Menu

Co je to digitální technická mapa?

Cílem projektu je vznik informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, včetně pořízení obsahu v podobě dat základní prostorové situace, technické a dopravní infrastruktury a jejich další správy.

Projekt Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, III. Výzvy programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). Kraj dostane dotaci ve výši 85 %, zbylých 15 % bude financovat ze svého vlastního rozpočtu.

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře.

Povinnost vést DTM krajům uložila novela zeměměřičského zákona č. 47/2020 Sb., správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah DTM je stanovený vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obsahem budou dvě hlavní skupiny:

Za data ZPS je odpovědný kraj tzn. je i editorem, ačkoliv zákon ukládá obcím a dalším vlastníkům DTI poskytnout krajům součinnost. Za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů editorovi ZPS ovšem odpovídá stavebník. Na základě písemné dohody může kraj zajistit plnění své editorské povinnosti ZPS prostřednictvím jiné osoby (např. koridory železniční a silniční sítě, vodní toky nebo i území měst).

Co je to DTM a k čemu slouží?

Harmonogram projektu

6/2021 rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 515307/21/61400 na projekt DTM MSK
9/2021 objednávka na poradenské služby k DTM MSK (Michal Souček)
11/2021 smlouva o dílo na diskové uložiště pro DTM MSK a související služby (VÍTKOVICE IT SOLUTIONST a. s.), implementační studie
1/2022 dodávka, instalace a zprovoznění diskového uložiště pro DTM MSK včetně dokumentace
3/2022 smlouva o dílo na pořízení dat ZPS a DTI pro DTM MSK (TopGis, s. r. o.)
4/2022 smlouva o dílo na kontrolu dat DTM MSK (GB-geodézie, s. r. o.) a odevzdání implementační studie k pořízení dat ZPS a DTI pro DTM MSK
5/2022 smlouva o dílo na informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů) a smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém DTM (sdružení ICZ a. s., T-MAPY s. r. o., GEOREAL s. r. o. a GEOVAP s. r. o.), IS DTM krajů pořizuje společně 6 krajů (Ústecký, Jihočeský, Pardubický, Královehradecký, Moravskoslezský a Vysočina), Ústecký kraj je pověřený centrální zadavatel
6/2022 smlouva na konzultace k realizaci DTM MSK (Michal Souček)
8/2022 odevzdána prováděcí dokumentace k IS DTM krajů
9/2022 odevzdán kontrolní a zkušební plán geodetických podkladů pro kontrolu dat DTM MSK a odevzdána data ZPS a DTI pro oblast I. (okres Opava a Bruntál)
11/2022 kontrola pořízených dat ZPS a DTI pro oblast I.
12/2022 nasazení IS DTM krajů do prostředí objednatele a odevzdání dat ZPS a DTI pro oblast II. (okres Ostrava a Karviná)
1/2023 kontrola pořízených dat ZPS a DTI pro oblast II.
3/2023 odevzdání dat ZPS a DTI pro oblast III. (okres Nový Jičín a Frýdek-Místek), aktualizace dat ZPS a DTI na celém zpracovaném území, kontrola dat a ukončení zakázek na pořízení dat ZPS a DTI pro DTM MSK a kontrolu dat DTM MSK
5/2023 import dat do IS DTM krajů a ukončení zakázky IS DTM krajů
1. 7. 2023 původní termín spuštění DTM MSK z důvodu novelizace zákona posun na 1. 7. 2024
1. 7. 2024 spuštění DTM MSK a povinnost dotčených subjektů vkládat a vést v DTM údaje o DTI ve svém vlastnictví

Informace pro obce

Oficiální informace pro obce jsou zveřejněny na stránkách ČÚZK, kde najdete např. informační leták nebo také odpovědi na často kladené otázky.

Spolupráce s obcemi

Na jaře roku 2020 proběhlo dotazníkové šetření. Moravskoslezský kraj se ptal všech obcí na území kraje, zda mají alespoň částečně zaměřená data DTI, které mají ve vlastnictví nebo provozují svou vlastní digitální technickou mapu obce. Díky výsledkům z dotazníků se obce rozdělili do následujících kategorií:

Moravskoslezský kraj má 300 obcí, ale pouze 14 obcí vede vlastní digitální technickou mapu obce. Těmto obcím nabídl kraj smlouvu a se všemi 14 obcemi byla uzavřena smlouva o spolupráci. Kraj nabídl spolupráci také 86 obcím, které deklarovaly, že disponují alespoň částečně zaměřenými daty DTI. Na smlouvu přistoupilo pouze 70 obcí.

Obce byly postupně vyzvány k zaslání všech dostupných digitálních dat DTI (případně ZPS, pokud se jedná o obec provozující DTM) na základě jednotlivých etap:

Obce data odevzdaly v různých formátech přes DGN, DWG, SHP, GDB. V rámci veřejné zakázky na pořízení dat ZPS a DTI pro DTM MSK je sběr digitálních dat DTI ve vlastnictví obcí ukončen. Obce, které mají s krajem uzavřenou smlouvu, byly znovu kontaktovány na přelomu roku 2022/2023 k poskytnutí aktualizací dat.

Co obcím přinese DTM?

Budované DTM jsou jedním ze základních stavebních kamenů digitalizace stavebního řízení. Jejich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrobných informací o DTI a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních.

Zásadní zjednodušení získávání údajů o DTI od ostatních správců DTI (obce nebudou uzavírat smlouvy se všemi správci DTI a nebudou dále zatěžovány pravidelným sběrem těchto dat od všech správců DTI – data budou ode všech povinně v DTM kraje).

Dostupnost aktuálních údajů ZPS a DTI např. pro plánování investic a projektovou přípravu vlastních staveb, územní plánování a plánování rozvoje regionu, bezpečnost a krizové řízení.

Zjednodušení procesu aktualizace ZPS – stavebníci budou vkládat podklady na jednotné rozhraní IS DMVS v jednotném formátu a jednotným způsobem. Správu ZPS zajišťuje a garantuje kraj, obec tak nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu (aktualizaci) obsahu polohopisu.

Zjednodušení procesu aktualizace a zpřístupnění vlastní evidence DTI v majetku obcí – standardizace datového obsahu a existence jednotného rozhraní a prostředí pro ukládání a zpřístupnění těchto dat. Obec jednou pořízená data bude sdílet napříč veřejnou správou a nebude nucena je poskytovat vícekrát. Obec navíc může nad svými daty DTI poskytovat další služby svým občanům (např. vyjádření o existenci sítí obce nebo podmínek napojení na ni on‑line).

Dostupnost informací o DTI pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí – události z nedávné minulosti ukazují potřebu dostupnosti garantovaných dat DTI na jednom místě. DTM tyto potřeby po jejím naplnění daty a spuštění služeb zajistí.

Jaké budou povinnosti obcí vůči krajské DTM?

Zákon ukládá obcím a dalším vlastníkům DTI poskytnout krajům součinnost. Obecným principem pro úvodní plnění DTM krajů daty je využití existujících dat. Vyhláška č. 393/2020 Sb. k tomu vytváří podmínky tím, že umožňuje evidovat v databázi DTM data různé přesnosti a úplnosti. Při úvodním plnění tedy není povinností obcí zpřesňovat existující data v případě, že nedosahují předpisem stanovené cílové kvality. Na výzvu krajského úřadu musí obce a vlastníci DTI předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM, tedy jak údaje o sítích (ty budou po naplnění do databáze již dále sami aktualizovat), tak údaje o ZPS, pokud nějaké mají ve svých systémech. Data budou předávána bezplatně.

Editorem údajů o objektech a zařízeních DTI je jejich vlastník. Obce jako vlastníci DTI jsou primárně zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích DTI. Tuto povinnost mohou zajistit buď vlastními kapacitami, prostřednictvím svých informačních systémů, nebo ji mohou zajistit prostřednictvím externího subjektu, nebo ji zajistí provozovatel nebo správce DTI. Upozorňujeme, že předáním editační povinnosti smluvnímu partnerovi se ovšem obec nezbavuje své odpovědnosti za aktualizaci. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájení plnění editorské povinnosti.

Obce budou povinny od 1. 7. 2024 vkládat data o DTI v jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM), přes portál IS DMVS, který bude spravovat ČÚZK. Všechny informace o výměnném formátu najdete na portálu JVF DTM, který zastřešuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.

Povinnosti obcí vůči ČÚZK

Na výzvu ČÚZK poskytli vlastníci, provozovatelé a správci DTI (tedy i obce) údaje do seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI, včetně údajů o tom, v jakém území působí (přechodné ustanovení č. 3 zákona č. 47/2020 Sb.).

ČÚZK zaslal v červnu 2022 dopis na všechny obce v Moravskoslezském kraji s žádostí o registraci subjektu do Verifikačního registru DMVS. Všechny obce v Moravskoslezském kraji jsou již registrovány.

Na výzvu ČÚZK poskytnou vlastníci, provozovatelé a správci DTI (tedy i obce) údaje do seznamu editorů DTM krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu o jejich oprávnění k editaci (přechodné ustanovení č. 4 zákona č. 47/2020 Sb.).

Kontakty

Koordinátoři za Moravskoslezský kraj

Mgr. Radim Fojtík, Ph.D., vedoucí oddělení geoinformatiky a řízení změn, tel.: 595 622 272, e‑mail: radim.fojtik@msk.cz
Ing. Aneta Hluchníková, správce DTM a GIS aplikací, tel.: 595 622 396, e‑mail: aneta.hluchnikova@msk.cz
Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, MBA, DiS., projektový manažer, tel.: 595 622 397, e‑mail: pavel.kadlec@msk.cz

Koordinátoři za Moravskoslezské datové centrum, p. o.

Mgr. Jakub Vrkoč, manažer správy editací DTM, tel.: 739 696 742, e‑mail: jakub.vrkoc@msdc.cz
Mgr. Lucie Jeglíková, operátor ZPS (DTM), tel.: 730 115 789, e‑mail: lucie.jeglikova@msdc.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.