Menu

Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší – KAPOOO

O projektu

Cílem projektu je navrhnout co nejefektivnější opatření pro snížení emisí v Moravskoslezském kraji. Efektivita opatření bude vycházet z množství snížených emisí za vynaloženou korunu. Seznam opatření bude výstupem podrobného monitoringu zdrojů znečištění a bude zapracován do nového Akčního plánu Moravskoslezského kraje.

Pro naplnění cíle projektu bude provedena analýza historických řad měření kvality ovzduší na území kraje, doplněná o cílený a podrobnější monitoring (referenční i senzorické měření). Díky těmto měřením bude možné přesněji identifikovat jednotlivé skupiny zdrojů a rozpoznat mezi nimi ty nejproblémovější. Analýze budou podrobena také již zrealizovaná či navrhovaná opatření mající vést ke snížení emisí.

Moravskoslezský kraj využije Akční plán pro následné řízení kvality ovzduší např. formou specifických dotací. Obyvatelé kraje by měli pocítit dopady Akčního plánu ve stabilizaci či zlepšení kvality ovzduší. Partneři projektu přenesou své odborné znalosti do zpracování Akčního plánu a pro ně samotné bude inspirací a prohloubením spolupráce mezi sebou a se samotným krajem.

Řešitelský tým

Při řešení budou spolupracovat expertní, výzkumná a metodická pracoviště. Jedná se o klíčová odborná pracoviště, která provádějí dlouhodobě metodický vývoj na národní úrovni, monitoring a výzkum v oblasti ochrany ovzduší. Podporu projektu vyjádřila rovněž města Ostrava, Opava a Kopřivnice. Do projektu je zapojeno 5 partnerů.

Partneři projektu

Logo Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj reaguje tímto projektem na potřebu řešení problematiky znečištěného ovzduší a jeho řízení ve vazbě na rozvoj a další aktivity na území kraje. V rámci vnitřních struktur má problematiku kvality ovzduší na starosti odbor životního prostředí a zde samostatné oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, které je iniciátorem projektu. Kraj dlouhodobě v této oblasti spolupracuje s předními institucemi i soukromými firmami v monitoringu, vyhodnocování a řízení kvality ovzduší. I proto došlo v rámci připravovaného projektu k vytvoření logického partnerství s institucemi a pracovišti s národní i regionální působností.

Logo Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav je ústředním státním ústavem pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie poskytující objektivní odborné služby přednostně pro státní správu. Ministerstvem životního prostředí byl Český hydrometeorologický ústav jmenován Národní referenční laboratoří České republiky pro kvalitu vnějšího ovzduší na podporu evropských směrnic o kvalitě ovzduší.

Logo Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho úkoly jsou: příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví a další. Tuto činnost v oblasti ovzduší zajišťuje Národní referenční centrum pro venkovní a vnitřní ovzduší.

Logo Centrum dopravního výzkumu

Centrum dopravního výzkumu je jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Instituce působí především v oblasti bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb. Neoddělitelnou součástí je řešení dopadů dopravy a její infrastruktury na životní prostředí a ekonomiku dopravy či hledání řešení smart mobility a podpora zavádění nových technologií.

Logo Ekotoxa

Ekotoxa je výzkumná, analytická a projekční společnost pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rozvoje území. Je jedním z národních pracovišť v oblasti ochrany ovzduší, která dlouhodobě provádí aplikovaný výzkum v ochraně ovzduší, dopadech na složky životního prostředí, v monitoringu čistoty ovzduší a poskytuje metodickou podporu pro ministerstvo životního prostředí. Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě, státním institucím v naplňování rozvojových záměrů a environmentálních opatření včetně hodnocení SEA. Ekotoxa byla přímo zapojena do zpracování Střednědobé strategie ochrany ovzduší ČR (2015), kde hlavní měrou řešila návrhy opatření v plánu zlepšení kvality ovzduší. Na území Moravskoslezského kraje dlouhodobě poskytuje své odborné služby v oblasti životního prostředí.

Kontakty

Logo Norway Funds

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Číslo projektu: 3202100003

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.