Menu

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.

Základní identifikační údaje

Název: Niva Morávky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Dobrá u Frýdku‑Místku, Nošovice, Skalice
Výměra: 74,57 ha
Nadmořská výška: 300 – 336 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 8/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Niva Morávky a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle Čl. 2 vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní památky "zachování úseku řeky Morávky jako alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami."

V územi se nachází společenstvo „Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým“ s biotopem „Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)“, v říční nivě rovněž „Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ s biotopem „Údolní jasanovo-olšové luhy“.

Na štěrkových náplavech i v lužních lesích rostou vrby šedé (Salix elaeagnos) a vrby lýkovcové (Salix daphnoides), které patří mezi druhy ohrožené. Ze zvláště chráněných živočichů jmenujme raka říčního (Astacus astacus), mihuli potoční (Lampetra planeri), střevli potoční (Phoxinus phoxinus), vranku obecnou (Cottus gobio), vranku pruhoploutvou (Cottus poecilopus). Na písčinách poměrně často hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos), ledňáček říční (Alcedo atthis) zahnízdí vzácně v hlinitých břehových nátržích. Poměrně snadno lze najít v řečišti pobytové znaky vydry říční (Lutra lutra).

Při hospodaření v lesích se preferuje přirozená obnova, při umělé obnově je nutno používat výhradně druhy přírodní dřevinné skladby. Staré stromy je žádoucí ponechat k přirozenému dožití. Na odumírající a odumřelé dřevo je vázána řada vzácných druhů hmyzu, žijících skrytým a nenápadným způsobem. Za všechny jmenujme silně ohroženého lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a kozlíčka jilmového (Saperda punctata).

Území bylo pro svůj přírodovědný význam, přesahující úroveň Moravskoslezského kraje, zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Plán péče o Přírodní památku Niva Morávky na období 2020-2029 je k dispozici ke stažení v souvisejících dokumentech (viz níže).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.