Menu

Co je Natura, vztah ke Krajskému úřadu

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená podle jednotných kritérií v rámci Evropské unie pro ochranu vybraných ohrožených, vzácných či jinak cenných druhů živočichů, rostlin a typů evropských stanovišť.

Evropsky významné lokality

Jako evropsky významné lokality byly do národního seznamu zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti, k níž náleží, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.

Ptačí oblasti

Jako ptačí oblasti byly vymezeny území nejvhodnější pro ochranu těch druhů ptáků, které jsou stanoveny Směrnicí Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, vyskytujících se na našem území, a to z hlediska jejich výskytu, stavu a početnosti populací. Konkrétní ptačí oblasti a předměty jejich ochrany pak byly dále stanoveny samostatným nařízením vlády. Na územi Moravskoslezského kraje se nachází celkem pět ptačích oblastí, z nichž tři přesahují na území více krajů (Olomouckého a Zlínského). Mezi předměty ochrany těchto ptačích oblastí patří sedmnáct zvlášté chránéných druhů ptáků, nejčastěji pak chřástal polní, jeřábek lesní a ledňáček říční.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.