Menu

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů.

Černý důl ortofotomapa

Základní identifikační údaje

Název: Černý důl
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Svatoňovice
Výměra: 3,7444 ha
Nadmořská výška: 506 – 535 m
Vyhlášeno: Vyhláška Okresního národního výboru v Opavě, ze dne 27. 9. 1988, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "ČERNÝ DŮL"


Předmět ochrany

Přírodní památka Černý důl je zřizovacím předpisem určena "k ochraně jedinečného a významného zimoviště netopýrů a další fauny i flóry na lokalitě bývalé břidličné haldy a přilehlého lesního porostu."

Opuštěný důl na pokrývačské břidlice se nachází v rozsáhlém lesním komplexu s převážně změněnou porostní skladbou. Převládá smrk ztepilý (Picea abies), doprovázený borovicí lesní (Pinus sylvestris), modřínem opadavým (Larix decidua) a břízou bělokorou (Betula pendula).

Důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů, lokalita je sledována od roku 1976. Ve štolách masově zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus), kterého zde bývá až 1000 exemplářů. Dále byli pozorováni netopýři velký (Myotis myotis), severní (Eptesicus nilssonii), ušatý (Plecotus auritus), večerní (Eptesicus serotinus), vodní (Myotis daubentonii) a vousatý (Myotis mystacinus). Z faunistického hlediska je zajímavý výskyt netopýra brvitého (Myotis emarginatus).

Dobývání břidlice bylo ukončeno před rokem 1945 a v roce 1978 byla vstupní šachta zasypána rumištním odpadem. Stálým a největším ohrožením netopýrů je neukázněné chování návštěvníků lokality – rozdělávání ohňů, poškozování oplocení a zábran ke vstupu do štol. Proto byla zřízena pravidelná strážní služba.

Při obnově porostu bude měněna druhová skladba dřevin ve prospěch buku a jedle.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.