Menu

Plán regionálního Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje (2019)

Studie v podrobnějším měřítku upřesňuje vymezení regionálního územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje (ÚSES MSK) včetně prověření jeho funkce, a to s ohledem na stav území a navrhované změny, které vyplývají ze schválené územně plánovací dokumentace kraje.

Studie je současně plánem ÚSES a podkladem pro projekty systémů ekologické stability, provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Textová část:

Tabulková část:

Grafická část:

Výkresová část územní studie (v měřítku 1 : 100 000) je zveřejněna v mapové aplikaci ÚSES MSK (2019).

Územní studie je publikována jako WMS služba a současně je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.