Menu

Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv

Vzhledem k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), která je účinná od 1. 12. 2019, byl vydán nový metodický postup Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3 a následně postup krajského úřadu s tímto proplácením.

Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona o léčivech má lékárna i nadále povinnost převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a likvidací těchto léčiv však již neponese lékárna, jak tomu bylo doposud, ale osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tj. osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva, dále jen „oprávněná osoba“), které bezúplatně od lékáren převezmou nepoužitelná léčiva.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje sděluje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejněném ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě než osobě uvedené ve Věstníku, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.

Finanční prostředky budou oprávněné osobě uhrazeny na základě žádosti adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Nárokovat lze pouze náklady na likvidaci léčiv, které byly převzaty lékárnou na území Moravskoslezského kraje. Formulář žádosti je uveden níže v příloze. Povinnou přílohu tvoří soupis účelně vynaložených nákladů na odevzdání a odstranění nepoužitelných léčiv a kopie ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen „ohlašovací list“). Žádné jiné doklady např. převodka odpadu místo ohlašovacího listu nebudou akceptovány. Z ohlašovacího listu musí být zřejmé, že odesílatelem odpadu je lékárna a příjemcem oprávněná osoba ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o léčivech. V případě, že příjemcem nepoužitelných léčiv uvedeným na ohlašovacím listě nebude společnost oprávněná k jejich odstranění, nebude krajským úřadem takováto žádost akceptována.

Všechny doklady musí obsahovat katalogové číslo a množství likvidovaného odpadu s tím, že se jedná o nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Na faktuře rovněž musí být uvedena cena za 1 kg odstraněného odpadu. V této souvislosti upozorňujeme, že budou uhrazeny pouze náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv uvedených pod katalogovým číslem 20 01 31 – nepoužitelná cytostatika nebo 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31.

Na faktuře může být uvedena rovněž cena za dopravu. V případě, že faktura bude cenu za dopravu obsahovat, je nutné, aby byl z faktury zjistitelný počet ujetých kilometrů a cena za 1 km. Pokud bude cena za dopravu uvedena paušální sazbou, může být oprávněná osoba vyzvána k prokázání požadavku doložením počtu skutečně ujetých kilometrů. Pokud účtovaná cena bude neadekvátně vysoká, nemusí být takováto žádost akceptována. Rovněž žádné jiné fakturované položky (např. sběrný box, kontejner, barel, administrativní náklady) nebudou akceptovány. Zařízení, ve kterém bude docházet k odstranění léčiv, musí být s ohledem na hospodárnost v odůvodnitelné dojezdové vzdálenosti od lékárny. Četnost svozu musí být volena adekvátně k množství odstraňovaných léčiv.

Předmětné náklady budou oprávněné osobě propláceny čtvrtletně v souladu se stanoveným metodickým postupem Ministerstva financí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle tohoto pokynu zasílá na Ministerstvo financí žádost o náhradu nákladů vzniklých oprávněným osobám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí (do 10. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října) příslušného rozpočtového roku, ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 10. ledna. Po přijetí náhrad nákladů budou předmětné náklady neprodleně uhrazeny.

Náklady vzniklé v souvislosti s odevzdáním a likvidací nepoužitelných léčiv do 30. 11. 2019 budou lékárnám proplaceny dosavadním způsobem. Podmínky platné před účinnosti novely jsou uvedeny níže v příloze.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.