlastně půjde zpět Asentalu, zda to tak správně pochopila, a jestli projekt Barbory bude vpodstatě primárně řešený na městě, nebo to bude nějaká kooperace, dále se bavíme o konverzi Dolu Lazy, o Dolu ČSA, zda tam nakonec těch průmyslových zón nebude tolik, že nebudeme vědět, kde vezmeme investory a závěrem se zeptala, co je to klíčové,

Mgr. Zdeněk Karásek – k dotazu Mgr. Klusové sdělil, že se chystá podklad pro operační program Spravedlivá transformace, říká se tomu plán spravedlivé území transformace, to se chystá ve všech zemích, v České republice to má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, které spolupracuje se třemi kraji a i s Ministerstvem životního prostředí, které do budoucna bude řídícím orgánem operačního programu; náš kraj jako věcný vstup do tohoto plánu spravedlivé územní transformace chystá něco, čemu říkáme transformační plán, to je uvedeno v materiálu, a transformační plán vychází z existujících územních strategií, které jsou schváleny a mají nějaký mandát, což je primárně aktualizovaná strategie RE:START, jak sama říkala,

Jan Krkoška, MBA – uvedl, že co se týká Barbory, tak se v podstatě dohodli na spolupráci se statutárním městem Karviná, kdy se budou zabývat malou průmyslovou zónou a nebudou řešit "velkou Barboru", a to tak, že veškeré věci převezme město Karviná s tím, že se dohodli, že dostanou od nás dotaci v podstatě na přípravu malé průmyslové zóny, že to bude 50 na 50 %, nyní je to v rukou statutárního města Karviné, jak se tam rozhodne,

Ing Jakub Unucka, MBA – doplnil, že vzniká jeden dokument, který je ryze technický, a to, tzv. masterplan útlumu, který zpracovala firma OKD, a.s., která říká, jak a kdy bude kterou šachtu tlumit, tento plán bude představen v průběhu příštího měsíce a bude samozřejmě podroben široké diskusi, protože se to týká všech, nic není rozhodnuto, protože ten "masterplan" teprve vzniká.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/209 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že vzhledem k tomu, že již jednají tři hodiny vyhlásil 10minutovou přestávku.


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Návrh nákupu nemovitých věcí v Kylešovicích

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/210 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Návrh dodatku darovací smlouvy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/211 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh nákupu pozemků u letiště

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/212 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/213 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 3/214-3/215 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 3/216-3/218 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Návrh nákupu pozemků na letišti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/219 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy převodů a změna usnesení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/220 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/221 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/222 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/223 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/224 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/225 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/226 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/227 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/228 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/229 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu.

Bc. Jiří Navrátil, MBA – dodal, že v tomto bodě navrhl dvě změny oproti původnímu návrhu, na Moravskoslezský kraj došlo celkem 196 žádostí na 585 služeb ve výši 2,862 mld. Kč, ze státního rozpočtu obdrželi 2,416 mld. Kč, které navrhli k přerozdělení, z původní tabulky vypustí dvě společnosti, a to, společnost Althaia o.p.s., která porušila za předchozí rok několik podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, a to, nevrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet Moravskoslezského kraje, taktéž nenaplnila kapacitu stanovenou v krajské sítě sociálních služeb, nedodala vyúčtování dotace v předloženém stanoveném termínu a v předloženém vyúčtování vykazuje zásadní formální nedostatky, organizace má v současné době navíc po lhůtě splatnosti vůči Moravskoslezském kraji částku ve výši cca 1,7 mil. Kč, k 10. 3. 2021 podala žádost o zrušení registrace sociálních služeb, této společnosti bychom neposkytli žádnou dotaci, co se týká společnosti LIGA o.p.s., Bruntál, tak tam opět došli k tomu, že podala žádost o zrušení registrace, a to 10. 3. 2021, kdy neuvedla v této žádosti, ke kterému datu se ruší, i zde v předloženém materiálu je několik pochybností, je zde insolvence a nedoporučuje v současné době poskytnout dotaci ve výši 1,4 mil. Kč, v případě, že by ještě samozřejmě poskytovala služby za období leden, únor a březen, tak by o její žádosti jednali na zasedání zastupitelstva kraje v červnu letošního roku.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/230 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 – druhá výzva

Bc. Jiří Navrátil, MBA – doplnil, že materiál byl předložen pozdě z důvodu pozdě vyhlášené dotace a výzvy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, v této žádosti žádali o peníze v rámci dotačního programu, který byl stanoven pro Moravskoslezský kraj ve výši přesahující 2 mil. Kč, v první výzvě kraj a organizace poskytující sociální služby na území Moravskoslezského kraje vyčerpaly částku přesahující 1,3 mil. Kč, v současné době přišly žádosti pouze od dvou příspěvkových organizací kraje, a proto budeme čerpat částku 76 897 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/231 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Návrh na kofinancování a profinancování projektů OPŽP v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/232 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (8 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 3/233-3/240 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/241 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatky ke smlouvě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/242 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK

Ing. Josef Bělica, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/243 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci DP "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/244 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/245 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/246 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Účast reprezentační výpravy MSK, závazek pro rok 2022

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/247 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/248 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/249 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/3
Dotace Českému svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/250 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/4
16. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/251 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/5
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/252 (pořadové hlasování č. 112 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/253 (pořadové hlasování č. 113 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/7
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/254 (pořadové hlasování č. 114 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/8
Dohoda o narovnání č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Doubrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/255 (pořadové hlasování č. 115 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/9
Dotace na podporu monitoringu kvality ovzduší v kraji v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/256 (pořadové hlasování č. 116 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Návrh na rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 3/257 (pořadové hlasování č. 117 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 15/1
Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje

Ing. Pavel Staněk – sdělil, že obsahem materiálu je návrh na jeho odvolání z výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje, které je vcelku dosti strohé a pokud by on měl být takovým elementem, který nepůsobí kvalitně na činnost politického klubu SPD, pak je problém podle jeho názoru úplně někde jinde, sdělil, že co se týče hlasování, hlasovat nebude, a pokud bude členem nějakého výboru, komise či pouze zastupitelem kraje, pak na tom programového prohlášení, které zaznělo, by se chtěl v každém případě podílet konstruktivně.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 7 pro, 7 proti, 45 se zdrželo hlasování.

Nebylo přijato usnesení (pořadové hlasování č. 118 – text uveden v příloze č. 2).


16. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


17. Dotazy, připomínky a podněty

Ing. Marek Vysocký – konstatoval, že by se rád vrátit k bodu č. 4/9 "Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení", týkajícímu se petic, kde se vzalo na vědomí pět petic, z nichž dvě se týkaly dopravy, dodal, že on sám hovořil se zástupci obce Vřesina, kterou probíhá Prodloužená Rudná zatím ve zkušebním provozu, proběhlo tam měření hlučnosti, nicméně občané Vřesiny mají za to, že měření bylo prováděno s cílem určitého výsledku, hlučnost je tam skutečně nepříjemná, dodal, že on sám v minulosti inicioval měření hlučnosti při rekonstrukci Avion Shopping Park Ostrava, na vlastní oči viděl měření tak, aby naměřili určitý výsledek, který vyhovoval investorovi, domnívá se, že i v tomto případě měření hlučnosti proběhlo tak, jak bylo požadováno ze strany investora, občané Vřesiny by byli rádi, kdyby se udělalo ještě jednou řádné měření hluku, a následně protihlukové opatření,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že problém Prodloužené Rudné je to, že je záležitosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, nikoliv kraje, proto kraj tam nemůže měřit ani nikomu nařídit měření, to je ten základní důvod, proč na to takto odpovídáme, protože my to nemůžeme nijak ovlivnit, je to na jednání s ŘSD,

Ing Jakub Unucka, MBA – doplnil, že Prodloužená Rudná není zkolaudovaná, protože tam spadla opěrná zeď, a do doby, než se vyřeší mezi Strabag, a.s., a ŘSD, kdo za to může, tak ta stavba nebude zkolaudována, protože nesplňuje parametry čtyřproudové komunikace, předpokládá, že k té kolaudaci se to měření udělá znovu, potom se předloží výsledek toho, kdy a jak bylo měřeno, předpokládá, že si to ŘSD pohlídá,

Ing. Radek Podstawka – doplnil, že se zúčastnil hodně takových měření v minulém zaměstnání a jsou na to dost přísné normativy, jak se to má měřit, jestli bude znovu měření, tak to můžeme pohlídat, tak, jak řekl prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, patří to ŘSD a petice jim byla předána, k druhému dotazu ohledně petice občanů města Janov, bohužel mají v závazku veřejné služby vysoutěžené velké autobusy a nelze do té smlouvy zasahovat, proto se udělal kompromis, a domnívá se, že to bude v pořádku a lidé budou spokojeni,

Irena Bláhová – sdělila, že za politický klub SPD předá slovo XXXXX (občanu kraje) členu výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, s dotazem v oblasti zdravotní problematiky,

XXXXX (občan kraje) – se omluvil za jeho technickou chybu, kdy se domníval, že různé dotazy budou na konec jednání, oznámil, že má dva dotazy, a to na prof. Vondráka, CSc., hejtmana kraje a MUDr. Gebauera, MHA, náměstka hejtmana kraje,

Ing. Josef Bělica, MBA – vznesl technickou připomínku, k tomu, že jednání zastupitelstva kraje řídí prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, paní Bláhová nikomu slovo udělovat nemůže, to může prof. Vondrák, CSc., hejtman kraje, pokud se občan chce přihlásit do diskuse, tak to jde zcela legitimně, existuje na to normální řádná procedura, byl by rád, kdyby opravdu aspoň členové zastupitelstva kraje jednací řád respektovali, není nic proti tomu, aby pán vystoupil, ale má se řádně přihlásit do diskuse, jako občan v diskusi, proto ta diskuse je, pokud politický klub SPD tyto věci podporuje, on s tím nesouhlasí, měli by respektovat jednací řád zastupitelstva kraje, vyzval paní Bláhovou, jako předsedkyni politického klubu SPD, pokud mají z řad veřejnosti někoho, kdo se chce přihlásit, aby ho poučili o tom, jakým způsobem se té diskuse hlásí, dodal, že jednací řád by měli respektovat všichni,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že s připomínkou souhlasí a odpoví na otázky, které zazněly, co se týká očkování, jednalo se o dohodu se zástupci ambulantních specialistů, že se jim rozešlou dopisy a oni v podstatě požádají své kolegy, zdali jsou ochotni dobrovolně nastoupit, nikde se nikomu žádný pracovní příkaz nedával, toto je zcela zásadní, klíčová informace, požádal, ať nemanipuluje s tím, že se povolávají do služby starší, matky s dětmi a podobně, dodal, že požádali o dobrovolnou spolupráci, dostali seznam 1000 lidí, kde jsou lékaři i zdravotní sestry, se kterými nyní komunikují naše nemocnice a domlouvají se na další spolupráci, byl by rád, kdyby ubral z této rétoriky, protože je neseriózní, žádné příkazy se nedávaly, navíc starším lidem nebo osamělým matkám s dětmi,

MUDr. Martin Gebauer, MHA, – doplnil, že ke své dovolené se již vracet nebude, již to vysvětlil, doplnil prof. Vondráka, CSc., hejtmana kraje, ohledně tzv. povolávacích rozkazů, opravdu žádný nebyl, na dovysvětlení uvedl, že proběhla schůzka mezi zástupci České lékařské komory, včetně předsedy Sdružení Ambulantních Specialistů, o. s., není to žádná partyzánská činnost, vše, i ten dopis, je se souhlasem a po dohodě se všemi zúčastněnými stavovskými organizacemi,

Ing. Pavel Kořízek – oznámil, že by se rád zeptal MUDr. Gebauera, MHA, náměstka hejtmana kraje, který tvrdil, že na jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje byly veškeré dokumenty, to není pravda, ty dostali až posléze, až si je vyžádali, nedostali ani důvodovou zprávu rady kraje k tomu, když se odvolal ředitel Ing. Sikora z Nemocnice Třinec, p. o., respektuje právo rady kraje kdykoliv odvolat, ale nepřipadalo mu to po třech měsících, kdy se prakticky ředitel Ing. Sikora nestihl ani zorientovat, je tam cca 900 zaměstnanců, je to velká příspěvková organizace, myslí si, že první rozhodnutí, nějaké personální změny, přišlo v lednu a pak hned přišlo odvolání na základě nějakého anonymního dopisu, dle něj mělo přijít jednání, sice bylo jednání, kde ředitel Ing. Sikora to nějakým způsobem zdůvodnil, a přesto byl odvolán z důvodu destabilizace, když vystoupil pan ředitel na jednání výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje, tak říkal, že k žádné destabilizaci nedošlo, protože jmenoval osoby, které měly již praxi, a dokonce říkal, že by i ty činnosti byly lépe zorganizované, zeptal se, jak to probíhalo a jak to bylo, dodal, že na jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje mu bylo doporučeno, že veškeré informace se dozví ze zápisů z jednání rady kraje, ale tam nic nebylo, a MUDr. Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje, řekl, že takto rozhodla rada kraje, ale on byl ten předkladatel, žádal o podrobnější vysvětlení, protože ty informace neměli,

MUDr. Martin Gebauer, MHA, – předal slovo předsedovi výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje MUDr. Němečkovi,

MUDr. Bc. Ondřej Němeček – doplnil, že dle něj se touto problematikou zaobírali co nejpoctivěji a podrobně na jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, co se týká důvodové zprávy, tak pokud si dobře vzpomíná, zpráva byla probrána dopodrobna během jednání, Ing. Kořízek ji nedostal dopředu, ale v průběhu toho jednání důvodovou zprávu podrobně rozebrali,

Ing. Pavel Kořízek – sdělil, že jim byla zpráva promítnuta, přečtena, ale pokud se na to podívají, tak o té destabilizaci je opravdu jeden odstaveček, bylo řečeno, že to bylo z důvodu personálních změn, které pan ředitel prováděl a nebyly konzultovány se zřizovatelem, domnívá se, že personální změny jsou plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a neexistuje nějaký předpis, který by ty věci nějakým způsobem reguloval, a sám MUDr. Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje, ho odkázal na zápis z jednání rady kraje, kde je opravdu jenom věta, že bylo projednáno, tzn. rada kraje trvala zhruba 10 min., včetně nějakých administrativ, zda si to rada kraje prodiskutovala předem neformálně, tak to bere, ale v zápisu opravdu vůbec nic není,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že se to projednalo na poradě vedení kraje, kde se shodli, že budou odvolávat, pak svolali mimořádnou radu kraje, kde udělali formální krok, dodal, že bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava XXXXX (občan kraje) byl odvolán právě proto, že prováděl personální změny bez jakékoliv komunikace se zřizovatelem, dodal, že pokud dostanete na stůl čtyři zásadní změny personálního obsazení a vůbec o nich nic nevíte, v době, kdy je před branami vysoký počet nemocných, intenzivní péče a podobně, tak dle jeho názoru je to jeden z důvodů, nejde tam jenom o to, jsou tam problémy ekonomické, finanční a podobně, takže ta situace byla komplexnější a složitější,

MUDr. Martin Gebauer, MHA, – konstatoval, že neřekl, že to měli v zápisu z rady kraje, řekl, že všechny dokumenty dostali po zasedání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, předseda MUDr. Němeček řekl, že na zasedání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje byla celá důvodová zpráva přečtena, neví, jakou jinou důvodovou zprávu by chtěl, když dostal kompletní materiál z rady kraje, souhlasil s ním, že pan ředitel má právo dělat personální změny, že na to žádná jiná legislativa neexistuje, úplně stejné právo má rada kraje jmenovat a odvolat ředitele,

Róbert Masarovič, MSc., MBA – doplnil, že výbor finanční zastupitelstva kraje na základě událostí, peticí a velkého množství e‑mailů, zahájí v nejbližších dnech hloubkovou kontrolu Nemocnice Třinec, p. o., jelikož za rok 2020 vykazuje nestandardní výši osobních nákladů, které v poměru k výnosům jsou naprosto nejvyšší v kraji a nejvyšší v České republice vůbec, poté bude zastupitelstvo kraje informovat, dodal, že to nevypadá na první pohled dobře,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že je rád, že se toho chopí výbor finanční zastupitelstva kraje, protože je to nestranný politický orgán, který je složen z jednotlivých zástupců, je třeba si to nějakým způsobem probrat, řekl a potvrdil to, co již říkal, že nejde jen o personální změny, ten problém je mnohem hlubší,

XXXXX (občan kraje) – požádal o slovo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že již nemůže hovořit, že jsou zde nějaká pravidla, v čase od 11 hodin je prostor pro vyjádření, ale jako člen výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, kde může ty věci prezentovat, nikomu nebrání, aby vystupoval, ale dle jeho názoru je to skutečně nestandardní, ho nechal hovořit, protože mu nechtěl brát slovo, ale je to takto v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva kraje,

JUDr. Ondřej Ručka – se dotázal, zda do té kategorie očkovaných zdravotníků spadají i řidiči rychlé záchranné služby a personál sanitek, protože se k němu dostala opakovaně informace, že oni nejsou v této kategorii, což mu přijde paradoxní, protože jsou také v přímém kontaktu s akutně nakaženými osobami,

MUDr. Roman Gřegoř – doplnil, že všichni členové výjezdových skupin bez rozdílu jsou zařazení, lékaři, ne-lékaři, střední personál, ti, kteří chtěli být očkováni, tak v podstatě jsou naočkování už druhou dávkou, pokud se hovoří o řidičích běžných sanit, zde neví, jestli nedochází k nějakému nedorozumění, protože záchranná služba tuto činnost neprovozuje, nemá ty informace, většinou jsou v gesci nemocnic zřizovaných různě, bývají to i privátní subjekty, tam informaci nemá.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal návrhovou komisi, aby se odebrala do předsálí jednacího sálu.


Zpráva návrhové komise

Ing. Petr Kajnar – uvedl, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaných na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravu přijatých usnesení, nebylo opomenuto nic z dnešních usnesení, která by nebyla schválena, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat nebo hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za dodržení všech pravidel slušnosti a vyjadřování, která patří na jednání zastupitelstva kraje, všem popřál hodně zdraví a dodal, že věří, že v červnu již budou mít šanci se sejít v rozumnějších podmínkách, očkování probíhá, jsou věci, jak již řekl, které neovlivní, např. kolik dostanou vakcín, nicméně pravda je taková, že snad ke konci června by mělo být proočkováno přes 1 mil. dávek, pokud nedojde k nějakým zásadním problémům.


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/3, 11/6, 11/7, a 11/10 a Ing. Josef Bělica k materiálu č. 12/5.


Přílohy:
Schválený program 3. zasedání zastupitelstva kraje
Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 3/129 – 3/257
Listiny přítomných


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu
V Ostravě dne 26. 3. 2021

Zápis včetně příloh ověřili:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.