Menu

Na základě Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou vyhlašovány evropsky významné lokality pro vybrané evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť, které jsou uvedené v přílohách I a II směrnice.

rybník – ilustrační foto

Celkem je na území Moravskoslezského kraje vyhlašena ochrana 30 evropsky významných druhů na 46 lokalitách. V Moravskoslezském kraji patří do působnosti krajského úřadu výkon státní správy na územích, která nejsou překryta územím Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Jeseníky a Poodří. Jedná se o 40 evropsky významných lokalit, kde je chráněno celkem 19 evropsky významných druhů. Mezi nejčastěji se vyskytující druhy patří páchník hnědý, čolek velký, kuňka ohnivá, kuňka žlutobřichá, netopýr černý a vranka obecná. Evropsky významné lokality, které na území chráněných krajinných oblastí zasahují jen částečně, spadají do působnosti krajského úřadu pouze v těch částech, které se nachází mimo tato velkoplošná chráněná území.

Seznam a podrobné údaje o evropsky významných lokalitách v Moravskoslezském kraji:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.