Menu

Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, má lékárna povinnost převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a likvidací těchto léčiv nesou osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tj. osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva, dále jen „oprávněná osoba“), které bezúplatně od lékáren převezmou nepoužitelná léčiva.

Informace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje sděluje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejňovaném ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě než osobě uvedené ve Věstníku, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.

Finanční prostředky budou oprávněné osobě uhrazeny na základě žádosti adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Nárokovat lze pouze náklady na likvidaci léčiv, které byly převzaty lékárnou na území Moravskoslezského kraje. Formulář žádosti je uveden níže. Povinnou přílohu tvoří soupis účelně vynaložených nákladů na odevzdání a odstranění nepoužitelných léčiv a kopie ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen „ohlašovací list“). Žádné jiné doklady např. převodka odpadu místo ohlašovacího listu nebudou akceptovány. Z ohlašovacího listu musí být zřejmé, že odesílatelem odpadu je lékárna a příjemcem oprávněná osoba ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o léčivech. V případě, že příjemcem nepoužitelných léčiv uvedeným na ohlašovacím listě nebude společnost oprávněná k jejich odstranění, nebude krajským úřadem takováto žádost akceptována.

Všechny doklady musí obsahovat katalogové číslo a množství likvidovaného odpadu s tím, že se jedná o nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. V této souvislosti upozorňujeme, že budou uhrazeny pouze náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv uvedených pod katalogovým číslem 20 01 31 – nepoužitelná cytostatika nebo 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31.

Na faktuře může být uvedena rovněž cena za dopravu. Zařízení, ve kterém bude docházet k odstranění léčiv, musí být s ohledem na hospodárnost v odůvodnitelné dojezdové vzdálenosti od lékárny. Četnost svozu musí být volena adekvátně k množství odstraňovaných léčiv.

Předmětné náklady budou oprávněné osobě propláceny čtvrtletně v souladu se stanoveným metodickým postupem Ministerstva financí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle tohoto pokynu zasílá na Ministerstvo financí žádost o náhradu nákladů vzniklých oprávněným osobám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí (do 10. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října) příslušného rozpočtového roku, ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 10. ledna. Po přijetí náhrad nákladů budou předmětné náklady neprodleně uhrazeny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.