koronaweb
Menu

Prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií

Základním právním předpisem upravujícím oblast prevence závažných havárií je zákon č. 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

chemie_ilustracni_foto

Pokud množství nebezpečné látky umístěné v objektu je stejné nebo větší než množství uvedené v tabulce č. II přílohy č. 1, případně v součtu dle nebezpečných vlastností dosáhne limitů uvedených v tabulce č. I přílohy č. 1 k výše uvedenému zákonu, je provozovatel povinen zpracovat návrh na zařazení objektu do skupiny A či B. Krajský úřad, na základě předloženého návrhu, rozhodne o zařazení objektu do příslušné skupiny.

Pokud množství umístěných nebezpečných látek v objektu nedosahuje stanovených limitů pro zařazení do příslušné skupiny, ale je větší než 2 % ze stanoveného limitu pro zařazení do skupiny A, je uživatel objektu povinen tuto skutečnost protokolárně zaznamenat (protokol o nezařazení) a tento protokol zaslat krajskému úřadu (§ 4 odst. 3 zákona). Jestliže množství umístěných nebezpečných látek v objektu je rovno nebo menší než 2 % ze stanoveného limitu pro zařazení do skupiny A, pak tuto skutečnost uživatel objektu protokolárně zaznamená a protokol uchová pro účely předložení kontrolním orgánům (§4 odst. 1 zákona).

chemie_2_ilustracni_foto.jpg

Provozovatel, jehož objekt byl zařazen do skupiny A, příp. B, je povinen zpracovat bezpečnostní dokumentaci (mimo jiné bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu). Tato dokumentace následně podléhá schvalovacímu procesu, jehož součástí je posudek návrhu bezpečnostní dokumentace. Žádost o schválení bezpečnostní dokumentace je zpoplatněno správním poplatkem, jehož výše je uvedena v § 57 výše uvedeného zákona. Návrh bezpečnostní dokumentace je rovněž v rámci schvalovacího procesu zaslán k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným obcím. V průběhu schvalovacího řízení je bezpečnostní dokumentace přístupná prostřednictvím dotčené obce k připomínkování veřejnosti. Dodržování podmínek ve schválené bezpečnostní dokumentaci je předmětem kontrol, které provádí Česká inspekce životního prostředí společně s krajským úřadem a dalšími orgány státní správy – Hasičským záchranným sborem kraje, Krajskou hygienickou stanicí, Oblastním inspektorátem práce.

Pro každý objekt zařazený do skupiny B stanovuje krajský úřad zónu havarijního plánování. Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování je informováno o rizicích, které mohou nebezpečné látky způsobit, a pokynech, jak se zachovat v případě závažné havárie, informačními brožurami, které vydává krajský úřad.

Platné právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií

  • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
  • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
  • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
  • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Další informace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.